اولین سکسم اونم تو پارک

0 views
0%

سلام استرس داشتمم قسم خورده بودم قسم خورده بودم ک تکرار نکنم این کارو والا ب ی بدبختی راضیم کرد و تونست با هفتمین هشتمین بار از دیدارمون بالاخرهمنو راضی کنه یادمه ک تو اولین دیدارمون چ قد التماس کرد فقط ی بغل راضی نمیشدم دوسش دارم بی نهایتو بی حدو اندازه زیاد چرت و پرت نگمو وختتونو نگیرم چندین بار خاهش ب دیدار کرده بود رد میکردم خاهششو هر دفه ب ی بهونه ای نمیتونستم اخه قول داده بودم میدونستم بفهمه از دسم ناراحت میشه ولی بالاخره خودم بهش گفتم روزه قبله دیدار قشنگ صافو صوف کردم با اینکه گفته بود ب خاطر قولی ک دادی بهت دس نمیزنم اما بالاخره آدم برا شوهرش مرده زندگیش تمیز و مرتب نباشه برا کی باشه خلاصه روز دیدار رسید روزی ک منتظرش بودیمم قطار یازده رسید گفته بودم ک چادر بیاره اخه بغلشو میخاستم و ب طور عادی نمیتونستم بغلش کنم رسیدو میدونستم گشنس دو تا ساندویچ خریده بودم خوردیم شیرینی درس کرده بودم خورد داشتم روسریمو درس میکردم موهام زده بود بیرون بازش کرد گفت اینطوری خشکل تره قلبمم ارامش نداشت دستمو گذاشتم قلبش دیدم قلبه او هم آرامش نداره ی نیم نگاهی ب طلاش کردم خیسیش و لزجیش از شلوار کتان کلفتش زده بود بیرون موهامو پریشون کرد داشت شیطونی میکرد سرمو چسبید لبمو خورد اروم میکش زد نه اینکه لبام حساسن زود کبود میشن اروم میخوردش میمکیدش زبونمو گذاشتم روش کشیدم ر وش ارومکی ی میک محکم زدم نشستم عقب نگاش کردم صورتشو اینوری کرد اونوری کرد نگاش ب لبام بود سرمو چسبید بوس کرد لبامو ی لیس رو صورتم زد ی دونه زدمش گفتم نکن میدونس خوشم نمیاد از تف داش شیطونی میکرد چند باری خنده یواشکی میکرد و محکم میک میزد دماغشو مالید ب دماغم سرمو محکم چسبید و از پیشونیم تا گردنمو بوس کرد همشو بهش گفتم خب عقبی کمرم درد گرفت از بس خم شدم بیا جلو گفت نه میترسم کسی بیاد گفتم مگه داریم چ میکنیم دیدم نمیاد پاهاشو گرفتم بکشمش جلو دیدم زورم نمیرسه گوششو پیچوندم گفتمم بیا ببینمم همین اومد لبشو گذاشت چونم محکم میک زد گفتمم اهه نداشتیم گفتم بیا جلو نگفتم شیطونی کن که اروم لباشو آورد رو گوشم میکش زد اومد رو گردنمو دوباره لیسش زد زبونشو چرخوند روش سرمو کشیدم عقب سرشو دو دستی گرفتم لباشو محکم خوردم لباشو چسبوند ب لبام زبونمو گرفت با لباش داش میمکید گفتتت وایی چ حالی میده زبونشو گرفتم مححکم مکیدم نتونس لذتشو تححمل کنه خودشو کشید عقب زبونمو کردم تو دهنش زدم ب فکش دسامو میکشیدم کمرش محکم بغلش کرده بودم همینطور تو حال لب گرفتن بودیم یهو دس زد ب ممه هام وای ی لحظه رفتم فضا لباشو محکم فشار دادم چشامویهو وا کردم داش نگاه میکرد دستمو انداختم دور گردنش لباشو می خوردم او هم از ممه بگو تا پهلو و کمرو شکمو هر جا دسش میرسید البته قبله ورود ممنوعه شورتو شلوارو ناز میکرد اینقد یهویی اینکارو کرده بود نتونستم کاری کنم فقط دسمو بردم زیر بلوزش ی خورده شکمشو مالیدم دسشو گذاشت رو دکمم میخاس ی دکممو باز کنه نگاش کردم چشاش ب نشونه اجازه بازو بسته کرد لباش درگیر بود ی دکمه رو ک وا کرد ثابت نشستیم گفتم بذار وا کنم کلشو گفت نه یکی میاد گفتم خب بیاد مانتومو وا کردم نمیخاستم مث دخدرایه پررو خودمو ب زور بهش نشون بدم اساسا بدم میاد ک زیادی خودمو نشون بدم یا خودمو باز بذارم دوس دارم کشفم کنه ولی دیدم از لذت توان نداره باز کردم ی دس ب طلاش زدم ی فشار اروم داد ی بلوزه یقه گشاد تن کرده بودم تعریفی از خود نباشه سفیدم و اون بلوز قهوه ای رنگ بدجور پوسته شفاففمو نشون میداد لباشو گذاشت بالاتر از ممه هام داش لیسش میزد میکش میزد دسشو برد تو لباسم ی ممه رو در آورد شرو کرد ب لیس زدنش دو دستی کرفته بودتش میکش میزد با زبونش با نوکش بازی میکرد لا دندوناش تکونش میداد منو خابوند زمین گفتم میخام بغله اقام بخابم دسشو وا کردو ب پهلو کناره هم چن دقه ای اروم چشامونو بستیم دسشو کم کمک برد تو بلوزم پاهاشو گرفتم تو پام دسشو گرفتم نذاشتم لبامو خورد میک زد زبونش کشید روش داشت کمرمو ناز میکرد محکم بغلم کرد انداخت منو رو خودش وای واییی اولین بار حس فوق العاده ای داشت طلای سیخ شده بینه پاهام پاهاشو باز کرد تا قشنگ پام بره لا پاهاش و بهتر بیفتم رو طلاش داشت کونمو محکم فشار میداد و خودش زیرم وول میخورد لبامو میخورد گردنمو داشت لیس میزد منم زبونموگذاشتم گردنش ب گردنش بی نهایت حساس بود میکش زدم لبامو ب گردنش فشار دادم زبونمو کشیدم روش از زیر لاله گوششو تا کردنشو لیس زدم داش پاشو میکوبوند زمین میگفت نکنن وای بسه فرصت نفس کشیدن ندادم جیغ میزد محکم تر میمکیدم پهلوهاشو میمالوندم طاقت نیاورد نشستیم دوباره روبروی هم بلوزش زیپ داش زیپشو کشیدم پایین سینه های خشکله خوش فرمشو دسم گرفتم محکم فشار دادم لباشو فشار داد دوباره محکم تر و همزمان طلاشو میمالوندمم از رو شلوار محکم بغلش کردم سرمو گذاشتم شونش ناز کردم کمرشو داشت با ممه هام بازی میکرد همش از بالا میگرف نمتونس بگیره بلوزمو ی خورده داد بالا گفتت واییی چ سفیدی شکممو گذاش دهنش لیسش زد میکش زد زبونشو دور نافم چرخوند محکم زبون کرد تو نافم فشارش داد میزد ب نافم سرشو کشیدم عقب نفس نفس میزدم گفتم ارومتررر دسشو آورد میخاس بکنه معدنم دوس داشتین بگین بقیشو بنویسم نوشته یکی

Date: May 6, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *