اولین سکس امیر

0 views
0%

سلام خدمت همه دوستای عزیز من امیر هستم 25 سالمه قدم 187 و وزنم 62 قیافه و هیکل متوسطه روبه خوب دارم و همسرم اسمش لیلاس 24 سالشه خوشگل و خوش هیکل سینه هاش 75 و یه کون خوش تراش من و لیلا از 18 سالگیم عاشق هم شدیم تا اخر پارسال ازدواج کردیم خیلی همو دوس داشتیم و توی این چن سال چند بار سکس از کون داشتیم اما پردشو میخواسم شب عروسیمون بزنم شب عروسی شد و یه شب خیلی خوب و پر از خاطره برامون شد سوار ماشین شدیمو دست تو دست هم بودیم توی راه بهش گفتم خانوووومم جان دلم دیدی اخر مال هم شدیم دیدی نفس من اره اقاییم الان دیگه شدم خانوم خونت شدم مامان توله هات دوتایی کلی ذوق مرگ بودیمو تو ماشین قربون صدقه هم میرفتیم و ملتم پشتمون بوق بوق رسیدیم خونهمون ک طبقه بالای خونه بابام اینا بود فامیلا نشستنو گفتنو خندیدن و ساعت حدود 2 بود که همه رفتن به لیلا کمک کردم لباسشو در بیاره و خودمم لباسمو در اوردمو رو مبل ولو شدم داشتم شبکه مووی 24 میدیدم ک فیلم جوخه انتحارو گذاشته بود منم ک عاشق این فیلم چند دقه بعد لیلا با لباس خواب اومد کنار کاناپه و رو شکمم نشت ک ی اخ گفتمو بهش گفتم توله الان میترکما مگهههه من سنگیییینم ن من غلط خوردم تو خیلیم سبکی با لحجه لوس و دخترونش گفت نمیخوام قهرررم خلاصه بعد از کلی منت کشیو بغلو بوس باهم فیلمو دیدیمو رفتیم تو تخت خواب اونشب چون خیلی خسته شده بودیمو کاری نکردیمو میخواسم تو ی شب ارومو پر از ارامش پردشو بزنم صبح جمعه بود ک تو بغلش بیدار شدم دیدم بیهوشه بیهوشه بوس بارونش کردم تا بیدار شد کل روزو با دیوونه بازب گذروندیم تا شب شد هول و هوشه ساعت 12 بود ک رفتیم تو تخت رو تخت خوابیده بودمو داشتم تو یوتویوپ ویدیو میدیدم ک لیلا با ی لباس خواب خیلی خوشگل اومد تو اتاق گوشیو گذاشتم کنارو گفتم جووووون دیوث خانومه من چ خوشگل شده با لحجه دختروتش گفت درد هیز بازی نکن بی شوور خان خانوممممم جونم امشب میخوام دیگه مال خود خود خودم بشی ای جووون چشم دیشب باید مال تو میشدم ولی چون عاقای خوبی بودیو دیدی خستم و استرس دارم کاری نکردی امشب ی حال حسابی بت میدم منم خر کیف شدمو گفتم بدو بیا بغلم عشششقم لیلا اومد تو بغلمو شروع کردیم ب لب گرفتن از هم حدود پنج دقه داشتیم لب میگرفتیم ک رفتم سراغ گردنش و شروع کردم به خوردن رو گردنش خیلی حساسه اهش بلند شد لباسشو در اوردمو شروع کردم رفتن پایین ک رسیدم به سینه هاش یکیشو کردم تو دهنمو اون یکیو میمالوندم ک مدام ناله میکرد بین سینه هاشو خوردمو رفتم پایین شکمش لیس میزدم میرفتم پایین تر تا رسیدم به شرتش ی بوس از رو شرت رو کسش زدم ک صداش بلند تر شد رفتم سراغ روناش روناشو میخوردمو میرفتم پایین تر ساق پاهاشم خوردمو رسیدم ب کف پاهاش شروع کردم ب لیس زدن کف پاهاشو انگشتاشو میکردم تو دهنم ک ناله هاش بدجور بلند شده بود دوباره رفتم بالا و رسیدم ب شرتش از رو شرتش کسشو میخوردم ک دیوونه تر شد هی التماس میکرد ک شرتمو در بیار امیر بعد بخورش اما من میخواسم حشری تر شه ک اخر خودش شرتشو زد کنارو سر منو محکم گرف جلو کسشو گف بلیسشششششش منم شروع کردم ب خوردن کسش همزمان پاهاشو میدادم بالا و سوراخ کونشو و میلیسیدم برگشتم سراغ کسشو محکم براش میلیسیدم چوچولشو میخوردمو تو سوراخش زبون میزدم ک شروع کرد ب لرزیدن و گفت داررره میاددد سریع زبونمو کردم تو کسش ک ابش اومد تو دهنم منم با همه لذت جوهر وجود عشقمو خوردم یکم کسشو مالیدم تا حالش جا بیاد بلند شدو بهم گف مرسی عشقم خیلی خوب بود بعد منو انداخت رو تختو شروع کرد ب در اوردن لباسم ازم لب میگرفت کل بدنمو میخورد رسید ب کیرمو از تو شرتم درش اورد سرشو بوس کردو گفت امروز قراره بری ی جای جدیدو کردش تو دهنشو شروع کرد به ساک زدن کیرمو میک میزدو هر چند ثانیه سعی میکرد کلشو بکنه تو دهنش نالم بدجور در اومه بودو حسابی کیف کرده بودم کیرمو از تو دهنش در اورد و خایه هامو لیس میزد و میکردش تو دهنش بهد از کلی ساک زدن بلندش کردمو به کمر خوابوندمش رو تخت چوچولشو ی مک زدمو کسشو کیرمو با کرم چرب کردم پاهاشو باز کردمو سر کیرمو گذاشتم دم سوراخش لبمو گذاشتم رو لبشو کیرمو وجب وجب میکردم داخل ک گه گاهی لبمو گاز میگرفتو کمرمو چنگ میزد یهو کل کیرمو کردم تو ک کل دردشو با گاز گرفتن لبم بهم فهموند اینقدر بد گاز گرفت که لبم خون افتادو بی حس شد کیرمو اروم از تو کسش در اوردمو دیدم ک کیرم و کسش خونیه اشک تو چشاش جمع شده بود بهش گفتم خانوومم حالا دیگه رسما مال منی اول لبمو بعد کیرمو کسشو با چنتا دسمال پاک کردم بعد دوباره کیرمو چرب کردمو اروم کردم تو دوباره ی تکونای ریز میخورد کیرمو اروم عقب جلو میکردم ک بعد از چند دقه راحت تر حرکت میکرد و اه و ناله لیلا بلند شده بود شروع کردم تلمبه زدن و رو ابرا بودم و لیلا هم اه و ناله میکرد و میگف ارررره دارم به امیرم کس میددددم تند ترررر لعنتیییی ااااااه جند دقه تو این حالت تلمبه میزدم ک ب پهلو خوابوندمشو رفتم پشتش و کردم تو کسش دوباره اهش رفت هوا منم شروع کردم به کردن چند دقه کردم ک دیدم داره داد میزنه و میلرزه یهو دیدم کیرم یکم خیس شد و لیلا اروم شد فهمیدم ارضا شده اون تو حالا روون تر شده بود و من راحت تر میکردم بعد از چند دقه حس کردم کل جونم داره از تو کیرم میزنه بیرون سرعتمو بیشتر کردمو گفتم لیلاااااا داره میااااااد گفت بریززززش تو منم سرعتمو بیشتر کردمو کل ابمو تو کس عشقم خالی کردم چن دقه بی جون بودم ک با بوس های لیلا ب خودم اومدم بغلش کردمو تا صبح تو بغلش خوابیدم الان به لطف پدر و مادرم ک طبقه بالارو بهمون دادن و از شر اجاره ها راحتمون کردن تونستم یه زندگی خیلی خوب و اروم برای خانومم بسازم یادمم رفت بگم ک همین یک ماه پیش دختر دار شدیم و زندگیمون قشنگ تر از قبل شده خیلی ممنون ک داستانو خوندید اگر غلط املایی یا نگراشی داشتم معذرت میخوام خدانگهدارتون نوشته

Date: June 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.