بردگی برای 10 تا زن

0 views
0%

استرس فراوان داشتم ارباب شبنم بهم دلداری میداد نترس توله ی من امیر هیچیت نمیشه گفتم ارباب من که اون خانمارو نمیشناسم نمیدونم چیکارم میکنن گفت عیب نداره نترس برده ی کوچولو دستامو بست به تخته و پاهامم داد بالا و بست طوری که سوراخ کونم باز بود و پاهام هوا به هم بسته و وطوری وصل بود به تخته ی بالا سرم که پاهام رو هوا معلق بود زنگ در زده شد صدا احوال پرسی میسترس ها بلند شد میدیدم خانم های مختلفی میومدن تو و اهوال پرسی میکردن در عرض نیم ساعت تمام میسترس ها رسیدن میسترس شهین ۴۰ ساله اومد انگشتشو گذاشت روسوراخم جوووون عجب پسری چن سالته کونی گفتم ۱۹ سالمه ارباب گفت وووییییی من عاشق برده های کوچولوام تف انداخت تو کونم و انگشتتشو کرد تو زیر خواب ارباب شبنم زیاد شده بودم کونم باز بود کم کم چهار تا انگشتش تو کونم بود و تن تن میکرد میسترس ها چنتاشون مشغول صحبت و نوشیدنی خوردن بودن ارباب نسرین ۳۳ ساله اومد بالا سرم وکسشو گذاشت تو دهنم و گفت بخووووررر مادر جنده ی بی ارزش بخورررر کسشو لیس میزدم و اونم موهامو گرفته بود میسترس شهین انگشتاشو از کونم در آورد و میسترس ساغر که ۲۴ سالش بود با دیلدو آماده به خودش بسته بود کرد تو کونممممم نسرین بلند شد و شهین با کس نشست رو دهنم کس شهین سفید و پر مو بود لیس میزدم و ساغر منو از کون میکرد میکوبید تو کونم تا ته میرفت تو کونم و میگفت کون بده امیر کون بده جنده کون بده کونییییییی چنتا میسترس اومدن میسترس سودابه که تقریبا ۴۳ سال داشت با یه دیدو کلفت اومد و کرد تو کونم تا ته خیلی درد داشت جیغ زدم و گریم گرفت گفتن سودابه جرش دادی که نکنش اونجوری ما با این کون کار داریم تا ته میکرد توم و به چشمام نگاه میکرد و میگفت چیه چته درد داری جرت میدم درد بکش سه تا میسترس جوون اومدن بالاسرم یکیشون یه دختر چادری بود شلوارشو کشید پایین یه کس سیاه پشمالورو کرد تو دهنم و گفت بخووور توله سگ حقیر بخخخخور بدبخت کوووونی و من لیس میزدم یه تف انداخت رو کسش و گفت بخورش تف سفید و غلیظه میسترس چادریرو میخوردم گفت بخوووور تا آدم شی میخوردم کیرمو گرفت و نیشگون گرفت میسترس سارا اومد و با تسمه میزد رو بدنم هم کس میخوردم هم تسمه هم کون میدادم و هم کیرمو نیشگون میگرفتن همشون با دیلدو های مختلف صف شدن هرکدوم منو ۲ دقیقه میکرد میسترس فرزانه که یه دختر بد دهن و مست بود و قیافشم مثه مدونا بود ۳۷ ساله بود بایه دیلدو به کلفتی قوطی رانی تو کونممممم کرد و محکم جرم میداد که کونم خونین و مالین بود اشک میریختم و اون لذت میبرد و تا ته تو کونم میکرد و میگفت جرررررتتتتتت میدم کوووونیییییی بعد از چن ساعت کون دادن نوبتی میومدن کف پاشونو رو صورتم میذاشتن و من لیس میزدم کف پای هر میسترس رو ۳ دقیقه با زبونم میشستم فقط میسترس چادریه اذیتم کرد جوراب سیاهشو تا ته کرد تو حلقم انگشتای پاش به ته حلقم میخورد و بعدشم رو صورتم وایساد و گفت پسره ی کثافت بدبخت تورو باید له کنم زیر پاهام تو باید زیر پام زجر بکشی دهنم طعم پاهای مختلف زنان و دخترارو گرفته بود ارباب خودم میسترس شبنم اومد و با ارباب نسیم که مهندس بود و ارباب سایه که همسن خودم بود سه تایی شاشیدن تو دهن و صورتم شاش هرکدوم یه طعم داشت میسترس ها سه تایی تو دهنم میشاشیدن و من نصف شاشونو میخوردمو میسترس نسیم چادریه و ساغر هر کدوم یه لیتر تو دهنم شاشیدن و من خوردم من وسط اتاق افتاده بودم و تمام بدنم خیس بود و بوی خاصی میداد بوی شاش میسترس ها قاطی بود هر کدام یه شلاق برداشتن و نفری ده ضربه میزدن از همه مهربون تر میسترس مهوش بود یه زن ۳۰ ساله مو مشکی که تو موهام شاشد تو دهنم نریخت از کون منو آروم کرد و موقع زدن میگفت ببخشید برده ی کوچولو میزنمت چون لذت داره و میسترس بودن بهم اعتماد به نفس میده منو خوابوندن وسط اتاق و میسترس چادریه تو دهنم جلوی همه رید و اونا میخندیدن اما کم رید و بعد من عنه بد مزشو قورت دادم منو انداخت وسط و از دور با چوب میزدنم و با هم شرط بندی میکردن که کدوم ضربه اشکمو در میاره که میسترس سمیه یه جوری زد تو کمرم که افتادم وسط و زار زار گریه میکردم شبنم گفت زدن بسته مسابقه گذاشتن من دهنم باز بود و اونا تف میکردن و هرکی تفش تو دهنم میفتاد یک امتیاز میگرفت هر کدوم چن امتیاز داشتن دهنم پر تف بود و مقداری هم رو صورتم اما میسترس سوسن ۲۶ ساله برنده شد پنج تفش افتاد تو دهنم رفتن میسترس ها تو اتاق ها و من به دستو میسترس ها با بخار شور و طی مخصوص خونرو تمیز کردم و بعد رفتم حموم وقتی از حموم اومدم بیرون میسترس ها باهام مهربون بودن و بوسم میکردنو باهام شوخی میکردن اون شب بهترین شب زندگیه من بود شاید باورتون نشه اما پول سه تا آیفون ۶ دست مزد بهشون دادم با اون پول میشد یه پراید دست دوم خرید من برای یه شب دادم به میسترس ها تقریبا نفری یه تومن کاش میسترس های بیشتری بودن تا برای خوردن شاشون بیشتر پول میدادم اما متاسفانه با این همه در آمد میسترس تو ایران کمه اینم بگم وضع مالی ما بد نیست خداروشکر بابام پارکینگ داره و به منم خوب پول میده و منم تمام پولمو خرج میسترس هام میکنم حتی لباسامم از مغازه های معمولی میخرم و تمام پولامو به میسترس ها میدم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.