اولین احساس کیر لخت

0 views
0%

توی خوابگاه جا گیر نمیومد توی داستان قبلی که اسمش 8 7 8 2 9 81 8 1 8 7 8 1 8 8 7 9 82 8 1 8 7 8 1 از فرار تا قرار بود ترتیب آشنایی با علی رو نوشتم اما تا اینجا همش از روی شلوار بود حالا هم من و هم اون منتظر روزی بودیم که اتفاق اصلی بیفته البته هنوزم رومون نمیشد علنی ابراز کنیم ولی خب ته دلم منتظر بودم تا اینکه بعد کمکم من به تشویق یکی از دوستام که بدنسازی کار میکرد چن جلسه ای باهاش رفتم چون به من میگفت که باید بدنت مردونه بشه و این جور حرفا البته از حس و حال من خبر نداشت که حتی یواشکی بعضی وقتا شب رژ لب میزدم و بعد تا کسی ندیده پاک میکردم یا حتی بدم نمیومد دامن کوتاه یا کفش پاشنه بلند بپوشم البته من قبول کردم و خلاصه به باشگاه خوابگاه رفتم که توی زیرزمین بود و معمولأ آخرای شب میرفتیم که کسی نباشه بعد از یه مدت اون پسر که خودش مسوول ورزش بود کلید رو داد به من بعدش یه شب من به علی گفتم که با من بیاد باشگاه تنها نباشم اونم از خدا خواسته خلاصه با زبون بی زبونی رفتیم من با ناز زنونه ای که دارم رفتم روبروی آیینه تمام قدی که به فن کویل تکیه داده بود پیرنمو درآوردم و خودم از دیدن بدن لاغر کشیده سفید و زنونه خودم حال کردم موهای لخت و سیاه رنگی که از فرق باز کرده بودم رو مرتب کردم و به علی لبخند زدم الکی فیگور گرفتم بعد اونم اومد کنارم توی آینه لخت که شد بدنش مردونه بود و وسط سینش مو داشت توی دلم از شکم و سینه بی مو و کلأ قیافه خوشکل خودم ناز کردم علی گفت سینه هات مثل دختر چارده ساله میمونه من با ناز چرخیدم سمتش حالا بهم خیره شد بعد رفت چراغو خاموش کرد در زیرزمینم از تو قفل کرد اوایل پاییز بود اومد کنارم توی تاریکی کمرمو گرفت همینطور سرپا واسساده بودم شلوارم پام بود کیر اا سانتیم بلند شد بود انگار سردم شده بود منو از کمر گرفت چرخیدم بش پشت کردم شلوارو شورتمو با هم کشید پایین فقط صدای نفسش تند بود ولی من انگار نفسم حبس شده بود اولین بارم بود یکی لختم میکرد همینکه ازپشت بهم چسپید یدفعه گوشت سفت کیرشو روی کونم احساس کردم مثل یه شلاق آویزون و بلندتر از اون چیزی به نظرم اومد که بعدأ دیدم یعنی من باید اونو میخوردم این فکر واسه یه لحظه بود که باعث شد من از ترس خواستم از دستش در برم و ناخودآگاه به سمت جلو اومدم برم کمرم تو دستش بود و چون شلوار و شورتم روی زمین از پاهام در نیومده بود تلو خوردم حالا همه جا هم تاریکه به زانو افتادم مثل کشتی شده بود اونم ولم نکرد کنار میز پرس بود من میزو گرفتم احساس کیر داغ و سفتش خیلی وشتناک بود کیرشو مثل دیوونه ها وسط کونم حرکت میداد هنوز سوراخو پیدا نکرده بود که آم اومد و با هر بدبختی خودمو کنار کشیدم شلوارمو تو تاریکی پوشیدم و از اونجا فرار کردم توی دلم احساس ترس شدیدی داشتم احساس کیر واقعی وحشتناک بود چطور میتونستم اونو بخورم سفت دراز و کلفت اون شب به اتاقم رفتم و بدون کلمه ای حرف با هم اتاقیم روی تختم که پایین بود رفتم و سرم کردم زیر پتو خوابیدم این اولین تجربه برایم خیلی ترسناک بود ادامه داستان رو بعدأ مینویسم اگه میخاین این داستان واقعی رو از اول دنبال کنید داستان اول ماجرا رو که اسمش از فرار تا قرار هست و قبلأ نوشتم رو حتمأ از آرشیو داستانهای گی بخونید مرسی از همتون مخصوصأ هم حسای خودم نوشته

Date: November 30, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.