تجاوز چند نفره گی

0 views
0%

اسمم اشکان الان ۲۶ سالمه و داستان برای سال پیشه ک بهم تجاوز شد البته هنوزم گاهی گی می کنم از دوران راهنمایی تو مدرسه انگشتم می کردن ولی هیچ وقت نکرده بودن کونم تپل و نازه تا این ک در سن ۲۱ سالگی اتفاق افتاد توی یکی از روستاهای اطراف شهرمون بودم ک واسه تفریح رفته بودم دیدم سه تا جوون حدودا ۲۵ ۲۶ ساله ب ماشین ور میرن و کاپوت رو بالا داده بودن رفتم جلو گفتم مشکلی پیش اومده منچیه مقدار از ماشین سر در میارم یکی ب اون یکی نگاه کرد و ه چشمک ریز زد ک فکر کرد من متوجه نشدم بعد گفت بله ماشین خرابه و روشن نمیشه یکم ب ماشین ور رفتم اونام نگاه می کردن و پچ پچ ک من گوش نمی دادم و گفتم حتما حرفای خودشونه و نمی دونستم نقشه برای منه یکیسون رفت و گفت میام یکیشون ک اسمش سینا بود اومد پشتم و درباره ماشین صحبت می کرد خلاصه اون دوستشون ک بعدا فهمیدم اسمش میلاد اومد و یه چیزایی خریده بود ماشین روشن شد و اونا تشکر کردن و گفتن جایی میری برسونیمت منم از خدا خواسته چون خسته بودن از بس راه رفته بودم گفتم تا میدون برسونیدم نشستم عقب یکیشون بغلم نشست اون یکی هم یهو در عقب رو باز کرد و کنارم نشست و ماشین ب سرعت حرکت کرد میلاد دستش رو دور گردنم انداخت و گفت صدات در بیاد می بریمت جایی ک عرب نی انداخت منم ترسیدم فکر کردم داستان دزدیه گفتم هر چی میخواید بردارید و بهتون میدم فقط بذارید برم سینا گفت مجبوری ک بدی سرمو فشار دادن پایین و بردنم توی بگیه باغ چشمام و دهنم رو با چسبی ک خریده بودن بستن و دستامم از پشت بستن بردنم وسط باغ چشمام و دستام باز کردن و شروع کردن ب مالوندنم ک فهمیدم ماجرا چیه بعد وحشیانه لختم کردن و دستام از بالا ب شاخه درخت بستن و کیر و کونم می مالیدن و ازش تعریف می کردن منم هر چی داد می زدم و مقاومت می کردم فایده نداشت کمربندم رو در اوردن و یکم بهم زدن و گفتن صدات در بیاد اتقدر می زنیمت ک جون بدی از ترس ساکت شدم اونام یکی یکی لخت شدن بدنای خوشگلی داشتن هر سه تاشون قد بلند و لاغر کیوشون دراز و کلفت بود ک وفتی دیدم جا خوردم چون تا خالا از نزدیک کیر ندیده بودم اونم ب اون درازی مال سینا از همه دراز تر بود حدودا ۲۰ سانت دستام باز کردن و از پشت بستن دهنم باز کردن ک باز بهشون التناس کردم ک سعید یه چک در گوشم زد و گفت خفه شو گوش ب حرف بده کونت بده و بعد برو سعید کسیدم جلو کیرش دهنم کرد و گفت ساک بزن یکم زدم بعد موهام کشید و دهنم حسابی گایید اونام خودشون بهم می مالیدن نوبت میلاد شد اون کف باغ رو چمن دراز کشید و گفت ساک بزن واسه اونم زدم ک سعید از پشت انگشتش تو کونم کرد وای چقدر درد داشت چون تا اون موقع آکبند بود خود سعیدم گفت ب بقیه ک چه کون نرم و تنگی گبرشون اومده منم هم زمان ساک می زدم بعد سینا خوابید و واسش ساک زدم نا گفته نمونه ک سینا از دوتای دیگه خوشگل ترم بود و حشری تر کیرش خیلی با ابهت و دراز بود براش خوردم و میلادم جاش ب سعید داد و سعید انگشتم می کرد سینا گفت تخماشم بخورم ک خوردم یهو حس کردم یه چیز کلفت ب سوراخم مالیده میشه کیر سعید بود ک ب سوراخم می مالید حسابی آمادم کرده بود بعد ب زور کیرش کرد توم و شروع کرد تلمبه زدن من دلشتم ساک می زدم و کیر کلفت سینا دهنم بود کارش سعید ک تموم شد نوبت میلاد بود میلاد از پشت خوابوندم و پاهام رو بالا داد و کرد توی من بعد سینا هم همزمان روی سینم تشست و خایه هاس روی دهنم انداخت و گفت بخور سعید هم نگاه می کرد ک حس کردم کونم داغ شد آب میلاد اومد و ریخت توم ولی دست بردار نبود و کیرش در نمیورد هر کار کردم در بیارم نسد دستام محکم بسته بود بعد یکی دو دقیقه ک در اورد تازه نوبت سینا بود دیگه نا نداشتم و التماسشون کردم ک بسه ولی سینا از همه خشن تر و حشری تر بود منو دمر کرد و با یه حرکت کیرش تا تا کرد توم وای ک چقدر دراز و کلفت بود گریم گرفته بوزز سینام حسابی کونمو گایید و جر داد بعد سریع پا شد و بر عکسم کرد و کیرش انداخت دهنم آب کیرش رو ریخت توی دهنم همش رو خیلیم زیاد بود و کیرش کسید بیرون و مجبورم کرد همش رو خوردم بد مزه بود بعد همون جوری رو زمین ولم کردن و خودشون یه گوشه ولو شدن چگو سر بقیه ماجرا بحث می کردن یکی میگفت باز بریم سعید میگفت دیگه بسشه و منم از درد ب خودم می پیچیدم و طناب روی دستم داشت می سوخت خلاصه بلندم کردن و بردن تو ساختمون و دمر روی زمین خوابوندن و دستام رو ب بالای تخت بستن و کشیدنم حسابی پایبن جوری ک دستام داشت کنده میشد و پاهامم بستن یه ساعتی اون جوری بودن تا این ک صدای میلاد اومد ک روم زراد کشید و کیرش ب کونم می مالید خیلی چندش آور بود بعد سعید اومد و بازم کردن و سعید پاهام بالا داد و باز کردم منم کیر میلاد و سینا می مالیدم آب سعید اومد و ریخت رو سینم سینا گفت آمادش کنید دو کیره هم بریم روش بیینم چقدر جوون داره میلادم موافقت کرد منم نمی دونستم دو کیره یعنی چی میلاد خوابید و منو رو کیرش نشوندن بعد گفتن رو میلاد بخواب بعد چند ثانیه کیر سینا رو حس ردم ک داشت میرفت توم چقدر درد داشت داستم داد می زدم ک سینا دهنم گرفت و محکم کیرش کرد توم و منم هی داد می زدم و ناله می کردم ک اونا ظاهرا حشری تر میشدن اون جوریم گاییدنم تا آب حفتشون اومد و ریختن رو شکمم بعد بردن و شستنم لباس پوشیدم ب زور و بردنم یه جای خلوت پایین انداختنم اینم خاطره واقعی و دردناکم از یه کمک نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.