یک صبح خوب

0 views
0%

آروم توی تخت غلت زدم بین خواب و بیداری بودم اون قسمت از وجودم که بیدار بود عطر تنشو حس میکرد قسمت دیگم داشت خواب میدید انگار اون کاملا بیدار بود میفهمیدم تازه از خواب پاشده داره تو جا غلت میزنه هر چقدر غلت میزد باز بدنش متمایل به بدنم میشد کم کم دستشو روی کمرم حس کردم انگشتاش که با کمرم بازی میکرد و همینطوری میرفت پایین تر و نزدیک به کونم می شد بیدار شده بودم ولی به روی خودم نمیوردم تو فضا بودم دلم میخواست زودتر دستشو برسونه به کسم چوچولمو بماله اون موقع صدای نالم بلند می شد نمیتونستم خودمو به خواب بزنم یکم که کمرو کونمو مالید نا امید شد شاید فکر کرد خستم یا آمادگیشو ندارم یا واقعا خوابم ادامه نداد گوشیشو از رو میز کنار تخت برداشتو خودشو با اون مشغول کرد نمیتونستم تحمل کنم چون حسابی حشری شده بودم کسم آتیش گرفته بود دیگه نمیتونستم خودمو به خواب بزنم باید تا وقتی تو تخت بود و موده سکسی داشتیم باید شروع میکردم آروم دستمو از زیر پتو بردم پایین و رسوندم به کیرش مثل سنگ سفت شده بودو حسابی داغ بود هنوز کامل کیرشو تو دستم نگرفته بودم که یهو منو چسبوند به خودش و در گوشم گفت میدونستم بیداری منو گول میزنی اینطوری کردم که خودت بیای سراغش با این حرفاش بیشتر حشری شدم شرتم خیسه آب شده بود لباشو چسبوند به لبام و سینه هامو با دستاش میمالوند تند و تند پشت سر هم لبامو گاز میگرفت گردنمو میلیسید یه ناله ی کوچولو کردم پتو رو با یه حرکت زد کنار و لباشو از لبام جدا کرد از روی شرتش کیرشو میمالیدم با صدای خش دار حشریش تو چشام نگاه کردو گفت بخورش برام نفس غلت زدم پایین تخت یه جوری که بتونم وقتی کیرشو میخورم تو چشماش نگاه کنم از روی شرتش کیرشو لیس میزدم صدای نفساش در اومده بود شرتشو کشیدم پایین سر کیرشو بوس کردم قبل از اینکه بخوام بکنمش تو دهنم منو کشید تو بغلش گفت برعکس شو میخوام اون کستو بخورم برعکس شدم و حمله ور شدم به کیرش به زور 2 تا تخماشو تو دهنم جا میکردم با دستم براش تند تند جق میزدم و ناله میکردم داشت با زبون زدن به بالای کسم روانیم میکرد با دهن پر جیغ میزدم ناله های حشریم دیوونه ترش میکرد انقد به کونم زد که لپای کونم میسوخت زبونشو رو سوراخ کسو کونم میچرخوند وقتی اسمشو صدا میزدم بیشتر تکرارش میکرد آآآه بسه نیما زودتر جرم بده میخوام وقتی داشت میومد آبتو تو حلقم خالی کنی از روش بلند شدم دستاشو گذاشت رو سینه هام و لباشو به گردنم چسبوند صورتشو اورد بالا تر در گوشم گفت تا با این تو حلقت تلمبه زدم هیچ کاری نمیکنم لحنش آتیشی ترم کرد روی زمین رو زانو نشستم جلوم وایساد سرمو گرفتو خودشو جلو عقب میکرد لبام رو کیرش کشیده میشد مزه ی پیش آبشو تو دهنم حس میکردم آه و نالش اوج گرفته بود ولی حالا حالا ها وقت اومدنش نبود صورتمو گرفت از رو زانو بلند کرد پیشونیمو چسبوند به پیشونیش و گفت کصافطه منی دستامو به دیوار چسبوندم و خم شدم لپای کونمو از هم باز کرد و یه انگشتشو به زور تو سوراخ کونم جا کرد یه آه آروم کشیدم انگشتشو جلو عقب میکرد بعد شد 2 تا انگشت و بعد 3 تا انگشتشو در اورد و سر کیرشو آروم مالید به سوراخم بعدش کیرشو محکم هل داد تو آآآآه جووون بگو میخوای چیکارت کنم بگو آه میخوام جرم بدی پارم کن کونمو سرخ کن عشقم دوس دارییی آره عاشقشم تلمبه هاش تند تر میشد و یه دستش رو دهنم بود و دست دیگش رو کسم صدای نفساش اتاقو پر کرده بود صدای جیغای منم وحشی ترش میکرد داشتم میلرزیدم داشتم به ارگاسم میرسیدم که دیگه دستشو نمالید _ الان زوده وقتی از جلو هم جرت دادم اون موقع تو بغلم ارضا میشی برم گردوند و یه پامو با دستش گرفت تو هوا کیرشو به بالای کسمو سوراخ کسم مالید از شدت حال یکم لرزیدم و ناله کردم لبامو محکم بوس کرد کیرشو تو کسم تند تند جلو عقب میکرد طوری وحشی بود که کل بدنم تکون میخورد انگشتاشو کرده بود تو دهنم و لبامو میکشید پایین داشت آبم میومد بیشتر عرق کردم محکم تر میخواممم میخوام کس کونمو با هم یکی کنی آآآآه آآآآآه یه جیغ بلند کشیدمو تو همون حالت ارضا شدم ولو شدم جونم در اومد اونم داشت ارضا می شد رو زانو نشستم و کیرشو گرفتم تو دستم سرشو با لبام میک میزدم خایه هاشو میمالیدم انقد پشت سر هم تکرار شد که سرمو گرفت و کیرشو تا ته کرد تو حلقمو آب داغشو تو گلوم خالی کرد و آه بلندی کشید چشاش رفت و افتاد تو بغلم دو تایی رو تخت ولو شدیم هنوزم با کیرش ور میرفتم لبامو بوسید و منو کشید تو بغلش پتو رو کشید رومون و کمرمو نوازش کرد نوشته

Date: May 12, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.