به یاد اسب

0 views
0%

تو خوابگاه دانشجویی بایه پسره اهل بندرترکمن که همش از اسب میگفت کیربلندوقشنگی هم انصافاداشت حال کردیم روشکم خوابیده بودم اسب زیاد داشتن هی تعریف میکرد من 15ساگی بایکی ازدوستام که هموزیادمیکردیم رفتیم روستاشون مال اسبوخوردم وبعدم سرشو مالید درمقعدم خودش میگفت تورفته ولی من چون تازه داده بودم بحش توحس بودم چیزی حس نکردم کلا توحشرمثل زنا پشتم بازه همیشه هم تنقیه میکنم خلاصه اون دوستم توخوابگاه هی از اسب گفت هی من شق کردموبازشدم رفتم شستم تنقیه هم کردم وقتی برگشتم گفت چراتنقیه میکنی من هم شق شق بودم مثل خوش دست زدوگفت چه کلفته منم فرصتوغنیمت دیدم یه مزنه زدم همونی بود که نیاز داشتم قشنگ پشت دراتاق همولمس کردیم من وجب به وجب دست زدم یکم زیادی درازبود ولی من خوشم میومد درد میگرفت حال میداد لب گرفتیم شلوارموتانصفه کشید پایین شرت زنونه پام بود هنوزم زنونه میپوشم پروانه ای باسنمو محکم لمس میکرد منم کیرشوباسن گنده ای هم دارم خودم لخت میشم باسنموببینم شق می کنم دختراوناهمیشه میبیننش حشری ترمیشن میخورنش میمالنش انگشت میکنن میگن چه کونی داری میدی منم دروغ نمیگم میگم آره میگن به کی میگم اهلش مال من پیش کیر اون دودولم نبود ازروشلوارهنوزداشتم لمس میکردم تاسرزانوش بود باورم نکردید نکنید فحشم بزاریدچی کارتون کنم مقعدم کامل دستش بود رفت وایگرای روسی اورد گفت بخور گفتم تو اقامونی تو بخور گفت منم کون میدم بعدا گفت مال اسبو در مقعد مالیده و کرده تو مثل من شده تنقیه روبرداشت دوتا وایگرا خورد یکی هم خورد شکوند تودهنش ازم لب گرفت گفت بخورش تلخ بود خوردم ازدستشویی اومد برعکس بدن بی موی من پرپشم بود داخل یه ظرف روغنی داشت که میگفت از کیراسب نر و کوس اسب ماده جمع کرده میگفت شب عروسی عروس و داماد میمان درکیر وکسشون خلاصه بایه سرنگ خالی کرد تو مقعدخودش مکش زد مالیددرکونم وکردتویاددول بازی گه میکردیم و تو ارضا نمیشدیم افتادم ازم لب گرفت و جلقی هرچیم راست نوشتم هرچی خواستین بگین نوشته

Date: April 26, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.