آری پلنگ و جزيره ی گم شده

0 views
0%

داستانی كه می خواهم برايتان تعريف كنم به جان خودم نباشد به جان خودتان راست است قسم به همه ی غيرمقدسات درست عين واقعيت است به ابر و مه و باد و خورشيد و فلک قسم دروغ نمی گويم به كهكشان ها به جان تمام بشريت به تمام راستی های جهان به زيبايی گل هاي بهاری به مظلوميت گل شقايق به زمين و زمان به كون و مكان به زه و كمان به امن و امان به سرو چمان به لب و دهان به همين و همان به درد و يمان راست می گويم ديگر چرا اينقدر منفی باف هستيد و با اين ذهن كج كوله تان فكر می كنيد همه مثل شما دروغ گو هستند داستان از آن جایی شرروع می شود که يک تيريپ سفر خارجه به اينتاليا رفتيم منطقه ای تفريحی نزديک آنتاليا مدتی نرد عشق باختم و بعد از اينكه كس و كون عشق و حال را پاره كردم تصميم گرفتم برای اينكه خستگی اين عشق و حال از تنم در برود از آنجا به جزاير چهل سيل بروم منطقه ای غيرتفريحی دور از سيسيل این را هم محض اطلاعات عمومی بگویم که سیل بر وزن بیل نیز در یکی از لهجه های ایرانی به معنای سولاخ است و ناگفته معلوم است که چهل سیل مرکز فسق و فجورات است وقتی سوار هواپيما شدم و روی صندلی ام نشستم ناگهان يك دختر كبد نه دختر معده روده ی كوچک ديافراگم اه بگذريم خلاصه تا خواستيم از زمين بلند شويم دختری کس آمد و كنارم نشست راستی ما که به دخترهای خفن می گوییم کس آیا دخترها هم به پسرهای خفن می گویند کیر خلاصه زود سر حرف را باز كردم چون وقتی هواپيما از زمين بلند شد كير ما هم چون مقلدی باايمان از هواپیما تقلید کرده بود از خانم کس پرسيدم چه كاره است و گفت منشی است عجب چه کلاسیک از تيپ و قيافه اش بايد خودم می فهميدم از آن منشی های سكسی اسكانديناوی تبار بلوند بود كه فقط برای سيخ زدن استخدام می شوند فرصت را از دست ندادم و گفتم می خواهم بيشتر با شما آشنا شوم خانم منشی گفت به چه مقصود و من هم گفتم فقط به مقصد سانفرانسيسكو و لاغير دخترهای خاک پاک وطنم ايران حسابی ذهنيتم را خراب كرده بودند و منتظر بودم چكی لگدی فيتيله پيچی اشكل گربه ای رويمان پياده كند كه ديدم لبخند دلبرانه ای زد و گفت كه از صادق بودنم خوشش آمده است البته بين خودمان بماند كه اصلا من صادق نبودم بلكه جواد بودم القصه هواپيما آب های خليج گون دريايی را درمی نورديد خواستم با توصيفی زيبا اظهار فضل كنم منتها به سبک جواد خيابانی ريدم به خانم منشی گفتم دو دقيقه ديگه بيا توی دستشويی و بلند شدم و به سمت دستشويی رفتم پانزده ثانيه نگذشته بود كه ديدم يكی در می زند و لامصب نگذاشت بشاشم از آنجايی كه يک قرص فلان انداخته بودم دچار شاش بندی حاد شده بودم و بايد روی شاشيدن مثل راهبی بودايی تمركز می كردم لای در را كه باز كردم خانم منشی چپيد توی دستشويی و در را قفل كرد يک دامن تنگ و كوتاه يک وجبی پايش بود و فقط كافی بود روی صندلی بنشيند تا شرتش معلوم شود ران های سفيد و خوش تراشی داشت و دامنش را كه پاره كردم شرت مشكی اش نمايان شد شرتش را مثل پوست موز از پايش در آوردم بعد از آن کت زنانه اش را از تنش درآوردم اما خوش داشتم که پیراهن سفیدش تنش باشد پس فقط دو دکمه ی پیراهن را باز کردم و سوتینش را پایین کشیدم تا پستان های خوش فرم و خوردنی اش بیرون بیفتند بعد دست هايم را روی شانه هايش گذاشتم تا زانو بزند او هم به سرعت دکمه ی شلوارم را باز كرد و شروع كرد به زدن يک ساک ورزشی بعد از اینکه ظرفیت ساک پر شد دست هايش را گرفتم تا بايستد و بعد چرخاندمش تا روی روشويی خم شود با اولين فشار تا ته رفت توی كسش راستی اين را بگويم كه هيچ وقت كاندوم فراموش نشود حتی هنگام سكس با دوست دختر يا دوست پسر مورد اعتماد خود حتما لباس كار روی آلت كيری تان بكشيد اين را گفتيم كه يک خوب آموزی هم داشته باشيم و وزارت فرهنگ و ارشاد به اين داستان مجوز بدهد اين را بگويم كه قبل از اينكه تا ختنه گاه دخول كنم ادای دين به مراجع عظام از آسمان يک كاندوم روی هواپيما افتاد و بعد رفت توی پره های هواپيما و با گذشت پيچ و خم های بسيار تخصصی كه شما عقل و علم تان قد نمی دهد از بالای دريچه ی دستشويی افتاد جلوی پايمان اصلا کس گفتم اصلاح می کنم کاندوم از قبل توی جیبم گذاشته بودم برای مواقعی که کس فوری پیش می آید خلاصه خانم منشی زود گذاشتش توی دهانش و با لبهايش كاندوم را به تن عريان كيرمان پوشاند بعد از آن بود که از عقب و جلو ترتيب يارو را دادم و كل اين پروسه شش دقيقه و هجده ثانيه طول كشيد تقه های آخر را كه می زدم يكی هماهنگ با من در می زد ول كن هم نبود و استرس آن نمی گذاشت فيض ببرم از توی کس خانم منشی کشیدم بیرون و لای در را باز كردم تا آنكه در می زند را چندتا فحش خار و مار بدهم كه ديدم مهماندار هواپيما است گفت فكر كردی نديدم دو تايی رفتين توی دستشويی من عامل بين الملی گشت ارشاد جمهوری اسهالی ايران هستم زود اون جنده رو بنداز بيرون من هم راستش را بخواهيد پشمم ريخته بود و خانم منشی را به بيرون راهنمايی كردم به محض اينكه پايش را بيرون گذاشت مهماندار هواپيما چپيد توی دستشويی و در را قفل كرد عجب ركبی زده بود قد بلندی داشت و بدنش سكسی تر از خانم منشی بود لبخند دلبرانه ای زد و از روی شلوار به كيرم دست می كشيد گفت واقعا باور كردی فكر كردی می ذارم توی هواپيمای خودم يه دختر بلوند جنده بياد و يه كيریی مثل تو رو بلند كنه هر كيری كه تی هواپيما بياد بايد از زير لنگای من رد بشه خلاصه با همان ترتيب قبل دامن و شرتش را جر دادم و ساک مجلسی و قمبل شدن و تلمبه زدن داشتم تقه های آخر را می زدم كه ناگهان هواپيما تكان های شديدی خورد و در عرض چند ثانيه فهميدم كه در حال سقوط هستيم زود شلوارم را بالا كشيدم تا جنازه ی کون لختم در حال گايش و آبروريزی پيدا نشود و همين كه دكمه را بستم هواپيما به زمين خورد شايد يک ساعت گذشته بود كه به هوش آمدم و ديدم همه جا دود است و سرم گيج می خورد و هواپيما تكه و پاره شده است دنبال مهماندار می گشتم كه ديدم فقط پشم های كسش باقی مانده و بقيه اش سوخته است يک به تخمم جانانه گفتم و از هواپيما دور شدم همه از دم به فاک عظما رفته بودند و من از آنجايی كه راست كرده بودم طبق علوم ماورائه ی كوانتومی سكسولوژيستی كيرم جاذبه را دفع كرده بود و سرعت نسبيت را با بعد چهارم زمانی و مكانی ادغام كرده بود و با ادای دین به استاد ذبيح الله منصوری بگويم كه اگر ديگر مسافران هم راست كرده بودند می توانستند زنده بمانند به شرط داشتن كير چون زنها كير ندارند و مردها كه مرد هستند و نر می باشند كير دارند و اين كير هم وسيله ی شاشيدن و هم توليد مثل است و از طرفی تخم هاي زيرين آن وظيفه ی دايورت شدن مشكلات به روی خود را تقبل می كنند و فقط مردها خايه دارند كه پيش نياز داشتن كير است خلاصه به طور بسيار علمی و تخيلی جان سالم به در بردم چپ را نگاه كردم آب بود و راست را نگريستم اقيانوس آرام بود و به عقب نظر كردم اقيانوس ناآرام بود و جلو را كه ديدم دختری در افق سرخ رنگ از دور نمايان شد يک خانم پرستار سكسی بود با كون و كپل بزرگ و سينه های مثبت 85 یک دامن سفید تنگ به پا داشت و روی کلاه پرستاری اش یک بااضافه ی قرمز خودنمایی می کرد ساق های زیبایی هم داشت که کلا در حلقم از پستان هایش فقط همین گویم و بس که از همان دور سينه چاک چاک سينه اش شدم معلوم نبود توی آن خراب شده چه می کند و من هم گفتم بهتر است فضولی نكنم و اصلا به من چه كه آنجا چه می كرد و اهميتی هم نداشت همیشه فقط به يک سوال فكر می كنم كه آيا طرف می دهد يا نه خلاصه نزديكم كه آمد به صورت خيلی آب زير كاهانه ای روی زمين ول شدم پرستار سكسی خود را به بالينم رساند و همانجا بود كه بداهه شعری سرودم و زیر لب زمزمه کردم الهی تب كنم شايد پرستاری بگايم اگر هم آن نشد باشد به خايم پرستار از طبع ادبی ام خوشش آمد و در حالی كه مرهم روی زخم هايم می گذاشت بدنش را بهم می چسباند كمی از حالت موش مردگی بيرون آمدم و دست در دست پرستار به لب دريا رفتيم و روی شن ها مشغول عمل خير شديم و فيض عظيمی با مناجات كير و رفت و آمد در درگاه مهبل قدسی اش می برديم به سبک نام گذاری عكس های سايت شهوانی در حالی كه دراز كشيده بودم پرستار روی كيرم الاكلنگ بازی می كرد و تقه های آخر را كه می زد ناگهان هواپيمای ديگری در جزيره سقوط كرد ما هم كشيديم بالا و رفتيم سراغ لاشه ی هواپيما كه ديدم فقط يک نفر زنده مانده است زود شناختمش وقتی كه كلاس پنجم دبستان بودم آن زن تازه معلم شده بود و كلاس اولی ها را تعليم و تربيت می آموخت در همان ده سالگی توی كف او بودم و راست می گويند كه دنيا مثل كير توی آب سرد كوچک است خلاصه خانم معلم سكسی را كمک كرديم تا از لای تير و تخته ها بيرون بيايد و حتي يک خراش هم به بدنش نيفتاده بود البته توجيه علمی اش اين بود كه روی ممه هايش به زمين افتاده بود و اصلا برويد و از خودش بپرسيد كه چطوری جان سالم به در برد والا خلاصه گفتيم كه يک سكس سه نفره انجام دهيم و خانم معلم هم پايه بود و اصلا به پشم تراشيده ی كسش هم نبود كه چند دقيقه پيش هواپيمايش سقوط كرده است و در جزيره ای ناشناخته به سر می برد خانم معلم سكسی داشت دلبرانه روی کیرم بالا و پایین می کرد و پرستار هم كس خود را توی دهنم چپانده بود منتظر بودم يک اتفاق ديگری بيفتد اما هيچ خبری نشد و شغل سكسی ديگری وجود نداشت که بپرد وسط ارضا شدنم خلاصه وقتی که ارضا شدم آبم چنان با فشار آمد كه مثل شير بيشه ی اوگاندا غريدم و خانم معلم مثل آپولو يازده با آبم به هوا پرتاپ شد و از جو زمین خارج شد پرستار هم تا اين صحنه را ديد گرخيد و نمی دانم كدام سولاخ قايم شد در همين احوالات سستی و خمودی پس از ارضا شدن بودم كه سر و صدايی به گوشم رسيد از دور جمعيت فراوانی به سمتم می آمدند مردمی سفيدپوست و خوش برخورد بودند با لبهاس های رنگارنگ رئيس آنها جلو آمد و به سجده افتاد مردم ديگر نيز از او تقليد كردند و در مقابل من پيشانی به خاک ماليدند خلاصه زرت و پرتی كردند به اين معنی كه من خدای نوظهور آنها هستم چون با فوران كيرم زنی به هوا پرتاپ شد و يكی از بوميان جزيره از دور اين صحنه را ديده بود فی الفور بقيه را خبر كرد در كتب مقدس قديمی آنها چنين آمده بود و به هوش باشيد آن روز كه مردی چون آتشفشان بغرد و الهه ی باروری را به آسمان فرستد و آن خدايی باشد كه از آسمان آمده و حاكم و سرور شما خواهد بود و از اين كس شعرها باشد كه رستگار شويد رسم جالبی داشتند فقط من كه خدای آنها بودم حق داشتم زن ها را بگايم و زن ها بر همه ی مردها حرام شده بودند و من تخم خود را در جزيره ی اسرارآميز هی می افكندم و می افكندم سال ها به خوبی و خوشی گاييدم و شراب ناب جزيره ی ناشناخته را خوردم و خدايی و سروری كردم و عشق و حال مبسوطی انجام بدادم به پايان آمد اين دفتر و گاييدن چنان باقيست هزاران كس بگاييديم و كس ناكرده اينجا نيست نوشته آرین

Date: July 22, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.