گی با سعید

0 views
0%

سال سوم دبیرستان بودم خوب چون کون دادن رو ترجیح میدادم به تیپ و چهرم خیلی اهمیت میدادم جوری که همه بهم نظر داشتن یه روز سر کلاس چند نفر نشسته بودیم که حرفا رسید به اونجا که کیر کی کلفتره کیرامونو دراوردیم سعید کیرش از همه بزرگتر و کلفتر بود دومی هم کیر من شد حالا من که عاشق کیر کلفتم با دیدن کیر سعید فکرم مشغول شد شب رو تختم خوابم نمیبرد فکر میکردم که چطوری از سعید بخوام منو بکنه فرداش که چهارشنبه بود از مدرسه برگشتم مادرم گفت فردا بعداز ظهر میریم دماوند خونه خالت میای دیدم فرصت مناسبی گیرم اومده و جواب دادم نه مامان گفت تنها میمونی که گفتم به سعید میگم بیاد پیشم دیگه بهتر از این نمیشد فردا تو مدرسه به سعید گفتم اونم قبول کرد که شب پیشم بمونه بعد مدرسه دوتایی رفتیم خونه ما سعید و به مادرم معرفی کردم ناهار خوردیم رفتیم تو اتاق من درس بخونیم 2 3 ساعتی گذشت مادرم صدام زد امیر بابات اومد ما داریم میریم خداحافظ من داد زدم به سلامت به سعید گفتم بریم پایین ساعت 6 بود به بهانه فیلم سوپر سعید و فرستادم بیرون و گفتم تا تو بیایی منم یه دوش میگیرم سعید که رفت سریع یه دوش گرفتم رفتم اتاق مامان به صورتم پودر زدم رو لبام برق لب کشیدم خیلی کم طوری که تابلو نشه به مژه هام ریمل زدم موهام صاف شونه کردم یه شلوار کشی استرج تنگ پوشیدم که تا روی زانوهام بود و یه تیشرت جذب کونم قبل زده بود بیرون سینه هام که درشت بود هم معلوم بود اومدم تو حال که سعید زنگ زد درو باز کردم سعید اومد تو با دیدن من جا خورد حرفی نزد گفتم اوردی سعید گفت اره یه کم هم شراب اوردم فیلم گذاشتم یه اهنگ هم گذاشتم و صور و سات مشروبم اوردم و کنار سعید نشستم فیلمه معرکه ای بود 3 تا پیک شراب خوردیم و من بلند شدم و به سعید گفتم پاشو برقصیم خودم شروع کردم رقصیدن کونمو میلرزوندم و میرقصیدم که یهو سعید به حرف اومد و گفت لامصب چی شدی ادم خوشش میاد نشستم پیشش یه استکان دیگه خوردیم فیلم به جای قشنگی رسیده بود به سعید گفتم لباستو دربیار راحت باش لباساشو در اورد با شورت نشست کیرش داشت شورتو پاره میکرد یواشکی دستم بردم روش و کیرشو گرفتم تو مشتم باهاش بازی کردم چیزی نگفت از بغل شورت انداختمش بیرون وای یه کیر بلند و کلفت با یه کله پهن دیگه تحمل نداشتم گفتم دوست داری ساک بزنم برات جواب داد امیر تو حرفشو قطع کردم اره اما نه با هر کس سرم بردم رو پاش لبامو گذاشتم کله کیرش و یه بوس گرفتم سرمو گذاشتم روش و نازش کردم از زیر تخماش لیس زدم و رسیدم به کلشو کردم تو دهنم شروع کردم ساک زدن شهوت تمام وجودم و گرفته بود اسپری زدم و بلندش کردم و زانو زدم کیرش تو دهنم سخت جا میشد یه ده دقیقه خوردم داشت دیونه میشد و میگفت تا حالا اینجوری براش ساک نزدن بلندم کرد و لبامو خورد و موقه لب گرفتن تیشرت و دراورد سرشو گذاشت رو کونم چندتا گاز گرفت و شلوارمو در اورد کونمو لیس میزد من دیگه چیزی نمیفهمیدم قمبل کرده بودم سمتش چند تا سیلی زد به کونم خوشم اومد باهامو باز کرد سوراخمو یه کم مالید از کرمی که اورده بودم دور سوراخ کونم زد و کیرشو گذاشت دم سوراخ یه فشار داد و کله کیرش رفت تو کشید عقب و دباره فشار داد منم خودمو دادم عقب تا وسط کیرش رفت تو و اه و ناله من بلند شد همونجوری تلمبه میزد کیرشو تو کونم احساس میکردم لذت بخش ترین حس بود رو کاناپه به پشت خوابیدم سعید اومد ر و سینه منو کیرشو گذاشت دهنم بعد برد طرف کونم شروع کرد ناله میکردم و اخ و اوخم تو خونه پیچیده بود داد میزدم تندتر بکن تا ته فرو کن جون زیر کیر خوابیدن چه لذتی داره بکن سعید خسته شد گفتم بشین رو مبل کیرشو با سوراخم میزون کردم و نشستم روش و تند تند تلمبه میزدم خودمو رو کیرش تکون تکون دادم تا کیرش تا اخر بره تو بعد بغلش کردم داشت لبامو میخور و کیرش تو کونم بازی میکرد بلند شدم سرمو گذاشتم زمین پاهامو کنار سرم نگه داشتم و سعید کیرشو یه ضرب تا اخر میکرد تو کونم 1 ساعتی زیرش بودم که گفت امیر من خسته شدم تو چی منم گفتم نه نباید خسته بشی من هنوز سیر نشدم ولی استراحت کن سر و ته رو کاناپه دراز کشیدم و گفتم بکن تو دهنم سعید دستاشو زیر سرم گرفت و تا نصفه میکرد گفتم تا ته بکن توش و تلمبه بزن سعید گفت باشه کیرش تو حلقم بود و تلمبه میزد بلند شدم به شکله سجده جلوش قرار گرفتم لپای کونمو باز کرد کیرش رسید به سوراخم لیز خورد و تا ته رفت تو کیرش رو رگ زیر کیرم از داخل ضربه میزد داد زدم تندتر سعید با سرعت ضربه میزد که من داد بلندی کشیدم و ابم اومد و ریخت رو فرش سعید هم انگار داشت ارضا میشد چون با سرعت داشت تلمبه میزد گفتم ابتو تو نریزی یهو کشید بیرون منم سریع سرمو بردم جلوی کیرش ابش ریخت تو دهنم و کنار لبم و رو زانوهاش افتاد کیرش تو دهنم بود و همراه اب کیرش میخوردم سعید گفت رسم و کشیدی بس نمیکنی گفتم خوشمزه تر از اب کیر چیزی نیست اما لذیذتر از اون هه کیره که شل شده و مزه اب کیر میده خندید و به مبل تکیه داد کیرش تودهنم جمع شده بود انگار نه انگار که 2 دقیقه پیش 24 سانت قدش بود و 5 سانت کلفتیش بلند شدم و سرم گذاشتم رو پای سعید و کیرشو با دست اوردم رولبم هر دومون خوابمون برده بود نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.