تحریک تمام نشدنی بدون ارضا

0 views
0%

نور خورشید از لابه لای پرده ی اتاق می زد روی پاهام و روی تخت غلت می خوردم و از گرمای آفتاب روی پاهام لذت می بردم ساعت نزدیک 11 بود و تا اون موقع توی تخت مونده بودم معمولا تو این جور مواقع یه ایده های خیلی ناب به ذهنم می رسه دلم می خواست از تشنگی و عطش لذت ببرم یعنی یه تحریکی که آخرش به ارضا ختم نشه و تا اخر فقط لذت باشه نمی دونستم ممکنه یا نه گوشیمو برداشتم و زنگ زدم بهش گفتم بیا پیشم دلم یه بازی جدید می خواد خودشو رسوند قرار شد به نوبت همدیگرو تحریک کنیم بدون اینکه به بدن همدیگه دست بزنیم خیلی سخت بود اول نوبت من بود چون ایده مال خودم بود رفتم توی اتاقمو یه لباس خواب سکسی پوشیدم با یه جوراب بلند و کفش پاشنه بلند یه دونه موزیک سایکدلیک راک آروم گذاشتم برای تلطیف فضا و تحریک بیشتر چشماشو با یه شالگردن بستم الان فقط تنها ابزار تحریکش صدا بود بهش گفتم کیرتو بگیر تو دستت ولی تا من نگفتم تکون نده رفتم نزدیکش و سرمو به کیرش نزدیک کردم و سعی کردم با دهنم یه صدایی مثل خوردن در بیارم با یه ناله های ریز مثل اوووم آآآه آووم هوووم اووووم کیرش به طرز باور نکردنی سفت شده بود گفتم یه ذره کیرتو فشار بده فکر کن الان توی کس داغ منه همون قدر فشارش بده ولی فقط یه بار بعدش دستتو از روش بردار همین کارو کرد بهش گفتم دوست داری وقتی کیرتو می کنی توی کس داغم کیرت خیس بشه دوست داری کیرت همیشه خیس باشه دوست داری کیرت همیشه خیس و داغ و سفت باشه اووووم دلت می خواد کیرت همیشه توی کس تنگم در رفت و آمد باشه همیشه بکنی منو گرمای کسمو دوست داری دوست داری کیرتو تا ته بکنم توی دهنم و خیس خیس خیسش کنم و بعد همون لحظه بکنیش توی کس داغم کیرش سفت سفت شده بود و صدای نفس هاش بلند شده بود بهش گفتم این جوری نمیشه اگه می خوای کسم برای خودت باشه و کیرت راحت توش بازی کنه و مال خودش باشه هر وقت خواست بره و بیاد و خیس و داغ بشه باید کسمو بخوری دوست داری صدای حشریش که اومد موهای تنم سیخ شد با یه صدای دورگه فوق حشری گفت اوووم آره و لباشو به هم مالید بهش گفتم حالا تو بگو دوست داری کسمو چه جوری بخوری گفت آروم و با لذت میمکمش عجله ای هم نیست گفتم خوبه گفتم الان می تونی یه درخواست کنی که شامل لمس نشه گفت چشمامو باز کن چشماشو باز کردم خمار خمار شده بودن پشتمو بهش کردمو خم شدم و باسنمو بردم تا نزدیکی صورتش ولی نمالیدم بهش باسنم با دستم بازی می دادم و می لرزوندم و بالا پایین می کردم حسابی تحریک شده بود و می گفت جوون یه ذره ازش دور شدم رومو برگردوندم بهش و بهش گفتم الان می خوام شرت خیسمو در بیارم و بکنم تو دهنت دوس داری گفت جووون اره شرتمو دراوردم و دقیقا همونجاش که خیس بودو گذاشتم بو بکشه و بعد دادم بهش و گذاشت تو دهنش چشماش برق میزد و کیرش حسابی شق شده بود منم با یه دستم سینه مو گرفته بود و با اون یکی دستم کسمو می مالیدم و از لا به لای موهام نگاهش می کردم بهش گفتم دوست داشتی کسمو بخوری ولی الان چون نمیشه دست بزنیم به هم باید شرتمو بخوری صدای ناله ش میومد انگار می خواد چیزی بگه شرتمو از تو دهنش برداشتم گفت حالم داره خراب میشه میشه کیرمو بگیرم حداقل با خوشحالی و خنده گفتم خب منم می خوام حالت خراب بشه عزیزم می خوام بهت لذت بدم نه نمیشه با کیرت بازی کنی فقط کس منو نگاه کن و تجسم کن به جای شرتم همه ی کسم تو دهنته و داری می خوریش باید با لذت بخوری و میک بزنی شرتمو بردم لای پام که خیس بود بازم خیسش کردم و گذاشتم تو دهنش جلو چشماش نشستم روی صندلی و کسمو به صورت کامل گرفتم جلوی صورتش حدودا 30سانتی متر با صورتش فاصله داشت بهش گفتم دوست داری کسمو آره و با انگشتم شروع به مالیدن کسم کردم و نگاهش می کردم حسابی حشری شده بودم و دلم کیرشو می خواست بهش گفتم می دونی خیلی حشری شدم دلم می خواد بیای کیرتو بکنی وسط کس داغمو بکنی توش محکم و محکم و محکم و محکترهی بکنی وبکنی و بکنی حالا کیرتو بگیر تو دستت و به کس من نگاه کن با هر حرکت دستم که فرو می کنم تو کسم حق داری یه بار دستتو رو کیرت بالا پایین کنی باید هماهنگ باشی و تمرکز کنی باید حس کنی که دستم کیر توئه و هماهنگ باشی اگه من دیگه حرکت ندادم دستمو توهم همون لحظه دستتو برداری و هر وقت خواستی بیای باید دست از کار بکشی چون نمیخوام ارضا بشی فقط می خوام تحریکت کنم وای داشت دیوونه میشد بازیو شروع کردیم آروم انگشتمو کردم تو کسمو و عقب جلو می کردم اونم کیرشو هی بالا پایین می کرد و نگاهش به کس من بود سرعتمونو زیاد کرده بودیم و تو اوج بودیم که یهو استپ کردم اونم دستشو برداشت و نگاهم کرد گفتم حالا دیگه دستتو از رو کیرت بردار نمی خوام ارضا بشی الان باید دوباره به کسم نگاه کنی و تجسم کنی داری می خوریش کامل تو دهنته داری کسمو می خوری حسابی داغ کرده بود و سرشو تکون داد خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنم حال می داد و وقتی دیدم حسابی تحریک شده گفتم حالا نوبت توئه که منو تحریک کنی من رفتم نشستم رو تخت و نوبت اون بود اول از همه دستامو بست به میله های تخت و گفت خب حالا قراره هر کاری من میگم انجام بدی اول از همه باید دهنتو تا اخرین حد ممکن باز کنی چون می خوام جلوت جوری جق بزنم که به عمرت ندیدی و جوری بکنمت که به عمرت ندیدی جون جون می گفت و کیرشو تو دستش عقب جلو می کرد و منم دهنمو تا سر حد ممکن بازکرده بودم و بهش نگاه می کردم حسابی وحشی شده بود گفت می خوام دهنتو جر بدم می خوام اون کس داغتو جر بدم می خوام بکنمت می خوای تو چشماش یه حشر عجیبی بود گفتم آره ولی این آره گفتن من کافی بود که بفهمم قرار نیست منو به این راحتیا بکنه گفتم نه نه نمی کنمت کیرشو میاورد دم کسم نزدیک می کرد ولی تو نمی کرد وای حسابی خیس شده بودم اومده بود دم گوشم با اون صدای حشریش هی از کیرش تعریف می کرد و اینکه چه جوری می تونه منو باهاش خوب بکنه و اصولا وقتی میکنه چیزی از طرف باقی نمی مونه یه تف انداخت روی کیرش و گفت ببین چه خیس شده آماده ی آماده ی اینه که به تو یه حال اساسی بده ولی خب من که نمی کنمت مگه اینکه ازم بخوای می دونستم داره یه کاری می کنه که منو به التماس بندازه و نمی خواستم به این راحتی ها ارضا بشم با اینکه بند بند وجودم تحریک شده بود ولی دلم می خواست این تحریک ادامه داشته باشه و تموم نشه صدای نفس های داغشو کنار گوشم می شنیدم صدای حشری ناله هاشو دلم می خواست همین الان باهاش سکس کنم هر دو خیلی تحریک شده بودیم ولی خب پس قرارمون چی می شد بهش گفتم خب دیگه بسه منم حسابی حال کردم حالا که از تحریک هم نهایت لذت رو بردیم دیگه بریم حموم و دوش آب سرد بگیریم برای دفعه ی بعد باید کارهای جدید تری بکنیم ولی ارضا نه اونم موافقت کرد چون از اول قرارمون همین بود نوشته

Date: July 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.