اولین گی من با پسر عمه ام مهران

0 views
0%

سلام به دوستان شهواتی این داستانی که واستون تعریف میکنم کاملا واقعی هست اونایی که فش میدن برمیگره به شخصیت خودشون اسم ها واقعی نیستن اسم من ساسان28ساله اولین سکس گی من در 19سالگیم بودسکس گی زیاد داشتم این یکی از داستانه سکس گی من هستش که واستون تعریف میکنم بریم سراصل مطلب من باپسر عمه هام خیلی صمیمی هستم و باهاشون سکس داشتم یه روز خونه عمه بزرگترم بودم پسر عمه ام که اسمش نوید بود گفت ساسان هیچ میدونی مهران پیش بچه های فامیل واسه خودش اسم رسم باز کرده مهران 18 سالش بود منم گفتم چه اسم رسمی کمی خندید گفت بچه فامیل همه کونی صداش میزنن گفتم نه بابا دوروغه گفت به جون خودم راست میگم منم تعجب کردم نوید جون من دروغه نگو جون خودم مهران کونی شده خودم دوسه بار کردمش منم کوپ کردم یعنی مهران کونی شده از نوید خدافظی کردمو رفتم خونه فکرم مشغول بود تو این فکر بودم که منم باید بکنمش شب روز بهش فکر میکردم خواب از چشام پریده بود فقط به مهران فکر میکردم گفتم هرجوری باشه از بابام اجازه بگیرم برم پیش مهران ببینم منم می تونم بکونمش که به بابام گفتم اجازه هست 5شنبه جمعه برم خونه عمه فاطمه ام گفت نه نمیشه به جای اینور اونور رفتند به درس هات برس بهتره منم هی قور میزدم حوصلم سر رفته دوست دارم برم پیش مهران اخرسر بابام قبول کرد تو دلم غوغای بود 5شنبه شدو سواره دوچرخم شدمو به طرف خونه عمه م راه افتادم 20 دقیقه نکشید رسیدم خونه عمه م زنگ زدم درو باز کردن به عمه مم سلام کردمو گفتم مهران کو گفت رفته بیرون الان میاد منم منتظر موندم تا بیاد مهران که اومد سلام کردم گفتم مهران میای بریم با دوچرخه ی من یه دور بزنیم اونم قبول کرد رفتیم بیرون دور میزدیم گفتم مهران بریم پارک کمی بازی کنیم گفت باش بریم رفتیم پارک کمی بازی کردیم گفتم مهران من خسته شدیم کمی بشینیم کمی گذشت تو فکر بودم که حرفهای نویدرو به چه روشی بهش بگم که از دستم نارحت نشه دلو زدم به دریا پیش خودم گفتم فوقش یا نارحت میشه یا پا میده گفتم مهران اون روز پیش نوید بودم یه چیزایی در مورد تو میگفت مگه نوید چی گفته درباره من مهران خودت بهتر میدونی بهم زل زده گفت اذیت نکن بگو گفتم روم نمیشه بگم ساسان جون من بگو جون هرکی دوست داری بگو باشه میگم نوید راست میگفت که تورو کرده سرشو انداخت پایین که بعد چند دقیقه دوباره پرسیدم گفت اره منم که اینو گفت خوشحال شدم پس منم می کنمش مهران چیزی بگم ناراحت نمیشی نه واسه چی نارحت بشم با منم س بعد گفتم ولش کن بریم خونه گفت بگو دیگه اذیت نکن منم از خدام بود بهش بگم گفتم مهران می خوام باهم باشیم باهم سکس کنیم اونم بهم زل زد نگام میکرد چند دقیقه ی حرف نزد بعد گفت ساسان خیلی وقته می خوام بهت بگم که دوست دارم و باهم سکس کنم اما نمی تونستم بهت بگم من که جا خوردم یه نگاهی بهش کردمو خودمو قربونش کردم منم از خدامه مهران باتو سکس کنم ساسان دیره بریم خونه مامانم ناراحت میشه منم گفتم کجا سکس کنیم مهران گفت کارید نباشه بریم خونه شب ترتیبمو بده اخ جون تو راه روی دوچرخه کیرم سیخ شده بود هی بهش میمالوندم مهران می گفت کیرتو برم بعد که رسیدم خونه عمه م گفت کجا بودید مهران گفت مامان پارک بودیم عمه م چیزی نگفت بعد دره گوشی بهش گفتم مهران کجا سکس کنیم گفت وایسا بابا عجله نکن تو چقدر عجله داری وایسا شب که مامان بابام خوابیدند سکس میکنیم هی لحظه شماری می کردم شب بشه که کون مهرانو بکنم شب شدو مهران قبل خواب رفت دستشویی 15 دقیقه ای دستشویی بود امد گفتم این همه دستشویی چکار میکنی مگه الاغی میرینی گفت عزیزم کونمو تمیز کردم منم با این حرف خیلی حشری شدم رفتیم اتاق مهران بخوابیم درو از پشت قفل کرد گفتم مهران تو تاریکی حال نمیده گفت الان شب خواب روشن میکنم اتاق کمی روشن میشه اما بزار بابا مامانم بخوابن او موقع سکس میکنیم گفتم چشم گفت ساسان بیا یکم حال کنیم گفتم باشه خودمنو لخت لخت کردیم یه دفعه که چشمم به بدن مهران افتاد گفتم مهران خیلی سکسی هستی پسر گفت اخه موهامو میزنم نمیزارم بدنم مو دربیاره دراز کشیدیم شروع کردیم به لب گرفتن خیلی حشری شدم یه چند مینی لب گرفتیم من رفتم طرف گردنش اومدم پایین تر سینه هاشو شکمشو لیس میزدم میرفتم بالا طرف گردنش دوباره میومدم طرف شکمش مهرانم همین طور تو حال خودم نبودم گفتم مهران میشه کیرمو بزارم لای پاهات گفت اره کیرمو گذاشتم لای پاهاش همون توری از پشت بغلش کردم گردنشو بوس میکردم خودمو بهش می چسبودندم گفت ساسان کیرت خوبه کلفته منم گفتم وایسا ببین چطوری پارت میکنم یه جوری می کنمت جر بخوری گفت ساسان می خوام واست ساک بزنم گفتم بیا کیرم مال خوت گفت رو پشت دراز بکش دراز کشیدمو سر کیرم گرفت تو دستش کرد تو دهنش خیلی خوب و حرفی ساک میزد لیس میزد مهران خیلی حال میده خیلی حشری شدم مهران تا الان واسه چند نفر ساک زدی به این خوبی ساک میزنی گفت 4 5 نفر یه 5 دقیقه ای ساک زد مهران وایسا نزن ابم میاد گفتم مهران می ترسم بابات بیاد گفت وایسا میرم سرک میکشم رفت زیرشلوارشو پوشید بعد 2 دقیقه ای اومد گفت خواب خوابن گفتم یه موقع بیان کونمون به گا رفته مطمئن باش خیالت راحت پس دراز بکش کارت دارم دراز کشیدو چاک کونشو با دستام باز کردم مهران عجب کونی داری جیگر مهرانم کمی خندید انگشتمو کردم تو کونش با کونش ور می رفتم یک انگشتی بعد 2 انگشتی کمی گشادش کردم کمی بعد ابه دهنم زدم به کونش و کیرم گرفتم کمی فشاردادم یواش یواش کونی کونم پاره شد در بیار کیره کلفتتو دردم گرفت اه اخ دردم اومد مهران چیکار کنم یه کمی وایسا دردم کمتر شه منم خدا خدا میکردم که نگه نمی خوام منو بکنی منم 5 دقیقه صبر کردم مهران گفت بیا اما اروم بزار تو کونم خودش کمی اب دهنشو به سوراخ کونش مالید منم کمی اب دهنم به کیرم زدمو ساسان اروم اروم کیرتو فرو کن منم گفتم باشه عزیزم اروم اروم فرو میکنم منم کیرمو اروم اروم فرو میکردم 2 3 دقیقه ای به این منبال گذشت بعد شروع کردم به تلمبه زدن بعد چند تلمبه زدن تلمبه هامو شدید تر کردم یه دفعه سرشو برگردوند گفت همشو بکن تو کونم دردم تموم شده که اینو گفت همه کیرمو کردم توش گفت بکن جرم بده کیرتو بخورم گفتم مهران کونتو بده هوا حالت سگی حالت سگی گرفت دوباره کیرمو کردم تو کونش داشتم حال میکردم که مهران جلق میزد ابش اومد منم کمی دیگه تلمبه زدم گفتم مهران ابمو بریزم تو کونت گفت اره بریز تو کونم کیرمو تا اخر فشار دادم همه ابمو تو کونش خالی کردم روش دراز کشیدم مهران گفت بزار توم باشه کمی بعد دربیار منم همین توری روش دراز کشیدم بعد یه ربع کیرمو از کونش در اوردم اب کیرم از کونش بیرون زد مهران گفت اب کیرتو بخورم که بهم حال دادی گفتم مهران میشه همیشه باهم سکس کنیم گفت همیشه تو خدمتت هستم من ارزوم بود باتو سکس کنم بوسیدمش نوبتی رفتیم خودمنو تمیز کردیم تا صبح تو بغل هم خوابیدیم شرمنده دوستان که داستان طولانی بود منتظر داستانهای گی بعدی من باشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.