اولین تجربه ی کص کردنم

0 views
0%

سلام من اسمم عرفانه 18 سالمه عید 96 که مسافرت با دوستم رضا رفته بودیم اصفهان بعد از مستقر شدن تو خونه رضا به صاحبخونه گف کسی رو سراغ داری امشب بیاد پیش ما اونم گف اره اوکیش میکنم زنگ زد به طرف اونم قبول کرد که شب ساعت 8 تو خونه باشه عصر که شد رضا با صاحبخونه رفتن بیرون که مشروب بگیرن منم موندم تو خونه ساعت نزدیکای نه بود رضا زنگ زد گف الان چی پوشیدی منم گفتم تیشرت سفید با شلوارک اونم گف برو جلو در طرف تا 5 دیقه دیگه میاد منم یکم استرس داشتمو رفتم جلوی در که دیدم از دور یه زن با یه سگ پا کوتاه دارن میان رسید بهم گف شما خواسته بودی دیگه گفتم اره اونم دیگه هیچی نگف سریع رف تو منم پشت سرش رفتمو در رو بستم بعد گف دو نفرین گفتم اره دوستم بیرونه الان میاد اونم مانتو و شالشو در اورده بود و نشسته بود بهم سیگار تعارف کرد منم دیدم سیگارش نازکه دوس ندارم خودم یه نخ مارلبرو قرمز روشن کردم به اونم دادمو کنارش نشستم و دستمو گذاشتم رو سینش و دود سیگارمو فوت میکردم تو صورتشو کم کم دستمو بردم زیر تی شرتشو سینه هاشو میمالیدم و تعریف میکردیمو سگشم بازی میکرد تو خونه وسط حرف زدن تیشرتش رو دراوردم هیکل خوبی داش لاغر بود و قدشم متوسط قیافشم از بقیه جنده ها که تو فیلما دیده بودم واقعا بهتر بود همونطوری که داشتم میمالیدمش دکمه شلوارمو باز کردم و بهش گفتم بهت پول جدا واسه ساک میدم اونم وقتی خیالش از پول راحت شد رف نشست رو پامو شروع کرد به خوردن کیرم خیلی خوب و حرفه ای بود زبونشو اورده بود بیرون دور سر کیرم میکشید و یه دستم لای موهای صاف و نرمش بود و با یه دستم سیگار میکشیدم و نگاش میکردم اونم دقیقا مثه پورن استارا کیرمو محکم میک میزد و تا ته کرده بود تو دهنش کیرمو خیس خیس کرده بود که نزدیک یه دیقه تا ته کرده بود تو دهنش منم دو دستی کلشو محکم گرفته بودم که دیدم ابم داره میاد تا اون بیاد دهنسو دربیاره نصف ابم رف تو دهنش و نصفشم پاچید روی فرش اون رف تو حموم که خودشو تمیز کنه منم داشتم فرش رو اوکی میکردم دیدم دوستم زنگ رو زد درو باز کردم اومد تو مشروب رو گذاشت تو اشپزخونه و تا لباساش رو عوض کنه اون زنه که معلوم نبود اسمش چی بود و به من گفته بود سوگندم هم اومد بعد گف اول کدومتون میاین من و رضا یکم حرف زدیمو قرار شد اول رضا بره رضا رفتو بعد از بیس دیقه اومد و من رفتم تو اتاق که دیگع خیلیم باهاش راحت شده بودم و دوباره حشری شده بودم اونم کاملا لخت جلوم وایساده بود و منم تیشرتمو دراوردم و یکم از پاهای خوشگلش که ناخوناش بلند بود و لاک مشکی زده بود تا کص سفید و بدون مو و تپلش و سینه های خوش فرم سر بالاش نگاش کردمو بغلش کردم و کاملا گرمیه بدنشو حس میکردم و یکم گردنشو خوردمو لبشو بوس کردم که زانو زد جلو پام و شلوارکمو کشید پایین و شروع کرد خوردن کیرم یکم که خورد گفتم بسه حالا دراز بکش رو تخت افتاد رو تخت و منم دراز کشیدم رو بدن گرمشو کیرمو با دستم رو سوراخ کصش تنظیم کردم و هول دادم تو خیلی تنگ نبود ولی بازم خوب بود و گرم منم تا وسطای کیرم تو کصش بود و سینه های خوشگلو سفیدش تو دهنم همینطور که میخوردم کیرمم تا ته کردم تو کصش و صدای اه اهش بلند شد و منم محکمتر فشار میدادم اونم بدتر ناله میکرد که بهش گفتم من دراز میکشم تو بشین روش جاهامونو عوض کردم من رفتم زیر دراز کشیدم اونم اومذ نشست رو کیرمو بالا و پایین میشدو سینه هاشم بالا و پایین میرفتن چن دیقه ای تو این حالت بودیم و باز اون رفت زیر منم رو زانو هام نشستم و جفت پاهاشو دادم بالا و کف پاهاشو با دستم گرفتمو کیرمو تا ته کردم تو کصش اونم بلند ناله میکرد و لذت میبرد که بعد از چن دیقه فهمیدم داره ابم میاد سریع کیرمو کشیدم بیرون و کل ابمو ریختم رو شکمش و خودم افتادم بغل دستش و بعد از دو دیقه بلند شدیم و رفتیم بیرون از اتاق نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.