اولین و اخرین سکس سه نفره من

0 views
0%

سلام میخام براتون خاطره اولینو اخرین سکس با پسرو تعریف کنم این داستان برمیگرده به سالگی من پسری بودم خوشگل و تپل مپلو سفید اول سال تحصیلی که رفتم مدرسه از همون اول خیلی ها تو کفم بودن منم بدم نمیومد یه حالی بکنمو سکسو تجربه کنم واسه همین با یکی از خوشگلا صمیمی تر شدمو باش رفت امدو زیاد کردم تا اینکه یه شب قرار بود که من روز تنها باشم راستی نگفتم که من تک فرزندم خلاصه فکرای شیطانی زد به سرم تنها که شدم به ساسان زنگ زدمو گفتم پاشه بیاد پیشمو با هم مشروب بخریمو شبم همینجا بخوابه قبول کرد گف ساعت میاد ساعت وقت داشتم رفتم حمومو با جیلت همون یه ذره پشمیم که داشتم زدمو ترتمیز اومدم بیرون بساته مشروبو می چیدم تا اینکه صدا زنگ در اومد تا ایفنو برداشتم دیدم ساسان با پیمان پسر داییشه حصابی به هم ریختم اومدن بالا رفتیم سر میزو شروع کردیم به مشروب خردن بده چند پیک دیگه مست شده بودیم راستش دیگه به سکس فکر نمی کردم تا اینکه پیمان که سال از ما بزرگتر بود یه داد دستم گف بزار سوالی نپرسیدمو گذاشتم خدمم اومدم نشستم فیلم سوپر بود مستم که بودیم خیلی بم حال داد وقتی تموم شد پیمان گف کاش میشد یکیو میکردیم گر گرفتم فک کرد منظورش با منه ولی خدمو زدم به نفهمیو گفتم اره کاش میشد گف پایه یه بازی هستین منو ساسانم بدون فکر گفتیم آره گف نامرده هرکی جا بزنه خلاصه کلی قسم دادو برامون یه دیگه گذاشتو اومد کنار منو ساسان رو مبل نفره نشست اول فیلم تا پسر بودن فیلمو کرد گف هر کی یکیو انتخاب کنه انتخاب که کردیمم گف اینا هر کار بکنن باید ماهم انجام بدیم دوباره کرد پسرا از کنار دریا اومدن تو خونه بعد داشتن لخت میشدن تازه داشتم میفهمیدم چه خبره راستش بدم نمیومد ولی میخاستم یه چی بگم که نگن از خدا خاسته بوده گفتم جدی جدی باید این کارارو بکنیم پیمان گف حرف زدی باید پاش واسی دیگه هیچ نگفتمو لخت شدیم کیرامون معمولی بود حدود ولی سیخه سیخ شده بود پسرا شروع کردن به مالیدنه همدیگه اونی که من جاش باید بازی میکردم رو زانوش نشستو شروع کرد به خوردن برا یکی میخوردو برا اون یکی جق میزد هاجو واج مونده بودم تا الان فیلم گی ندیده بودم ولی الان باید ساکم میزدم راستش دوس داشتم امتحان کنم ولی جراتشو نداشتم تا امروز که این موقعت پیش اومد دیدم اون تا خیلی جدی بالا سرم واستادنو کیراشونم تو دستشونه زدم به سیمه اخرو رو زانوام نشستمو کیر پیمانو گرفتمو چشامو بستمو اروم کردم تو دهنم داغ بود نوکشو لیس زدمو با لبام فشارش میدادمو می مکیدم چند دقیقه خوردمو حسابی اهو اوهش هوا بود شروع کردم برا ساسان خوردن با تخماش بازی می کردمو براش می خوردم پیمان از پشت گرفتمو بلندم کرد گذاش رو مبل دیگه به فیلمه هیچ کاری نداشتیم زانوهامو لبه مبل گذاشتمو کیره ساسان که اومده بود پشته مبل واستاده بودو شروع به خردن کردم پیمانم انگشتشو خیس کردو با سوراخ کون بازی میکرد حسه خوبی داشتم جاشونو عوض کردن ساسان که کیرشو خیس کرده بودم اومد پشتمو کیرشو گذاشت دمه کونمو میمالوند داشتم از حال میرفتم کیره پیمانو با ولع میخوردم ساسانه لاشی یه هو سره کیرشو کرد تو درده خیلی شدیدی داشت میخاستم بیام جلو دیدم نمیشه گرفته بود کمرمو از درد کیره پیمانو میخاستم بکنم ساسان در اوردو دوباره کرد تو این بار بیشتر فشار داد چند بار این کارو کرد تا اینکه دیگه شکمشو رو پشتم حس کردم کیرش تا ته تو کونم بود داش تلمبه میزد کمرمو محکم گرفته بودو با هر تلمبه که میزد منو به سمت عقب میکشید داشتم اتیش میگرفتم ولی حسه خوبی بود پیمان اومد رو مبل نشست منو از پشت بغل کردو گذاش رو کیرش تا نشستم روش یهو کشیدم به سمت پایین تا ته کیرش رفت توم ساسان اومد کنارمو شروع کردیم به لب بازی فکرشم نمی کردم که یه بار با پسر لب بازی کنم ولی واقعا داشتم لب میگرفتم خودم داشتم پایین بالا میرفتم رو کیرش خیلی حس قشنگی بود دیدم پیمان گرفتمو چسبوند به خودشو بلند اه میکشید تو کونم داغ شد از روش بلند شدم ساسان شروع کرد به خردن کیره پیمان داشتم میرفتم شمته اطاق که ساسان چسبید به منو یه پامو گرف تو بغلشو کیرشو یهو تا ته کرد تو میخاستم جر بخرم تن تن عقب جلو میکرد همون تور که کیرش تو کونم بود درازم کردو حسابی ترتیبمو داد منم اهو ناله می کردم هم از لذت هم از درد میخاست ابش که بیاد در اوردو داد دستم منم سری گذاشتم تو دهنمو براش ساک زدم تا ابش اومد با فشار پاشید تو حلقم دوست داشتم طعمشو بعد بغل هم یه چرتی زدیمو پاشدیم تا صبح سکسمون ادامه داشتو منم اون تا رو کردم ولی دادنش بیشتر حال داد اگه از طرز نوشتنم خوشتون اومد بگید تا داستانای کس کردنمو براتون بگم نوشته

Date: July 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.