اولین بار با پسر عمه

0 views
0%

سلام من اسمم مهدیه این خاطره مربوط به زمانیه که سربازیم تازه تموم شده بود من یه پسر عمه دارم اسمش سعیده اون زمان ما با هم خیلی جور بودیم سعید 5 سال از من بزرگتر بود بیشتر اوقات با هم بودیم من اندام معمولی دارم اونم همینطور البته یکم ورزشکار تر یه روز که خانواده رفته بودن مسافرت و من تنها بودم تصمیم گرفتم برم سر بزنم به عمه و پسر عمم چون یه مدت بود به خاطر کنکور نتونسته بودم ببینمشون رفتم خونه عمم سعید اونجا بود باهم رفتیم بیرون دوری زدیم و برگشتیم من گفتم میخوام برم خونه همه رفتن مسافرت خونه تنها نمونه بهتره اونم گفت که میتونم منم بیام یه فیلم سوپرم گرفتم با هم ببینیم منم تا اون موقع فیلم سوپر ندیده بودم قبول کردم رفتیم خونه عمم شامو خوردیم بعد از شام برگشتیم خونه ما دستگاه و روشن کردم و فیلمو ازش گرفتم گذاشتم و رفتم لباس خونگی پوشیدم چراغها رو هم خاموش کردم اون موقع یادمه زمستون بود و ما هم کرسی داشتیم کرسی و همه نمیذاشتن ولی ما تو یکی از اتاقامون گذاشته بودیم که توش تلویزیون هم داشت خلاصه فیلمو گذاشتیم و دیدیم من از شروع فیلم شهوتم زد بالا و دستم به کیرم بود سعیدم اونور کرسی مثل من من تو فکر این چیزا نبودم که با پسر باشم سعید ولی نامرد این کاره بود البته بعدا تعریف کرد که رابطه داشته با چند نفر فیلم تموم شد و ما مثلا خوابیدیم ولی خیلی بد هوس کرده بودم که سکس کنم ولی دختر که اونجا دم دست نبود از طرفی زورم به سعید نمیرسید بدم نمیومد با هم حال کنیم من خوابم نمیبرد اصلا از زور شهوت سعیدم بیدار بود و هی اهسته میگفت دیدی چه فیلمی بود پسر دهنش سرویس باحال بود و از این چیزا پیش خودم گفتم یه طوری میشه دیگه بهتره حالشو ببرم بلند شدم رفتم پیشش دراز کشیدم اونم تعجب کرد پرسید اومدی اینجا واسه چی منم گفتم خوب اونجا کنار در حیاطه سرما میاد تو از پایین در اومدم اینجا اگه نمیخوای برم اونم از خدا خواسته گفت نه خیلیم خوبه بخواب همینجا منم پیشش دراز کشیدم دیدم شلوار پاش نیست گفتم لختی گفت اره زده بالا خیلی گفتم خوب چکار میشه کرد خوب شی اونم گفت نمیشه دلم یه کون خوب و سفید میخواد اگه یه کون خوشگل اینجا بوداااا حل بود منم با خنده گفتم خوب شاید پیدا شه خندید گفت ول کن بابا تو که این کاره نیستی بهش گفتم بدم نمیاد امتحان کنم سعید خندش گرفته بود ولی من خجالت میکشیدم بهم گفت لخت شو منم قبول کردم بعد پتو رو کنار زدیم و بهم گفت بخورم براش منم بلد نبودم چراغ و روشن کردم دیدم کیرش کوچیکه ولی کلفت بود تو دهنم جا نمیشد براش ساک زدم همش دندون میزدم میگفت دندون نزن ولی نمیشد بعد از 10 دقیقه بهم گفت برم وازلین بیارم منم رفتم تو یخچال دیدم داریم اوردم و خوابیدم زیر کمرم یه متکا گذاشت و پاهامو گذاشت رو شونه هاشو با کرم سوراخ کون تپل و سفیدمو حسابی چرب کرد و بعدش انگشتش و کرد تو که سرد بود اذیت میکرد بعد از چند بار عقب جلو دو انگشتی سوراخمو باز کرد بعدش کیرشو گذاشت دم سوراخم و اروم فرو کرد سرش که رفت تو انگار داشتم از وسط نصف میشدم همش به عقب حلش میدادم ولی منو محکم گرفته بود و راه فرارم نداشتم و اروم اروم تا ته فرو کرد منم خیلی درد داشتم تو همون حالت همش میبوسید منو هیچ حرکتی نکرد تا دردم کم شد بعدش یواش یواش شروع کرد به تلمبه زدن فک کنم 20 دقیقه تلمبه زد من داشتم حال میکردم دیگه از درد خبری نبود دوست داشتم همش کیرش تو کونم باشه اخراش بهم گفت داره ابم میاد منم گفتم بریز تو کونم اونم همین کارو کرد و خسته و کوفته افتاد روم بعدش بلند شد بعد ازچند دقیقه دوباره راست کرده بود این بار پشتمو بهش کردم و کیرشو فرو کرد که به راحتیو بدون درد رفت تو همون چوری خوابیدیم تا صبح صبح پاشدم دیدم اونوره منم اینور کونمم خیس خیس از ابش بود بیدارش کردم با هم رفتیم حموم یه دست دیگه اونجا بهش دادم بعد از حموم کردن صبحانه رو خوردیم و اون رفت خونشون منم به درسام رسیدم چه رسیدنی همش تو فکر کاری که کردم بودم بعد از اون روز هر چند وقت یه بار با هم بودیم ولی بیشتر میخوردم براش ولی عادت کرده بودم دوست داشتم همش بدم البته موقعیت پیش نیومد دیگه که بدم تا الان اون الان ازدواج کرده ولی بهش گفتم یه بار دوباره بریم شاکی شد و حقم داره در کل شاید این کار و بکنم شایدم بذارم کنار البته بعد از اون تا الان که حدودا 10 سالی ازش میگذره دیگه رابطه با پسر نداشتم ببخشید اگه طولانی بود خواهشا فحش ندید ممنون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.