دانلود

یه جفت کون داغ برای سکس

0 views
0%

کنه.البته من فقط باعمه ام فیلم سکسی سکس داشتم؛تا یه سال پیش من

یه عمه دارم اسمش آتناست که فوق العاده سکسی و خوشکله و26سالشه و مهندسی سکسی صنایع داره؛من و اون بدجوری همدیگه

رو شاه کس دوس داریم.و چندساله که درسال حدأقل 5بار هدیه به

مناسبتای مختلف واسش میخرم؛هرچنددوس پسرداره وباهاش کونی سکس هم میکنه ومن اطلاع دارم؛شایدبگیدبی غیرت؛امادرشرف ازدواج بادوست پسرشه ومن فقط میدونم باهاش

سکس جنده داره؛وتازه واسش شرایط روردیف میکنم تاراحت بتونه بره پیش

دوستش؛عمه ام بابابابزرگ ومامان بزرگ زندگی پستون میکنه؛پدربزرگم سرهنگ بازنشسته شاه خدابیامرزبوده ومامان بزرگم هم دبیرریاضی بوده؛خلاصه خیلی روشن فکراندومن روهم

خیلی دوس کوس دارندومن همیشه خونشون پلاسم؛واکثرشباهمونجامیخوابم؛من وعمه خیلی راحتیم؛عمه تایه

سال پیش جلوی من اگه کسی خونشون نبودباست سکسی هم راه میره؛امااگه بابابزرگم باشه باتاپ شلوارک؛شباکه اونجامیخوابیدم یه تشک کنارتخت پهن میکردامامیگفت سکس داستان تاصبح توتخت باخودم

بخواب؛وصبح برو رو تشک؛واینم بگم که شبافقط باسوتین ایران سکس شرت میخوابه؛البته

جلوی من اینطوریه؛تااینکه چندماه پیش یه شب گفت امشب بمون من حالم خوب نیست منم گفتم:باشه عزیزکم؛گفت:مرسی؛شب که بابابزرگ مامان بزرگ خوابیدندرفتیم طبقه بالا تواتاق عمه گفت:سهند بیا تاپ وشلوارم رو در بیار؛باتعجب گفتم:من در بیارم?گفت:آره عزیزم اصلا حالم خوب نیست؛آخه هیچوقت اینکاروواسش نکرده بودم؛من درآوردم که بعدش خودشم سوتین روهم درآوردبعدگفت:توهم تیشرت وشلوارک رودریارهواگرمه؛منم ازخداخواسته؛گفتم:آره هواخیلی گرمه اماازنظرتوعیبی نداره؛گفت:خره اگه عیب داشت که جلوت باشرت راه نمیرفتم؛بعدپاشدویه آرایش غلیظ کردواومدکنارم روتخت درازکشید؛گفتم:عمه ازپارسا(دوست پسرش)چه خبر?گفت:2هفته است رفته ازآلمان واسه شرکت اش دستگاه بخره؛فهمیدم پس واسه همینه که خانوم کیرمیخواد؛گفتم:چه بد!گفت سهند جون میدونم پسرباجنبه ای هستی واسه همین امشب میخوام کمکم کنی؛تاحالم بهتربشه؛گفتم:شماجون بخواه؛باشه عزیزم؛گفت مرسی فقط یادت باشه که من امشب تاصبح فقط آتناهستم؛منم گفتم باشه آتناجون حالااجازه هست من لبای آتناجونم روببوسم?که خودش لباشوگذاشت رولبام گفت:الهی آتنافدای خواهرزاده خوشکلش بره که اینطوری لبای عمه شو میخورم؛حسابی لب داد؛بعدگفتم:آتناجون میشه امشب واست پارساباشم?گفت:عزیزدلم من امشب زن سهندم نه پارسا؛پس واسم شوهرداغی باش؛هیچکدوم نمیفهمیدیم چی میگیم:تااینکه یخورده جابجاشدم وکیرم رفت لای پاهای عمه؛گفتم ببخشید؛گفت چی میگی بذارباشه جاش خوبه؛منم بیشترفشاردادمش وخودموحسابی چسبوندم به عمه؛وگفتم چه سینه هایی داری خوش بحال پارساگفت:خوب توهم مثل پارسااگه مردشدی بایدبدونی چیکاربگنی؛تااینوگفت:یکی ازسینه هاش روکردم تودهنم؛وای خداهمیشه آرزوی سینه های عمه روداشتم اصلاباورم نمیشد؛صداش بلندشده بوداماخوشبختانه اصلاصداپایین نمیرفت؛میگفت:بخورررر؛بمککککک جونننننن ؛گفتم عمه شرتم اذیت میکنه؛گفت:بیاعزیزم خودم واست درمیارم؛گفت پاشوکنارتخت واستا؛منم پاشدم یدفه بادستای لاک زده صورتی اش شرتمو کشیدپایین؛کیرم افتادبیرون وخوردبه دست چپش گفت:وای سهنداین چیه?گفتم هیچی گفت دیونه توکیربه این کلفتی داشتی به من ندادی?سهندخیلی بدی؛آخه کیرکلفتی دارم.گفتم:عزیزم قبلأتوبغل ات میخوابیدم که حس اش کنی؛کیرمواول بادستاش یخورده مالیدبعدش من آروم گفتم:عمه جون واسم میخوری؛اونم دیددرکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست واسم ساک زد؛اینقدحرفه ای میزد؛گفتم خاله شرت اذیتت نمیکنه؛گفت:چرا؛هم هواگرمه هم زبره درش بیارمنم سریع کشیدم پایین وای خداحتی یه دونه مو نداشت واول واسش مالیدم وبعدشروع کردم به خوردن دوباره صداش بلندشده بودمیگفت:سهندبکن تو بکن تو؛گفتم:دیونه جرمیخوری؛گفت چندماهه پارساجرم داده بکن تو توروخدابکن تومنم باخیال راحت اول کیرم روبادهنش خیس کردبعدکردم تو کسش برای اولین بودتوآسمونابودم تلمبه میزدم وبادست سینه هاشومیمالوندم ففظ آه وناله میکردکه آبم داشت میمومدترسیدم گفتم:آتناداره میادوسریع کشیدم بیرون وتمام آبموخوردبعدش یخورده دیگه کسش روخوردم واونم ارضاشدویه لب اساسی ازش گرفتم؛وتاصبح توبغل هم خوابیدیم اماساعت6من روتشک خوابیدم؛ازاون دفه به بعدتقریبأهر2هفته یه بارسکس میکنیم وهردفه ازقبل بهتر؛خیلی دوست دارم نظرات تون روبگیدمن دفه اول که داستانم رونوشتم پس نقص هاش روجدی نگیریدممنون که تحمل کردیدحتمأنظرات تون روخوب یابدبگیدشایدعکسش رو هم بزارم

Date: July 28, 2019
فیلم سوپر خارجی آبموخوردبعدش آتناجون آتناجونم آتناست آتنافدای آتناهستم؛منم ارضاشدویه ازآلمان ازاراکسالمه؛بابام ازپارسادوست ازخداخواسته؛گفتم:آره ازدواج ازسینه ازگنده استخاره اصلاباورم اصلاصداپایین افتادبیرون العاده اماازنظرتوعیبی اماساعتمن اونجامیخوابیدم اینطوری اینطوریه؛تااینکه اینکاروواسش بابابابزرگ بابابزرگ بابابزرگم باخودم باخیال بادستاش بادستای بادوست بارسکس بازنشسته باسوتین باش؛هیچکدوم بامحرمش بایدبدونی ببخشید؛گفت بخره؛فهمیدم بخواب؛وصبح بخواه؛باشه بدجوری بدی؛آخه بذارباشه بعدتقریبأهرهفته بلندشده بهتر؛خیلی بهتربشه؛گفتم:شماجون بوداماخوشبختانه بودتوآسمونابودم بودم؛من بودمیگفت:سهندبکن بوده؛خلاصه بیار؛باتعجب بیارمگفت:آره بیارمنم بیشترفشاردادمش پارسا؛پس پارسااگه پارساباشمگفت:عزیزدلم پارساجرم پارساگفت:خوب پاشوکنارتخت پزشکه؛ومنم پسرباجنبه پسرداره پسرشچه پلاسم؛واکثرشباهمونجامیخوابم؛من تاراحت تشک؛واینم تو؛گفتم:دیونه تواتاق تودهنم؛وای توروخدابکن توکیربه جابجاشدم جامدات جرمیخوری؛گفت جونننننن چسبوندم چندساله چندماه چندماهه چیکاربگنی؛تااینوگفت:یکی چیهگفتم حالااجازه خبرگفت:هفته خدابیامرزبوده خداحتی خداهمیشه خوابیدم؛ازاون خوابیدندرفتیم خوابیدیم خواهرزاده خوبه؛منم خوشکلش خوشکله خونشون داد؛بعدگفتم:آتناجون دارم؛شایدبگیدبی دارمگفتم:عزیزم دارندومن داره؛من داره؛وتازه داریمو داستانم داشتم؛تا دبیرریاضی درآوردبعدگفت:توهم درآوردم درازکشید؛گفتم:عمه درمیارم؛گفت دستگاه دوباره دوستش؛عمه دیددرکارخیرحاجت راحتیم؛عمه روبادهنش روببوسمکه روبگیدمن روخوردم روداشتم رودریارهواگرمه؛منم روردیف روکردم رولبام رونوشتم زد؛اینقدحرفه سهنداین شبافقط شلوارک؛شباکه شوهرداغی عزیزکم؛گفت:مرسی؛شب عزیزم؛گفت عمه؛گفتم عمه؛وگفتم غیرت؛امادرشرف فرزندودانشجوی فکراندومن قبلأتوبغل کردبعدکردم کردواومدکنارم کردیدحتمأنظرات کشیدپایین؛کیرم کنارتخت کنهالبته کنی؛تاحالم کنی؛کیرمواول کیرکلفتی کیرمیخواد؛گفتم:چه گرفتم؛وتاصبح گفت:الهی گفت:سهند گفت:وای گفتم:”من گفتم:آتناداره گفتم:عمه گفتمباشه لباشوگذاشت مالیدبعدش مالیدم مردشدی مناسبتای مهندسی میادوسریع میخرم؛هرچنددوس میخوابه؛البته میخوابیدم میخوام میخورم؛حسابی میخوری؛اونم میدونم میره؛امااگه میزد؛گفتم میکردامامیگفت میکردکه میکنه؛پدربزرگم میکنه؛گفت:بیاعزیزم میکنیم میگفتم: میگیم:تااینکه میمومدترسیدم نبودباست ندادیسهندخیلی نداره؛گفت:خره نگیریدممنون نمیرفت؛میگفت:بخورررر؛بمککککک نمیرفتم؛بعدپاشدویه نمیشد؛صداش نمیفهمیدیم نمیکنه؛گفت:چرا؛هم نیست؛آخه هاشومیمالوندم هستم؛همیشه همدیگه هواخیلی هواگرمه هیچوقت واستا؛منم وبادست وباهاش وبعدشروع وخودموحسابی وخوردبه وسالشه وشلوارک وشلوارم ومامان ومامانم وهردفه یابدبگیدشایدعکسش یخورده

Leave a Reply

Your email address will not be published.