تجاوز لذت بخش

0 views
0%

سلام من شایانم 17سالمه از شیرازم از همین اول بگم این یه داستان گی هست هرکی بدش میاد نخونه من از بچهگی بیشتر رفتارام 2خترونه بود از لحاظ ظاهری هم همینطور بودم اینه دختراهنوزم بدنم درست و حسابی مو در نیورده بزارین ظاهرمو یه کم توضیح بدم رنگ پوستم سفیده موهام یه کم بور هستش قدم 170 وزنمم 58 کیلو رنگ چشمامم آبی همه بهم میگن از خیلی دخترا کردنی ترم منم از شنیدن ایجور حرفا خوشم میاد خیلی تحریک میشم زندگی سکسی من از جای شروو شد که مامانم که اونم یه زن فوقالعاده خوشکله اسم منو واس کلاس شنا نوشت سانس ما تو استخریه سانس خیلی خلوت بود این قضیه مال 1سال پیشه تو استخره 2تا مسئول بودن منو خیلی تحویل میگرفتنو باهام ارتباط برقرار میکردن یکیشون محمد یه پسر 4شونه قد بلند هیکلی بود 28ساش بود چهرشم خشنو جداب بود من خوشم میومد ازش اون یکی هم سلمان یه مرد 34 5 ساله بود که چهره و اندام معمولی داشت خلاصه دوره شنا من خوب پیش رفتو عضو تیم استخر شدم و هر روز با مربی و بقیه بچه ها تمرین داشتیم اونجا با خیلیا دوست شذم یه رووز که رفته بودم تمرین مربیمون کاری براش پیش امده بودو نیمومد استخر تقریبا همه بچها تیم رفت من و 2 تا دیگه موندیم چون من باید مامانم میومد دنبالم منم نمیخواستم برم خونه و بش زنگ بزنم تا خودش به موقش بیاد دیدم محمد اومد طرفم سلام کرد دس داد گفت منم میرم مایو میپوشم ببا ها بریم سونا منم چون سونا دوس داشتم از طرفی هم مربیم اجازه نمیداد زیاد برم سریع قبول کردم محمدم اومدو رفیم تو سونا بخار سانس صبح خیلی خلوت بود مخصوصا تو سونا که معمولا شبا بازه یه کم نشستیم حرف زدیم دیدم محمد کف زمین دراز کشید گفت بیا بشین پشتم ماسازم بده منم قبول کردم سریع نشستم رو باسنش و شونه هاشو میمالیدم اونم هی قربون صدم میرفت منم خیلی خوشم میومد محمد با این هیکلو چهرش که واقعا دوسش داشتم ازم رازیه بهم گفت شاهین بسه من بلند شدم اومد طرفم با 2تا دستش صورتمو گرفت لباشو نزدیک لبام کرد یه بوس محکم کرد منم چون بچه بودم و ساده گفتم حتما خوب ماسازش دادم ازم تشکر کرده اون موقه همه چیه سکسو میدونستم همش فیلم سکسی دانلود میکردم چون تک فرزندم بودم مامان بابام زیاد کاریم نذاشتن بابام که 1ماه ایران بود 1ماه قطر تو کاره صادرات فرش بود مامانمم همیشه یا دوستاش خونمون بودن یا خونه دوستاش بود بگزریم بریم سراغ ادامه داستان محمد گفت شاهین بیا بریم پیشه سلمان که مسعوله بوفه استخر بوذ 2تا نوشیدنی سرد بوخوریم خیلی حال میده منم قبول کردم محمد 2تا قوطی ذلستر از سلمان گرفت گفت بریم اتاق پشتی بوفه بوخوریم یه کمم دراز بکشیم تا وقتش بشه مامانت بیاد دنبالت اون اتاقه از یه در میره به راهرو 3 4متری که پشته بوفه هس خوده اتاق هم یه در مبخوره 2تا تخت توشه واسه استراحت مسعولین منم دفه اولم نبود میرفتم اونجا من واساده بودم وسظ اتاق محمد رو یکی تختا درتز کشیده بود اومد دستمو گرفت کشید کفت بیا پیشم دراز بکش خجالت نکش منم پیشش خوابیده بودم اون هی نوازشم میکرد منم اعتراض که نمیکردم هیچ لذتم میبردمو خودمو براش لوس میکردم چون اصلا تو این فازا که شاید بخواد منو بکنه و اینا نبودم که یا دفه محمد لباشو چسبوند به لبامو شروع کرد خوردن دست منم گرفت گذاشت رو کیرش که بزرگه بزرگ شده بود من اونجا بود که ترس ورم داشت همه ی بدنم میلرزید زدم زیر گریه خواستم از اتاق برم بیرون محمد محکم دستمو گرفته بود 2 3تا محکم زد تو گوشم که اگه سرو صدا کنی بیشتر میزنم من که تحدیدمم نکرده بود میترسیدم از آبروم که سرو صدا کنم دستامو گذاشت لب تخت کونمو داد عقب منم هیچ مقاومتی نمیکردم چون ترسیده بودم با دستش محکم میزد به لپای کونم اینم بگم من کونم نسبت به هیکلم بزرگ و برجسته هس کونم داغ شده بود منو برگردوند لباشو باز گذاشت رو لبام دستشو از زیره مایوم کرد تو کونمو میمالید خیلی هم خشن بود تو کارش یه دفه هلم داد عقب شرتشو سریع در آورد دیدم یه کیره بزرگ که فک کنم 20سانتی بود و کلفت پرید بیرون رگای کیرش زده بود بیرون2تا تخم خیلی بزرگو پف کرده صورتی رنگ هم زیر کیرش بود محمد رنگ پوستش سبزه بود رنگ کیرش هم هم رنگ بدنش بود تیره تر نبود بعد بهم گفت رو دو زانو بشینم اومد موهامو گرفت سرمو فشار داد رو کیرش کفت ساک بزن من گریم کمتر شده بود کنجکاو شده بودم یه چیزی دورنم روشن شده بود یه حس یه حس قدیمی که میگفت هرچی میگه قبول کن منم تو فیلما زیاد ساک زدن دیده بودم تا جای که میشد نصف بیشتر کیرشو میکردم تو دهنم محمد صداش در اومده بود منم از صدای اون داشت ترسو کم روییم تبدیل به حشر میشد محمدهی اهههههههه و اوههههه میکرد منم کیرشو مک میزدمو وقتی ساک میزدم با تفف زیاد بود کیرشوگرفت بالا با لحن خشن بهم گفت کوووونی تخمامو بوخور منم چون خیلی بزرگ بودن 1کیشومیکردم تو دهنم اون یکیشو میمالیدو محمد تو اوج بود وقتی میدیدم داره لدت میبره منم حال میکردم ولی رو خودم نمی آوردم بعد منو خوابوتد رو تخت 2تا بالش گذاشت زیر شکمم کونه سفیدو سکسیم قنبل شده بود محمدم محکم با دستای بزرگش میزد تو کونم مثل سیلی زدن وقتی کونمو نگا میکردم حس زن بوددن بهم دست میداد دوس داشتم جای این کیره کوچولو یه کس تپل مپل داشتم میزاشتمش زیر کیره محمد محمد با دستاش لپای کونمو از هم باز کرد شروع کرد به لیسیدن سوراخم و اطرافش من از لذت تو هوا بودم و به خودم میپیچیدم صدامم در اومده بود ولی اون کمترین توجهی به من نمیکرد همین غرور مردونش حشری ترم میکرد یه تف بزرگو زیاد انداخت رو سوراخم که فهمیدم وقت به گاااااا رفتنمه دل تودلم نبود یه ترس خفیف از اون کیره کلفت که چه جور میخواد بره تو کونم با یه حشرر فوقالعاده زیاد که سعی میکردم محمد نفهمه کیرشو گذاشت دم سوراخم من ترسیده بودم با 2تا دستام کونمو باز کرده بودم که بعد ها فهمیدم چقد سکسی و کردنی تر میشم تو این استایل محمد هم فشار میرار رو سوراخ تنگ من یه درد شدید تو کونم بود یه حشر شدید ترم زیره دلم به زور کلاه کیره محمد رفت تو کونم یه کم نگهش داشت جا باز کرد تا ته کیرشو کرد تو من زیرش دستو پا میزدم محمدم دم دهنمو گرف و 1سیلی زد زیر گوشم گفت خفه شویا خفت میکنم توگوشیی که زد دردش کمتر از کیرش تو کونم بود ولی خیلی ترسیدم ساکت شدم کیرش داشت کم کم تو کونم جا باز میکرد که محمد از آروم به محکم شروع کرد تو کونم تلمبه زدن و با دستش فک منو برگردونده بود لبامو محکم میخورد هنوزم اون زبون بزرگو سفتوداغو یه کم زبرشو یادمه که مرد منو سکسی تر میکرد برام همه ی زبونش تو دهن من بود همه وزن 90 کیلوایش رو کیرش بود که اونم تا تخماش تو کونم بود یه دست دیگشم داشت رونو کونمو میمالید و وحشتناک تلمبه میزد من اییییی اییییم تبدیل به آآآآآه ه ه ه آآآآآه ه ه ه شده بود اونم با صدای کلفتش میگفت عخب کون تنگی داری کوونی وآآآآ ه ه ه ه آآآآآه ه ه میکردولی صداشوشدتش از من بیشتر بود کیرشو کشید بیرون داگی استایل که خودمم خوشم می اومد قرارم داد باز تا ته کرد تو ن از داگی خوشممیومد حالا 1کی داشت کونمو میزاشت تو این حالت منم لذت میبردم حدود 10 دقیقه تو این روش گاییدم بعد پاهامو یعنی زیره زانو هامو گرفت وایساد منم تو هوا بودم دستامو دور گردنش حلقه زدم کیرشو کرد تو کونم اینبار معطل نشدم اون کاری کنه خودم یه کم بالا پایین شدم روش لبامم گذاشتم رو لبای داغش اونم از ای حرکتم خوشش اومد کردن که نه بهتره بگم گاییدنشو سریع تر کرد و خییلی خشنو محکم فهمیدم داره ارضا میشه یه آهههههههههههههههههههههههه بلند کشید منو انداخت رو تخت تو کونم آبشو خالی کرد ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااااااایییییییییییییییی من سوختم آبش با فشار حس کردم جووووووووووننننننننننن خیلی دوس دارم آب بریزن تو کونم منم کیره کوچولومو گرفتم که بزرگ شده بود همون موقه آبم پاشید رو شکمش از ای صحنه خوشش اومد1کی2دقیقه روم بود بعد کلی لبامو خورد بوسم کرد رو شکم خابوندم رو تخت فک کردم بازم میخاد بکنتم ولی یه دس زد به در اتاق سریع سلمان اومد تو من انقد تو حاااال بودم هیچی نگفتم بی حال افتاده بودم رو تخت سلمانم سریع لخت شد کلی قربون صدقه اندامم و بدنم رونم رفت و دس میکشید رو کونم که یه کم باز حشری شدم چشامو بسته بودم دیدم باز یه کیر رفت تو کونم اندازش خیلی کوچیک تر از کیره محمد بود و راحت تو فشار اول چون کونم باز بود و پر از آب محمد بود رفت تو سلمان آبش تو کمتر از 5مین اومد و رفت بیرون محمد باز اومد تو اتاق کونمو ماساز میدادو میگفت میخوام آبمون جذبه کونت بشه بزرگ تر شه و ابی بشی که راست هم میگفت و ابیشششدم بهم گفت اگه هر موقه خواست بهش ندم آبرومو تو استخر بیش بچه ها میبه ولی من از خدام بود باهاش بخوابم وبا اون کیرش خشن منو بکنه تجربه ی اولم بود میدادم ولی مثل یه دختر بیشتر لذت بردم ازش بعد خوابید کنارم من خودمو زدم به قهری جوابشو نمیدادم کلی ازم تشکر کرد کم کم وقتش بود مامانم بیاد دنبالم وقتی خواستم مایومو بپوشم برم بیرون نمیدونم چرا یه دفه رفتم سمت محمد یه لب بهش دادم اونم خیلی حال کرد از فرداش تلمو محمد گرفت منو بیرون از استخر میکرد چون تو استخر جور نمیشد 1بارم با محمد به 1کی از مشتریای پولداره استخر که مشتری دائم بود تو سونا خشک دادم که اونجا همزمان با هم بودن برا 1کی ساک میزدم 1کیشون میکرد تو کونم ولی معمولا محمد میومد دنبالم میرفتیم خونشون هر هفته ای یا 2هفته ای 1یار منو میکرد بیشترم با دوستاش 1بار هم به 4نفر دادم که خودم بهش گفته بودم جورشون کنه خلاصه از طریق محمد با 1کی دوستای بدن سازش که 1بار با اون اومد بکنه منو آشنا شدم تو همون سکس فهمیدم اون فرد مورده علاقمه یه کیره خیلی خوشکلو خوش فرم داشت یه بدن که همش عضله بود وزنش 120کیلو قدشم بلند چهرشم خشن مهم تر از همه این که تو سکس خیلی حرفه ای بودو خشن شمارشو گیر آوردم بهش گفتم خوشم میاد بهش بدم اونم خیلی خیلی خوشحال شد و با هم قراره اولو گذاشتیم من دیگه از سکس دووم سووم به بعد لوازم آرایشی داشتمو لباس زیر زنونه میپوشیدم خیلی ها وقتی با شرتو سوتین میرفتم جلوشون باورشون نمیشد من پسر باشم خلاصه تو قراره اول کلی به خودم رسیدم و آرایش کردم رفتم پیشش یه ماشین شورلت سیاه داشت که به تیپش خیلی میخورد سوار شدم گفت چنتا شرط داره گفتم بگو گفت من باید اربابه تو باشم تو برده یه من همین که اینو گفت من دستش که رو دنده ماشین بودو بوسیدم گفتم چشم اربابم گفت شرط 2 هر وقت هر جا کفتم بیای و هر کاری خواستم بکنی مثلا تو جاهای شلوغ بوسش کنمو دس بکنه تو کونمو اینا من این شرطشم قبول کردم گفت شرط 3همیشه هر وقت با هم میخوایم بریم جایی ساپورت پات کنی من همه شرطاشوو قبول کردم بهروز اربابمه همیشه من ارضاش میکنم به هرکی عمر میکنه میدم الانم من عاشقشم و عاشق سکس خشن با مردای کیر کلفت یه جورایی کونم منبع آب کمربچه های باشگاهشونه محمدم هر ماهی 1بار میاد دنبالم با چنتا دوستاش مشروب میخورن منو مکنن و منم لذت میبرم خاطره سکس گروهی باحال زیاد دارم دوس داشتین بگین تا بزارم منم یه موجودم که خدا آفریده بر خلاف میلم پسرم و دووووست دارم بذم پس فحش ندید بووووس رو همه کیراا نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.