بهترین لذت زنونه پوش

0 views
0%

سلام من محسن مرجان 21 زنونه پوش و از تهرانم داستان گی هست اگه کسی دوس نداره نخونه زور نکردم من عاشق کون دادنم یعنی زمانی عاشق کون دادنم شدم که توی دبیرستان یکی برای اولین بار منو برد خونشون و کونم گذاشت و طعم شرین کون دادن اومد زیر دندونم اسم اون پسر متین بود و من خیلی باهاش دوست بودم از قبل دادانم بهش من خیلی دلم میخاد دختر باشم و هروقع تنها میشم لبا دخترونه میپوشم و ارایش کم و عشوه و ادا 5 نفر از دوستام میدونن من زنونه پوشم وجلوی اونا هم لباس زنونه میپوشم و هر پنجتا منو بارها و بارها منو کردن این خاطره برای زمانیه که منو و یکی از اون دوستام به اسم حسین رفیتیم خونه ی متین اینا من طبق معمول لباس پوشیدم و چون برای سکس رفتیم لباسم یه جوراب مشکی بلند تا بالای رونم و به شورت لامبادا که از خونه یکی از دوستم برداشتم و یه تیشرت که از خونه خودم واز وسایل خودم برده بودم با یه لاک مشکی و ماتیک قرمز خیلی جیغ وقتی دیدنم حال کردن و سریع لخت شدن رفتیم تو اتاق و نشستیم و منم وسط نشستم و از توی گوشی حسین فیلم سکسی نگاه کردیم اولین دستی که اومد سمتم دست متین بود و رونامو گرفتو مالوند منم از شذت لذت منقبض شدم حسین که این صحنرو دید گوشیو داد دست من و افتاد رو سینه هام و از اونجایی که من رو سینم حساسم و اون نمدونست بد حشرم بالا زد و گوشیو گذاشتم کنار و تیشزتمو دراوردم و خودم ول کردم تا اونا راحت باشن و اوناهم راحت منو داشتن دست مالی میکردن که یهو متین شرتشو در اورد کیر هردوتاشونو قبلا دیده بودم بخصوص مال متین که اولین بار رفت تو کونم شروع به ساک زدن کردم و حسین با دیدن این صحنه شرت خودشو منو دراورد و دوباره سینه هامو مالید ولی من با دست چپم کیرشو گرفتم و بازی گردم یعد چند دقیقه متین کیرشو از دهنم دراورد و منو برگردوند و چون زمان زیادی بود چیزی نرفته بود تو کونم و خودم میدونستم تنگه و سخت کیرش تو کونم میره م شدم و کیر حسین رو کردم تو دهنم و کونم سمت منین گرفتم و همینجوری که از درد فرو رفتن کیر متین تو کونم لذت مبردم کیر حسینم ساک زدم اونم پر تف که صدام زیاد بلند نشه و از توی پنجره تو اتاق که به حیاط منتهی میشد به طبقه های بالا برسه اخه خونشون 4 طبقه بود وقتی کیر متین تماما رفت تو کونم اهی کشید و اروم تلمبه زد عد دوبار تلمبه زدن به علت کون دادن زیاد من کونم کاملا گشاد شد و سریعت و قدرتت تلمبه زدنشو جوری بالا برد که بر خورد خایه هاش به خایه هامو حس میکردم و با وجود کیر حسین تو دخنم و اوج لذت بودم بعد متین کیرشو از تو کونم کشید بیرون و جاشو با حسین عوض کرد کیر حسین از کیر متین دراز تر بود و هر کدون حدود یکربع تو اون زاویه هم کونمو هم دهنمو گاییدم و من داشتم لذت مبردم بعد متین منو کشید رو زمین و از پشت خوابیدم و پاهامو دادم بالا و کرد تو کونم حسینم اومد کرد تو دهنم برای اولین بار بود که به حالت خوابیده یه کیر ت دهنم بود و مستقیم میرفت تو حلقم برای همین چند بار اوق زدم که حسین پشیمون شد و دیگه کیرشو تو دهنم نکرد و من فرصت پیدا کردم که یخورذه اه بکشم بعد 10 دقیقه متین چاشو با حسین عوض کرد و ایندفعه متین بود که کیرشو تو دهنم کرد ولی چون کیرش کوچیک تر بود اوق نزدم ولی کمی اذیت شدم اما اذیت شدنشم خیلی حال داد بعد از اینکه حسینم 10 دقیقه نو اون حالت کوونمو گایید متین خوابد کف اتاق و من جوری که پشتم بهش باشه نشستم رو کیرشو با دستام مچ پاهاشو گرفتم و پایین بالا شدم و این اون حالی بود که مین خیلی دوست داشت داشتم بالا و پایین میشدم که جسین اومد جلوم و کیرشو گرفت سمتم و گفت بخورش منم کیرشو کردم تو دهنم اما چون داشتم روی کیر متین بالا و پایین میشد هی از دهنم میومد بیرون برای همین ولش کردیم و دوباره فرصت شد تا اه بکشم و به لذت سکسمون افزایش بدم یعد یکربع متین گفت ابم داره میاد و من سرعتمو بیشتر کردم بماند که خسته بودم و وسطاش چندبار وایسادم تا خستگی در کنم بعد هردوتامون اهمون شدید شد و اب متین با فشار ریخت تو کونم و من از داغیش فهمیدم و اروم چند بار بالا و پایین شدم و چند لحظه بی حرکت رو کیرش نشستم بعد نوبت حسین شد و اون سرمو گذاشت زمنو کونمو داد بالا و کیرشو کرد تو کونمو با سرعت خیلی زیادی شروع به گاییدن کونم کرد جوری که اهم بلند شد و داشتم کاملا لذت مبردم حسینم یکربع منو کرد و گفت داره ابم میاد منم سریع کیرشو از کونم دراوردم و گذاشتم دهنم و شروع به سک زدن کردم حسینم دستشو گذاشت پشت سرم و همراهیم کرد و بعد دو دقیقه با صدای اه حسین ابش با فشار پاشید توی دهنم و من چند لحظه کیرشو تو دهنم نگه داشتم و بعد کشیدم بیرون و ابش قورت دادم و دیدم دو از بی خالی رو مین و تخت افتادن ساعت رو نگاه کردم دیدم تقریبا یکساعت داشتیم سکس میکردیم منم که چند بار وسط سکس از روی لذت زیاد میخاست ابم بیاد و نزاشتم که مبادا زده بشم و دیگه حال نکنم رفتم توی دسشویی و جلق زدم و خودمو راحت کردم بعد 10 دقیقه هرسه به زور بلند شدیم و همونجوری لخت نفری یه لیوان دلستر خوردیمو کمی گفتیم و خندیدیمو راه افتادیم سمت خونه هامون و اون بهترین سکس من بود من از اون موقع تا حالا دیگه سکس گروهی نداشتم فقط 5 بار به دوستام دادم و این ماجرا تقریبا یکسال پیش اتفاق افتاد ممنون که داستانمو خوندین اگه نظرا خوب بود توی هفته بعد دوباره منو متین و حسین قرار سکس داریم و براتون مینویسم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.