بهترین سکس من و عشق زندگیم

0 views
0%

سلام توضیح خاطره کامل هست با تمام جزیئات و یه کم طولانی اونایی که با متن طولانی حال نمیکنن نخونن که بعدا ریشه و اصالتشونو نشون ندن من بهراد هستم اهله تقریبا یکی از شهرای مرکزی ایران که بخاطر مسائلی نمیتونم اسم شهرو بگم شرمنده اولین بارمه که میخام دست به قلم بشم تا حالا فقط میخوندم ولی امشب تصمیم گرفتم خاطره ی اخرین سکسم با عشقه زندگیم خانومم لادن رو واستون بنویسم بنابه به رسم داستان هایی که تا حالا خوندم اول مشخصات خودم و عشقمو میگم 25 سال سنمه باقد 178 و وزن 67 رنگ پوستم سبزه روشن با هیکلی مناسب و ورزش کاری چشمای عسلی و فیس معمولی که بقیه میگن بد نی تعریف از خود نباشه خخخخ نفسم لادنم یه دختر 18 ساله با 165 قد و 50 52 کیلو وزن رنگ پوست سفید موهای بلوند با چشمای سبز که تا حالا هرکی خانوممو دیده گفته خوشگله و نازه فداش بشم ما عقد کردیم حدود یه سال پیش که منتظریم خونمون اماده بشه که بریم سر زندگیه مشترکمون جای که من زندگی حدود 30 40 کیلو با محل زندگی خانومم فاصله داره که همین موضوع خیلی دوتامونو اذیت میکنه بگذریم من هر دو سه هفته ای یه بار میرم دنبال لادن به بهونه ی دلتنگی مامان بابا که دلشون واسه عروسشون تنگه میارمش پیش خودمون و بعد دو سه روز برش میگردونم و اخرین باری که رفتم اوردمش حدود یه ماه پیش بود این خاطره هم ماله همون اخرین دیدارمونه رفتم مثه همیشه دنبال نفسم و اوردمش خونه خودمون و همه چی خوب و خوش و معمولی مث هر خونواده ی دیگه ای گذشت تا شب وقت خواب شد راستی یادم رفت بگم من تک فرزندم شب بعد شام و حرف زدن و حال احوال و اینجا چیزا رفتیم مثه همیشه واسه خواب مامان بابا رفتن اتاقه خودشون ما هم رفتیم اتاقه من که بخابیم رفتیم رو تخته دو نفری که بعد از عقد عوضش کردم چون دیگه تنها نیستم و یکیو دارم که تموم بود و نبودمه و تقریبا مطمعنم عشقه لادنم نسبت به من اگه بیشتر از عشقه من به اون نباشه کمترم نیست من تاپ و شلوارک تنم بود و لادنم یه تونیک سبز فسفری با شلوار راحتی سفید رفتیم رو تخت دراز کشیدیم و لادنم سرشو گذاشت رو دستم و تو بغلم خابید منم چون چند وقت بود که ندیده بودمش عطش داشتم و سریع لباما گذاشتم رو لبای نرم و داغش بدنه دوتامون داشت شروع به داغ شدن میکرد که با تمام وجودم لبه بالایشو میک زدم اونم لبه پایینی منو میک میزد و زبونشو در حین لب گرفتن تو دهنم میکرد که میمکیدمش جوووون عجب حسیه به نظره من تو دنیا قشنگ ترین حس اینه که کسیو که با تمام وجود دوستش داری تو بغلت باشه و اروم لباشو بخوری لبا همو میخوردیم و قربون صدقه هم میرفتیم که دسته راستمو گذاشتم رو سینه های سایز هفتاد و گرد و سفت و سر بالاش دست چپمم که زیره سرش بود و ارووم شروع به مالیدن کردم که دیدم کم کم داره اهه نفسم در میاد همینجوری که لباشو میخوردمو و سینهاشو میمالیدم رفتم رو گردنشو و شروع کردم به میک زدن و خوردن کردم اوووف عجب گردنه نازی داره عشقم دستمو بردم پایینتر و شکمو پایین تنشو میمالیدم و گردن و لاله ی گوششو میخوردم و میک میزدم که رو لاله ی گوشش حساسه اونم دستش تو موهای من بود و نوازششون میکرد و خیلی اهسته و ناز اه و اوه میکرد که دستمو از رو شلوار گذاشتم رو کسه داغ و خیسش که متوجه شدم خیلی خیسه بلندش کردم تونیک و تاپشو در اوردم و سوتینشم باز کردم لادنم تاپه منو در اورد و دراز کشید که من رفتم روش و دوباره لبا و گردنشو شروع کردم به خوردن و دستمو باز گذاشتم رو کسش و اروم میمالیدمش کم کم از گردنش رفتم پایینتر و رسیدم به سینه های سفت و داغش که دوتاشونو گرفتم تو دستام و اروم میمالیدمشون نوکه سینه راستشو گذاشتم دهنم و با ولع شروع به خوردن و مک زدن کردن و سینه چپشم میمالیدم اونم که دیگه صداش در اومده بود اوه ناله میکرد و سرمو به سینه هاش فشار میداد و به کمرش پیچ و تاپه نازی میداد که حشره منو دو برابر میکرد سینه چپشو کردم دهنم و شروع به مک زدن کردم و راستیو میمالیدم که خودش سینه شو نگه داشت بخورم که یکی از دستام ازاد شد بردمش سمته کسش و کردمش تو شلوارش که با کمک خودش همونجوری شلوارشو در اوردم و شورتشم در اوردم حالا اون لخت بود من شلوار هنوز پام بود دوباره رفتم رو سینه هاش یه دستمم بردمش سمت کوسش و شروع به مالیدنش کردم که ناله هاش بیشتر شد سیر که سینه هاشو خوردم کم کم رفتم پایینتر و شکمشو میلیسدم و مک میزدم زبونمو تو نافش میچرخوندم اونم میپیچید به خودش رفتم پایینتر تا رسیدم به کوسه توپل و نازش نازش پاهاشو وا کردم و رفتم سراغ کسش نازش که تقریبا رنگش بینه قرمز و صورتیه که موهاشم زده بود صافه صاف مث ایینه زبونمو از بالا تا پایینش لاش کشیدم که یه اهه بلند کشید که هنونجا نزدیک بود ابم بیاد لایه کسشو وا کردم با دستام و شروع به لیسیدن و خوردن و مک زدن کردم و با یه دستمم سینه هاشو میمالیدم و هرزگاهی انگشتمو میزاشتم تو دهنش که لادن میکش میزد دستاش تو موهام بود و سرمو فشار میداد به کسش کم کم هم میخوردم کوسشو هم با انگشتم میمالیدم چوچولشو کردم تو دهنمو محک مکش زدم که دیدم کم کم داره شروع به لرزیدن میکنه انگشته فاکمو کردم تو سوراخ کسش پرده اش ارتجاعیه واسه همین خیاله دوتامون راحت بود و همزمان که کوسشو میخوردم و میلیسدم و مکش میزدم انگشتمو تو کوسش جلو عقب میکردم که دیدم از صدایه اه و ناله هاش و پیچ تابهای بدنش و لرزشی که تو بدنش افتاده بود فهمیدم نزدیکه ارضا شدنه که حرکاتمو سریعتر کردم که پاهاشو دو طرف سرم قفل و شروع به لرزیدن کرد و منم بیکار ننشستم و تو همون حالت که داشت گردنمو له میکرد به کارم ادامه دادم که ابش اومد و صورتمو خیس کرد و نفسم ارضا شد رفتم بالا خابیدم روش که منو چرخوند من رفتم زیر اون اومد رو و شروع کرد به خوردن لبا و گردنم زبونمو میکردم دهنش مکش میزد و میخوردش رفت پایین شلوارک و شورتمو در اورد و کیرمو گرفت دستش و شروع به مالیدنش کرد که چشامو بستم و خودمو گذاشتم در اختیارش که با زبونش سر کیرمو لیس میزد و با دستاش کیر و بیضه هامو میمالید اههم در اومده بود و دستامو کردم تو موهاش و نوازششون میکردم که کیرمو کرد تو دهنه داغش و سرشو میک میزد و همزمان بیضه هامم میمالید داشتم منفجر میشدم یه ده دقیقه قشنگ واسم خورد تا احساس کردم اب میخاد بیاد کشیدمش سمته بالا و دوباره لبامون قفل شدن همونجوری کاندومو که از قبل اماده کرده بودم گرفت کشید رو کیرم از ترس حامله شدن خخخخ کاندومو که کشید رو کیرم اومد روم پاهاشو وا کرد و کیرمو گرفت تو دستش میمالیدش به کوسش منم کوپلهای کونش و کمرشو میمالیدم که احساس کردم کیرم سوخت فهمیدم کردتش تو کوسش که اههه دوتامون رفت هوا اروم شروع کرد با تکون خوردن و بالا پایین رفتن که مثه وحشیا لباشو کشیدم تو دهنم و با تمامه وجود شروع به خوردن و مک زدن کردم اونم همین کارو میکرد اینکارم باعث شد اونم وحشی بشه که دیدم سرعته بالا پایین شدنشو زیاد کنه که رفتم سراغه سینه هاش که نوکشون مثه سنگ شده بود و شروع به خوردنشون کردم لادنم تند تر بالا پایین میشد بعد 5 6 مین پوزیشونو عوض کردیم چهار دست پا خابید جلوم و بحالت سجده سر و سینه شو گذاشت رو تخت و کونه ژله ی مانندشو تا جای که میشد قمبل کرد و با ابه دهنم کیرمو خیس کردم و از پشت گذاشتمش دمه سوراخه کسش که هی منقبض منبسط میشد و با فشار کردمش تو سوراخش که جیغش رفت هوا تا خایه هام کردمش تو و شروع کردم به تلمبه زدنه محکم و تند تند وحشی شده بودم لادنم فقط اههه و ناله میکرد و رو تختیو گاز میگرفت دیدم داره اذیت میشه شروع کردم همزمان که تند تند تو کوسش تلمبه میزدم کوسشو به مالیدن که بعد 5 6 مین دوباره شروع به لرزیدن کرد که سرعتمه تلمبه ها و دستمو که کوسشو میمالیدم بیشتر کردم که بعد 2 مین ارضا شد یه چند مین گذاشتم هم اون سرحال بشه هم ارضا شدن خودم به تاخیر بیوفته که البته به لطف خوردن قرص تاخیری و کاندومه تاخیری حالا حالا نمیومد به بغل خابوندمش یه پاشو گرفت بالا و کونشو قمبل کرد عقب که سره کیرمو میمالیدم لایه کوسش و گردنشو از پشت میخوردم نفسمم که فقط ناله های ناز میکرد که شهوتمو دو چندان میکرد کیرمو کردم داخل و و دست راستشو چرخوندم که تقریبا بالا تنه اش چرخید سمتم دستشو گذاشت زیر سرم یعنی بالا تنه و کمرش تقریبا سمته من بود پایین تنه اش پشت به من عاشقه این پوزیشنم شروع کردم ارووم ارووم تلمبه زدن و لباشو خیلی با احساس و اروم به خوردن دستمم رو سینه هاش بود میمالیدمشون تلمبه میزدم و لباشو میخوردم سینهاشو میمالیدم و چنگ میزدم که نقطه ضعفو که میدونست که حرف زدن در حینه سکسه دست گذاشت روش و با حرفاش راستی تا این لحظه هیچ حرفی بینمون زده نشده بود حشرمو ده برابر کرد سرعتمو زیاد کردم و کیرمو تا خایه میکرد تو کوسش و در میاوردم اونم هی میگفت جون عشقم تند تر بززززززن زنتو جررررر بده اههههههه اخخخخخخ داررررم به شوهرم کوس میدم که دیگه وحشیم کرد با اخرین سرعتی که میتونسم و در توانم بود تلمبه میزدم و لباشو میخوردم که اون واسه حشری تر کردنه من یه لب میگرفت یه جمله حشری کننده میگفت اخخخخخخ بهرادم تند تر بکن منو اهههههههههه کیرت ماله خوده خودمه به هیچکس نمیدمش اخخخخخخ اوففففف تندتر تندترررر همه کسه لادن جوووون منم تند تند تلمبه میزدم که دیدم داره میاد ابم بهش گفتم اونم گفت منم دارم میشم تندتر بزن اهههه و اخخخخ گفتناشو بیشتر کرد سینه شو کردم تو دهنم و چندتا تلمبه محکم زدم و همونجوری که سینه اش تو دهنم بود و مکش میزدم همزمان ارضا شدیم تمامه بدنم از سیر کیرم زد بیرون و ریخت تو کاندوم که لادن فقط میگفت آییی سوختم جوووون اههههه فدات بشم عمرم و قربون صدقم میرفت منم بعد چند مین که از شوکه ارضا شدن اومدم بیرون کشیدمش تو بغلم و تقریبا یه ربع بیست مین بدون کلامی گرفته بودمش تو بغلم که اونم از فرصت استفاده کرد و دو سه جا از گردنمو کبود کرد و بعد سکس حدود 45 مین تا یه ساعت مشغول عشق بازی بودیم اخه زن موجود احساساتیه باید بعد ارضا شدن پشتتو نکنی بهش چون اینجوری فک میکنه فقط واسه سکس میخایش که همین فکر یکی از قوی ترین علتهای خیانتای این دوره زمونه شده زن اگه از همه لحاظ شوهرش تامینش کنه هیچ حتی فکر خیانت و این چیزا به ذهنشم خطور نمیکنه این چیز بهم ثابت شده ها که میگم بهش توجه کنین تو زندگیه مشترک اگه میخایین عشقتون همیشه پایدار بمونه و بعد چند سال تکراری نشین واسه هم که دله همو بزنین ما هم اگه اتفاقی نیوفته تا حدود یک ساله دیگه میریم سر زندگیه مشترکمون که واسش روز شماری میکنم چون دیگه واقعا نمیتونیم دور از هم سر کنیم ببخشید طولانی شد چون خودم از این مدل داستانها یعنی طولانی و کامل با همه جزییات خوشم میاد این مدلی نوشتم خوش باشین ایشالا همتون مثه من به عشقه زندگیتون برسین که در اون صورت خوشبخترین آدمین نوشته

Date: September 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.