تجربه لذت بخش گی

0 views
0%

سلام به خواننده های این داستان اول بگم که این داستان گی هست پس کسایی که علاقه ندارن نخونن لطفا اسمم حسام هست و 27 سالمه و در سکس مفعول هستم بیشتر تا حالا چندین بار سکس داشتم با همجنس که این یکی از لذت بخشتریناش بوده این داستان واسه دو ماهه پیشه یه روز ظهر که بیکار بودم تو خونه و کسی خونه نبود کامپیوترو روشن کردم و رفتم سراغ سایت که پاتوق گی ها شده همینجور میگشتم تو پروفایل گی های تهران تا یکی بهم پیام داد و آشنا شدیم فهمیدم اسمش مهرداده و 43 سالشه و و خونشون خیلی از ما دور نیست من خیلی با گی های بالای 40 سال حال میکنم رفتیم اسکایپ و وب دادیم عجب کیری داشت فک کنم 17 سانت و خیلی خوش استایل بود با بدن تقریبا پشمالو خیلی خوشم اومد گفت قنبل کن منم کونتو ببینم منم برگشتم رو به وبکم تا سوراخ کونمو ببینه تازه بدن و کونمو شیو کرده بودم وقتی حشرم میزنه بالا شیو میکنم تا وقتی کیر پیدا شد الاف شیو کردن نشم مهرداد هم از کونم خوشش اومد گفت زود باش بیا منم سریع رفتم دستشویی و حسابی آب داغ گرفتم تو سوراخم و تمیزش کردم و با انگشتام بازش کردم تا اذیت نشم موقع دادن بعدش هم زود پریدم تو ماشینو رفتم به آدرس مهرداد تو دلم کلی استرس و خوشحالی بود آخه اصولا چهل سال به بالاها تجربه تو سکسشون خیلی خوبه و خوب میکنن و دیر ارضا میشن زنگ رو زدم و رفتم بالا خیلی استرس داشتم چون خیلی وقت بود نداده بودم و از طرفی هم کلی حرفهای سکسی زده بودم با مهرداد تو چت و خجالت میکشیدم یه جورایی مهرداد در باز کرد یه مرد جا افتاده با اندام خوب و قدی نسبتا بلند خوشم اومد تو همون نگاه اول وارد خونه شدم یه خونه نسبتا بزرگ و تر و تمیز بود با یه پذیرایی بزرگ و یه دست مبل راحتی چایی گذاشته بود چایی خوردیم و نشستیم رو مبل و تلویزیون روشن بود نمیدونستم چجور شروع کنم گفت خوب تو چت که میگفتی خیلی چیزا بلدی من یه چیزایی بلدم سعیممو میکنم هم ارضات کنم هم راضیت کنم همین حرفارو میزدیم که دستشو از رو شلوارم گذاشت رو کونم منم دستمو یواش گذاشتم رو رونش کنار کیرش معلوم بود کیرش شق شده شلوار لی پاش بود یواش یواش دستمو از رو شلوار رسوندم به کیر شق شده اش و یکم واسش مالیدم گرمای کیرش رو میشد از رو شلوار لی هم حس کرد کیرش هنوز جا داشت که کامل شق بشه چه حس خوبی بود گرفتن کبرش تو دستم گفت خیلی منتظرت مونده نمیخوای ببینیش گفتم با کمال میل کمربندش رو باز کردم و دکمه شلوار لی رو باز کردم و یواش شلوار و شرتش رو با هم کشیدم پایین کیرش که شق شده بود یهو پرید بیرون یه کیر خوش فرم و سبزه موهای بالای کیرش رو هم نزده بود که من دوس دارم سر کیرش نسبتا گنده بود خوشحال شدم چون از کیرهای کوچیک یا اون کیرهایی که سرشون نازکه خوشم نمیاد کیرشو تو دستم گرفتم شروع کردم مثل جق زدن باهاش ور رفتن مهرداد دستشو گذاشت پشت سرم و بهم فهموند وقت ساک زدنه منم که تازه چای خورده بودم دهنم به اندازه کافی گرم و خیس بود برای ساک زدن هرچند کیرش انقدری خوشکل بود که آب دهنمو راه بندازه همونجور روی مبل راحتی هم شدم طرف کیرش دوس داشتم سرویس خوبی بهش بدم ازینکه طرف مقابلم ازم لذت ببره خوشم میاد مستقیم رفتم سراغ کیرشو و سرشو گذاشتم تو دهنم مهرداد یه آه کشید و گفت خوب بخورش حسام منم کیرشو از دهنم در اوردم و گفتم چشم اربابم کیرشو این دفعه تا جایی که میتونستم کردم تو دهنم و لبامو محکم فشار دادم به کیرش جوری که دندونام کیرشو اذیت نکنه بعد کیرشو از دهنم آروم آروم در آوردم طوری که وقتی به سر کیرش رسیدم کامل فشار لبام فضای تنگی برای کلاهک کیرش درست کرده بود یه آه دیگه کشید و گفت آفرین کونی من من گفتم مرسی اما دیدم اینجور خوب نمیتونم ساک بزنم و از مبل اومدم پایین و نشستم بین پاهاش که از هم باز بود شلوارشو کامل از پاش در آوردم و انداختم اونور خودمم لباسامو در آوردم نزدیک کیرش شدم و جامو دقیق تعیین کردم تا بتونم خوب ساک بزنم سر کیرشو با دست راستم دادم بالا و چسبوندم به شکمش کیرشو بعد شروع کردم لیسیدن تخماش و تخمهای تقریبا بزرگ و سیاهی داشت کاملا آویزون بودن حسابی لیسشون زدم و کردمشون تو دهنم و با لبام یکم فشارشون دادم پوست تخماشو میکشیدم با لبام و ول مبکردم و از آه و اوهش معلوم بود که خیلی راضیه صداش منو حشری تر میکرد سر کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم به بالا پایین کردن حسابی کیر و تخماش خیس شده بودن هر از چند گاهی سر کیرشو میمکیدم و پیش آب ترش مهرداد رو میخوردم سرعت ساک زدنم رو تند تر کردم مهرداد دستاشو گذاشت رو سرم و وقتی سرم رفت پایین همزمان که باسنشو از رو مبل یکم داد بالا سر منم محکم فشار داد به کیرش و این باعث شد تا من یکم عق بزنم اما اون ولم نکرد اتفاقا بر عکس وقتی عق زدم انگار زبونم از جلو کیرش رفت کنار و گلوم بیشتر باز شد اونم از فرصت استفاده کرد و کیرش رو تا جایی که میشد فرستاد تو دهنم دهنم پر شده بود از کیرش و تقریبا بینی من چسبیده بود به موهای بالای کیرش حسابی تو مشامم بوی تخم و کیر مهرداد پیچیده بود و این منو خیلی حشری میکرد چند ثانیه ای تو این حال منو نگه داشت بعدش سرمو از رو کیرش بلند کرد و گفت داگی بشین رو زمین من فهمیدم که وقت دادنه دهنمو باز کردم و کیرشو از دهنم در آوردم دیدم کیرش خیس خیس شده و دراز تر و شق تر از قبل شده یه کاندوم داد بهم و گفت بکش رو کیزم کاندوم کشیدن رو اون کیر شق و خوش فرم و خوش اندازه خیلی بارم لذت بخش بود کانددوم و کشیدم رو کیرش و رو زمین داگی نشستم و کونمو قنبل کردم حسابی مهرداد اومد پشتم و کرم برداشت و زد به سوراخم حسابی انگشتشو تو سوراخم عقب جلو کرد و گفت حسام میخوام بازت کنم گفتم مال تو ام مهرداد جان فک میکردم بیشتر با سوراخم بازی کنه منتظر بودم دو سه انگشته هم بازی کنه با سوراخم اما دیدم سر کیرشو تنظیم کرده رو سوراخم مهرداد عجب کون داری حسام جوووون تو کونی منی میخوام دو ساعت جرت بدم من که از شنیدن این حرف ترسیده بودم سعی کردم به روی خودم نیارم گفتم جوووون مهرداد من کونی توام جرم بده کونم مال توئه یواش سر کیرشو کرد تو سوراخمو با یکم بازی بازی کردن کم کم کیرشو میداد تو کونم درد داشتم اما تحمل میکردم مهرداد یهو خودشو انداخت روم کفت نوبت تلمبه زدنه من که هنوز درد داشتم تا اومدم بگم یکم صبر کن تلمبه های وحشیانه مهرداد شروع شد نای حرف زدن نداشتم اصلا مهرداد محکم کیرشو تا سرش میکشید بیرون محکم میزد تو کونم واسه اینکه دردم کمتر شه حسابی قنبل کرده بوده اما قنبل کردنم باعث میشد مهرداد حشری تر بشه و محکم تر تلمبه بزنه همینجور که زیرش هم درد میکشیدم و هم لذت میبردم با خودم فکر میکردم با این شدت تلمبه حتما زود آبش میاد و من راحت میشم یهو کیرشو درآورد فکر کردم میخواد آبش بیاد گفتم آبت داره میاد گفت نه بابا دیدم کاندومو کند و رفت کیرشو شست و اومد بالا سرم گفت بخورش کونی بدون اینکه حرفی بزنم اطاعت کردم و سر کیرشو گذاشتم دهنم من رو زانوهام نشسته بودم و اون ایستاده بود سرمو دوباره گرفت تو دهنم تلمبه میزد گفت ساک زدنتو خیلی دوست دارم کونی من منم حسابی سر کیرشو لیس میزدم و با زبون و با لبام بهش حال میدادم کیرش که تو دهنم بود با زبونم دور سر کیرشو ماساژ میدادم خیلی خوشش میومد یهو کیرشو درآور و بهم گفت گلدن شاور دوست داری چند ثانیه ای طول کشید که بفهمم چی میگه فهمیدم منظور جیش کردن بود سرمو گرفتم بالا ازش پرسدیم دستشویی داری گفت آره بلند شو بریم حمام رفتیم حمام تقریبا جا دار بود و به راحتی دو نفر رفتیم توش و دوش رو باز کردم آب داع رو باز کردم گرفتم رو بدن جفتمون هنوز کیرش شق شق بود نمیدونم شاید ویاگرا زده بود همش شق بود کیرش کیرشو با دستم مالیدم مهرداد گفت بشین رو زمین کونی نشستم کف حموم زیر دوش جالب بود برام چون تا اون موقع تجربه اش نکرده بودم آب داغ به کمرم میخورد و کمی رو سرم میریخت کیرش شق شده ی مهرداد دقیقا جلو صورتم بود یکم که گذشت گفت دهنتو باز کن کونی هنوز حرفش تموم نشده بود گرمای شاش مهرداد رو صورتم حس کردم شاش مهرداد واقعا طلایی بود و بوی شاش میداد یکم ریخت روی سرم و بعد شاشش رو هدایت کرد روی صورتم منم دهنمو باز کردم و شاش مهرداد رو جمع کردم تو دهنم دهنم که پر شد همشو رو سینه ام خالی کردم یه سی ثانیه همینجور میشاشید رو سر و صورت و دهنم کم کم شاشش تموم شد دستشوییش که تموم شد گفت کیرمو تمیز کن بچه کونی با سرو صورت پر از شاش کیرشو گرفتم تو دستم و شروع کردم به تمیز کردن کیرش یه پنج دقیقه که خوردم براش کیرشو گفت برگرد برگشتم دستمو گذاشتم به دیوار کیرشو با یه ضربه کرد تو کونم شروع کرد به تلمبه های وحشی زدن و من آه و اوه میکردم و میگفتم جوووون بکن عجب کیری داری عجب خوب میکنی اونم بعضی وقتا با دستش محکم میزد رو کپلم و کونمو اسپنک میکرد حسابی حشری بودیم که کیرشو درآورد و گفت خودتو بشور بیا بیرون کارت دارم خودمو تمیز کردم و رفتتم بیرون دیدم جلو آینه ایستاده گفت بیا کاندوم بکش رو کیرم کونی گفتم چشم کاندوم رو برداشتم و باز کردم و رفت جلو آینه قدی و کشیدم رو کیرش نشست روی زمین و پاهاشو رو به آینه باز کرد و گفت یه جوری بشین رو کیرم که روی جفتمون به آینه باشه رو به آینه شدم و کمکم نشستم رو کیرش سرش کیرشو تنظیم کردم رو سوراخم و کردم تو کونم وای عجب صحنه ای بود خودم رو میدیدم که کونم یه کیر خوش فرم و شق رو تو خودش جا داده حسابی حشری شدم مهرداد گفت خوب حالا میخوای بیشتر حشری بشی خودتو بنداز عقب یکم خودمو به عقب خم کردم چه صحنه ای میدیدم و تخماش رو میدیم که زیرمه و ته کیرش که داره تو کونم عقب جلو میره تو همون حال مهرداد شروع کرد به تلمبه زدن و منو حشری تر کرد فکر کنم یه ربعی تو همون پوزیشن منو کرد که من خیلی داغون شدم دیگه گفتم مهردادآبتو میخوام گفت اگه آبمو میخوای باید پوزیشن رو عوض کنیم گفت پاشو دراز بکش رو زمین منم سریع به حرفش گوش کردم و اونم اومد رو من دراز کشید کیرشو مستقیم هول داد تو سوراخم بهم گفت پاهاتو ببند منم پاهامو بستم اون به سرعت زیادی تلمبه میزد احساس میکردم که کیرش داره تا تو شکمم میره و میاد خیلی با سرعت میزد خیلی درد داشتم کلی وزنشو انداخته بود روی من بعضی وقتا کتفمو گاز میگرفت بهم گفت هر وقت گفتم زود بر میگردی و میشینی گفتم چشم ارباب یه ده دقیقه ای بدون وقفه تلمبه میزد و من بیشتر به گا میرفتم و خیلی دردم بیشتر شده بود اما لذت میبردم از دادنم به یه همچین فاعل کار درست و کیر کلفتی تو همون وضع بودیم که مهرداد گفت حسام داره میاد برگرد سریع کیرشو از کیرم کشید بیرون جوری که حس کردم تو کونم خالی شده کاندوم رو سریع از رو کیرش برداشت و کیرشو گذاشت رو صورتم گفت دهنتو باز کن منم دهنمو باز کردم و زبونم رو گذاشت جلو کیرش با کیرش داش جق میزد روی صورتم یهو شروع کرد به داد زدن چشامو بستم که آبش تو چشام نره یهو برخورد آبش رو با چشم چپم حس کردم کیرشو بعدش گذاشت رو زبونم و بقیه آبش رو ریخت تو دهنم فکر کنم سی چعل ثانیه طول کشید که آبش بیاد در همون حین منم داشتم از دیدن این صحنه لذت میبردم و از دیدن این هیکل مردونه وپشمالو که خودشو تو دهن من خالی کرد لذت میبردم و با کیرم بازی میکردم که آب منم اومد و ریختم تو دستمال آبش که کامل اومد کیرشو یکم تو دهنم حرکت داد و سرمو ول نمیکردم فهمیدم ازم میخواد آبشو بخورم آبشو که با آب دهنم قاطی شده بود تو یه حرکت قورت دادم مهرداد هم کیرشو از دهنم کشید بیرونو باهاش آب کیرهایی که رو صورتم بودو پاک کردو دوباره کیرشو کرد تو دهنم انقد اینکارو تکرار کرد که کل آبشو خوردم و کیر اونو صورت خودم تمیز شد هر دو خیلی خسته بودیم و یکم دراز کشیدم و بعدش رفتیم دوش گرفتیم خیلی به جفتمون چشبیده بود بعد از چند دقیقه ای استراحت و خوردن میوه و تنقلات از هم خداحافظی کردیم اون روز تجربه ی خوبی برام بود چون هم اخلاق مهرداد خوب بود و انسان تمیزی بود هم کیرش نه زیاد بود که واقعا جر بخورم نه انقد نازک که حال نده واقعا لذت بخش بود همه چی نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.