اولین کون کردن پسردایی

0 views
0%

من حدود 15 سالم بود و پسر داییم فرزاد دوسال ازمن کوچکتر بود خیلی کون قشنگی داشت طوری بود که ازرو شلوار تپل بودن کونش دل آدم رو می برد یک شب اون اومد خونه ما شب رو نزدیک هم خوابیدیم یک ساعتی که گذشت من خودم رو به او نزدیک کردم می دونستم از کون کردن بدش نمیاد ولی نمی دونستم که دوست داره با من هم باشه یا نه خلاصه کونم رو قنبل کردم به طرفش ویواش یواش کونم رو رسوندم به کیرش اون هنوز خواب بود یک کم خودم روتکون دادم بعد ازچند لحظه احساس کردم صدای نفسش عوض شد دیگه تکون نخوردم ببینم چکار می کنه یک کم که گذشت احساس کردم کیرش راست شده هر چند کیرش خیلی بزرگ نبود حدود 13 سانتی کیر داشت یواش یواش به بهانه اینکه می خواد جابجا بشه خودش رو بیشتر چسبوند به من گرمی کیرش رو وسط قنبلم احساس می کردم شروع کرد به یواش یواش تکون دادن وکیرش رو بیشتر نزدیک کونم می کرد طوری که قشنگ گذاشته بود روی سوراخم وفشار می داد بعد من برگشتم واونم خودش رو بخوابی زد یک کم کمکش کردم که اونم پشتش رو به من بکنه بعد یواش یواش منم که کیرم راست شده بود گذاشتم وسط کونش وفشار دادم می خواستم شلوارش ور بیارم پایین ولی مقاومت می کرد من مجددا پشتم رو به اوکردم وقنبل کردم اونم سریع شروع کرد خودم شلوارم رو کشیدم پایین اونم کیرش رو درآورد وشلوارش رو کشید پایین وشروع کرد به لاپایی تلنبه زدن یک کم که گذشت من برگشتم اونم خودش دیگه قنبل کرد ومن شروع کردم یک کم لاپایی زدم کمی تف زدم وشروع کردم با کونش بازی کردن کیرم رو رو سوراخش می چرخوندم خیل کیف داشت یواش یواش گذاشت که کیرم رو بکنم توکونش وای خیل گرم بود مثل اینکه کیرم رو کرده باشم تو یک استکان آب جوش اونم یک کم دردش اومده بود وبه سعی می کرد مودش رو نجات بده ولی دیگه کار ازکار گذشته بود ومن ول کن نبودم هنوز چندتا تکون نداده بودم که آبم اومد ریختم تو کونش بعد از اون من کونم را برای او آماده گذاشتم کیرش هم مثل کونش یک تکه آتیش بود انوم یک کم تف زدو کیرش رو کرد تو کونم هرچند کیرش کوچیک بود ولی یک درد عجیبی احساس کردم ولی زو د آروم شد ولی چون سنش کم بودآبش نیومد ولی همینطور تکون می داد ازاون شب به بعد هر ازچند مدت یا او میامد خونه ما شب باهم بودیم یا من میرفت خونه اونا خلاصه این کار تا سن 24 سالگی ادامه داشت وهروقت کون خوبی به پستش می خورد با من هماهنگ می کرد با هم می کردیم نوشته امید از

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.