استرید حشری

0 views
0%

علاوه بر اسمش سه تا چیز دیگه رو درباره ی اَسترید خیلی خوب میدونستم اولا بگم که سوئدی بود هرچند که از اسمش معلومه قد و قامتشم با موهای گندمی و چشمان آبی رنگش همراه شده بود که خدا رو هم از چنین توازنی پشیمون میکرد البته دونستنش خالی از لطف نیست که با اینکه خیلی خوب انگلیسی حرف میزد لهجش یه جورایی مشخص بود دوما سینگل بود البته من ازش نپرسیده بودم و خودش اینو موقع بالا رفتن از پله ها با گفتن اینکه دوس داره کیرمو ساک بزنه حالیم کرد سوما یه دختر حشری کثیف بود و مطمئن بودم بالاخره یه روز بهش پی میبرم البته لزومیم نداشت که فکری دیگه ای بکنم تا اینکه بالاخره تو یه مهمونی کسل کننده دیدمش هرچند که فقط اومده بودم تا یکی دو پیک مشروب بزنم و بعدش بدون توجه کسی جیم بزنم اما همش قبل از این بود که اَسترید رو ببینم چند تا چیز بود که قبل اینکه تو یکی از اتاق های طبقه بالا بریم و در رو از پشت قفل کنه توجهمو به خودش جلب کرد اگرچه سینه هاش کوچیکتر از اون چیزی بود که انتظارشو داشتم ولی باسن تقریباً بی نقصی که داشت اون عیب کوچیک رو می پوشوند و اما خنده هاش مخصوصا وقتی که جلوم زانو زد و به آرامی زیپ شلوارمو پایین کشید بعدش سرشو بالا آورد زیباییش خیره کننده بود و شهوت تو چشماش موج میزد حسابی سیخ کرده بودم که کیرمو آزاد کرد و به سمت دهنش برد و با محو کردن کیرم توی دهن گرم و داغش منو میخکوب خودش کرد واقعا هم که حس نابی بود چند دقیقه ای تنها صدایی که تو اتاق میومد صدای ساک زدن و ملچ ملوچ کردنش بود منم که همچنان داشتم آه و اوه می کردم و اگه ادامه میداد هرلحظه ممکن بود ارضا بشم دستمو رو سرش گذاشته بودم و طوری توی دهنش تلنبه میزدم که انگاری سوراخ کسه تا اینکه کمی بعد لباسشو بالا داد و شرت بنفش خیسشو نشونم داد و یهو گفت بسه و سرشو پس کشید و ادامه داد آروم باش فقط میخوام دیرتر ارضا شی با بی حالی ناله ای همراه با خنده کردم کاری میکنم که بهت حال بده تو همین گیر و دار به ذهنم رسید که لاقل من اسمشو میدونستم ولی اون حتی از اسممم خبر نداشت که البته تو اون لحظه کاملاً بی اهمیت بود اول بشاش تو دهنم و به دنبالش نفس عمیقی کشید و هول هولکی دکمه های ژاکتش رو باز کرد تا سوتینشو که ست شورتش بود به نمایش بذاره تردید رو میشد از چهره ام خوند لطفااا لاقل بخاطر من اینکارو بکن سرمو به نشونه ی تایید تکونی دادم و چشامو بستم و سعی کردم دوباره آروم بشم که کیرمو تو دهنش کرد و خوشبختانه از اونجایی که قبل دیدارمون کلی آبجو خورده بودم خیلی طول نکشید که پر شدن مثانمو حس کنم داشت دکمه های ژاکتش رو باز میکرد و من محو تماشاش بودم که سوتینشو پایین کشید و نوک صورتی و شق شده ی سینه ها بیرون انداخت سینه هاش اینقدری سفت شده بودن که دل دل میزدن و تکون میخوردن لبهای نرمشم دور کیرم حلقه شده بودن که درکنار حرکت آروم زبونش روی کیرم لذتی فوق العاده داشت وقتی که داشتم زور می زدم تا براش بشاشم دامنشو تا کمرش بالا کشید و لای پاهاشم تا جایی که میتونست باز کرد چشماشو بسته بود و قفسه سینه اش با هر نفسش بالا پایین می رفت دهنشم کیرمو بغل زده بود و به آرومی آه و ناله می کرد که کمی بلند بلند تر شد و به دنبالش کونشو جلو کشید و کس خیسشو به نمایش گذاشت من تا حالا از اینجور آب بازی ها نکرده بودم اما وقتی تصور میکردم جلوم زانو زده و شاشمم از روی کس و روناش سر میخوره و روی کفپوش چوبی می ریزه تو خلسه ای لذت بخش فرو میرفتم مخصوصا وقتی پاهاشو بیشتر باز کرد تا بهتر کُسشو بماله سکسی ترین صحنه ای رو به نمایش گذاشت که تا به اون روز دیده بودم خواهش میکنم جملشو جوری با آه و ناله ادا کرد که به سختی تونستم متوجه حرفش بشم البته اهمیتی هم نداشت چراکه خودم از قبل میدونستم که چی میخواد پس خودمو رها کردم و سعی کردم کیرمو توی دهنش ریلکس کنم تا اینکه بالاخره چند قطره ای توی دهنش چکید ولی میدونستم که کاقی نیست پس تا جایی که میتونستم به خودم فشار آوردم و با تمام توانم شروع به شاشیدن توی دهنش کردم و دست بردار هم نبودم اونم شاشمو تا جایی که میتونست قورت میداد و باقی موندشم از کوشه ی لباش لیس میزد هرچند که گاهی چند قطره ای از دستش در میرفت و روی چونه و سینه اش سرازیر میشد فاااااااک ناله ای کرد و سریع خودشو عقب کشید که باعث شد شاشم با فشار روی صورتش و بعدش که کمی بیشتر به عقب لم داد روی سینه هاش بپاشه در ادامه شروع به گاییدن خودش با انگتاش کرد و اینکارو با چنان سرعت و شدتی انجام میداد که صداش به راحتی به گوش میرسید شاش خودشم شروع به سرازیر شدن کرده بود که با ناله ای جگرسوز شروع به لرزیدن کرد و با چشمانی تر ارضا شد و آب و شاشش با شاش من که روی کسش جاری بود ترکیب شد وااااای خداااااا و بعد تموم شدن جملش بود که حرکت دهنش به سمت کیرم و به دنبالش قورت داده شدنش رو حس کردم حالا کیرم تا دسته توی دهن و گلوش بود و لبای نرمش به تخمام فشار میاوردن که هیجان خاصی رو توی بدنم حس کردم و در جواب انگشتام بین موهاشو خزیدن و رشته هاشو بین خودشون گرفتن شدیدا امپر چسبونده بودم و با بیرحمی توی دهنش تلنبه میزدم اون لحظه هیچ چیز جلو دارم نبود و خودمم به چیزی جز عقب و جلو کردن کیرم فک نمیکردم تا اینکه بالاخره با ناله ای به ارگاسم رسیدم و آب داغم شروع به پایین رفتن از گلوش کرد که دوباره و برای بار سوم خودشو عقب کشید و باعث شد که بازم همون مختصات سابق رو به توپ ببندم و لبا و سینه های نازشو آبیاری کنم بعدش شلوارمو پوشیدم و گوشه ای نشستم تا نفسی تازه کنم و در عین حال نظاره گر حرکات سکسی این دختر باشم دختری که بدنش بخاطر خیس شدن با ترکیب شاش و آبم برق میزد و خودشم همچنان با ولع خاصی آبمو از روی لبا و سینه هاش لیس میزد خوشت اومد لبخندی شیطانی روی لباش نقش بسته بود و لهجه اش هم غلیظ تر از چند دقیقه ی پیش شده بود معلومه که آره خندید بهت گفته بودم که چقد عاشق کثافت کاریم جوابش رو با صدایی رسا دادم دخترایی حشری مثل تو دیگه چه کارایی می کنن لبخند موزیانه ای تحویلم داد و آمده ی کل کل شد با مردا برم خونشون و بذارم که منو از کون بکنن نظر خودت چیه بی سر و صدا سوار ماشینم شدیم و از گاراژ زدیم بیرون هرچند استرید هنوز همون لباسای شاشی رو به تن داشت و تقریبا داشت به صندلیا گند میزد ولی از حق نگذریم هرکاریم که میکرد ارزششو داشت بالاخره پیچیدم تو جاده که استرید بار دیگه و اینبار توی ماشین لخت شد و ازم خواست کنار تابلوی ایست نگه دارم و در ادامه صندلی رو تا جایی که میشد عقب داد و دستاشو بین پاهاش برد و شروع به مالیدن کسش کرد فقط ممکنه هم اتاقیم خونه باشه ااا امیدوارم که مشکلی نداشته باشی چشماشو بست و به عقب تکیه داد و با شدت بیشتری شروع به مالوندن خودش کرد من که مشکلی ندارم مگه اینکه خودت نخوای دوستتم سهیم کنی ترجمه

Date: September 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.