تینا و آرش

0 views
0%

من تینام تا اون روز که آرش (پسر همسایه) ندیده بودم دستم به دست یه پسر نخورده بود حتی فکرش هم نمی کردم که یه روز به جز شوهر آیندم با کسی سکس کنم.ما تبریز زندگی می کنیم و وضع مالیمون بد نیست ولی آرشینا از اون آدمان که دارن ولی نشون نمی دن.خلاصه صبح ها که واسه سرویس وا می ستادم همیشه چشمم به خونه آرشینا بود که آرش از خواب پاشه(بدون زیرپوش)بیاد دم پنجره من اون حیکلش ببینم و خجالت بکشم و سرم بندازم پایین.من اون موقع 17 سالم بود و آرش هم 17 سالش اما خیلی بزرگ نشون می داد ریش و سبیل داشت توری که از مال بابامم بیشتر بود .منم یه دختر ترک که همه می دونن سفید بدون مو و خشگل بودم خلاسه یه روز که آرش که داشت با مامانش ماشین از پارکینگ در می آورد تا بره مدرسه از اون جا که با داداشم دوست بود و خیلی هوای داداشم رو داشت و منم از سرویس جا مونده بودم(طبق معمول) داشتم پیاده می رفتم به من پیشنهاد دادن که اگه مشکلی نداره می تونن تا یه مسیر برسوننم.منم اول گفتم بده اگه سوار ماشین بشم ومردم چی می گن ولی بعد دل زدم به دریا و گفتم بهتر از اونه که ناظم دهنم سرویس کنه و سوار ماشینش شدم.تو ماشین هی بهش نگاه می کردم و تو دلم حرف دخترای محله رو که می گفتن خشگل ترین پسریه که تا حالا دیدیم رو آنالیز می کردم و به این نتیجه رسیدم که واقعا حرف نداره اما از اون جا که چند تا از بچه های محله بهش پیشنهاد داده بودن و اون ریده بود بهشون هم ازش کمی بدم می اومد هم می گفتم که حتما یکی دیگرو داره و عاشق اونه_ آرش یه پسری بود چشم و ابرو مشکی,بیشتر تیپ مشکی می زد.و جین می پوشید قدش حدود 176- بود و خیلی خوش برخورد بود _اول مامانش اونو گذاشت مدرسه و بعد من برد.تو راه راجب من هی سوال کرد و منم جوابشو می دادم خیلی درست .
از مامان آرش خدافظی کردم و رفت کلاس.دیگه از آرش خبری نداشتم . هر شب بهش فکر می کردم و بعضی وقتا هم گریه می کردم تا این که 4 شنبه سوری شد و همه جمع شدن تو کوچه آرشم دوربین فیلم برداری دستش بود و فیلم می گرف دوستاش اومدو با اونا گرم حرف زدن شو تا یه لحطه داداشم رفت خونه تا ترقه هاش بیاره آرشم سریع و خیلی ماهرانه اومد با من سر صحبت باز کرد.
سلام
سلام
خوبین؟
مرسی ممنون .شما چتور؟
منم خوبم.دیگه از مدرسه جا نمی مونین؟
نه سعی می کنم خودم برسونم تا به شما زحمت ندم
چه زحمتی .وظیفه بود .این شماره منه هر وقت جا موندین به من بگین برسونمتون
من همین تور خوشکم زد وآرش راشُ گرفت و رفت و رفتم خونه زود به دوستم زنگ زدم و ماجرا رو تعریف کردم.اومن گفت بذار فردا شب بهش زنگ بزن من هنوز باور نمی کردم که بهم شماره داده.
من زنگ زدم و با آرش آشنا شدیم و اون چند بار من برد بیرون تا یه روز که خیلی با آرش صمیمی شده بودیم و خانواده آرش رفته بودن تهران آرش گفت تنهام و میای پیشم .منم چون روم باز شده بود و ماماننینا رفته بودن مسجد و من خونه تنها بودم گفتم با در باز کن بیام.من رفتم خونشون خونه نبود عین کاخ چیده شده بود.آرش رفت واسم آب میوه آورد و با هم خوردیم آرش هی با من حرف می زد و من می خندوند و منم با مشتم یواش می زدم به دستش و از خنده قش میکردم تا این که چه چیز گفت و من خیلی خندم گرفت و یکم محکم زدمش اونم دست من گرفت و خم کرد جوری که تا شدم و افتادم رو پاهاش ولی اصلا دردم نگرفت .چشم تو چشم بودیم و من چشام نا خود آگاه بستم اونم شروع کرد به لب گرفتن وای که چه حالی می داد احساس می کردم پاهام شل شدن و سرو ذوق ذوق می کرد اما حال می داد .با دستاش شروع کرد به سینه هام مالوندن و من احساس کردم خون تو بدنم داره تو سرم جمع میشهوکم کم لختم کرد و منو هی می مالوند پا شدم گفت آرش نمی تونم دیگه اما اون گفت این یه باره چرا خودتو زجر می دی وقتی دوست داری حرفاش راست بود و من قبوا کردم پاشدم و لباساش رو در آورم حیکلش حیلی ور زیده بود می دونستم زیبای اندام که میکنه هر دو لخت شده بودیم و شرت پامون بود منم که از فیلما یاد گرفته بودم که باید خیلی حشری به کیر نگا کنم .ارش گفت چیه؟میخوای؟منم گفتم اره.همین که گفتم آرش گفت اول من زود من عین یه بچه باندم کرد و گذاشت رو مبل بعد شرتم از پام در اورد وبا یه دستش سینه هامو می مالوند با لباش چوچوله کسم می خور و با زبونش که کسم تا حالا این جور واستاده ندیده بودم که به های کسم زده بود بیرون .اول آرش با زبونش هی می کرد تو کسم منم که دختر بودم و هی استرس داشتم که شاید یه چیزی بشه باخواهش بش گفتم که اصلا به توش کاری نداشته باش ولی نمی دونی که وقتی زبونشو تو می برد چه حالی میداد انگار رو ابرا بودم.ارش پا شد و گفت میرم ضبط بذارم منم که اصلا حوصله آهنگ های اون نداشتم نذاشتم برا ولی اون گفت بدون آهنگ مزه نمیده رفت و آهنگ زی بازی که گروه مرد علاقش بود و همیشه راجب اونا بام حرف میزد رو گذاشت.اومد بم گفت شرتم در بیار و کارو شرو کن منم که تا حالا کیر ندیده بودم شرتشو در آوردم از یه طرف داشت حالم به هم می خورد از یه طرفم خیلی حشریم کرده بود.ولی کیرش اصلا شبیه کیرای دیگه نبود صورتی و صاف خیلی با مزه بود به قول معرف خشن نبود.کردم تودهنم اولا یکم حالم به هم خورد اما بعدش داشت خوشم می اومد هی عقب جولوم میکرد و منم با آهنگ اون عقب جلو می کردم.بعد 2 دقیقه کفت یه لحظه صبر کن داره آبم مباد یکم تلمبه نزنم میره و کیرم شق می مونه.3 ثانیه واستاد و گفن برگرد عقب من برگشتم و آرش عین یه بالش بلندم کرد سرم گذاشت طرف مبل و شکمم رو به مبل خوابوند طوری که سوراخ کونم رفت هوا.کیرشو کمی با آب کسم که عین شیر آب می اومد خیس کرد.کیرشو کمی گذاشت دم کونم ولی لسترس داشت می کشتتم .کمی کرد تو ش وای چه دردی داشت تازه نوکش رفته این همه درد داره وای به آخرش .دادم رفت هوا اونم دستش درد نکنه چنان زد پس گردنم که تا شب درد داشتوبا زدنش صدام بریدم و اون محکم تر فشار داد تا نصفه رفته بود تو و شروع کرد به عقب جلو کرن و هر بار یکم بیشتر تو می برد 2 و3 دقیقه ی اول داشتم از درد می مردم ولی کم کم دردش کم شد وداشت بهم حال می داد آب کسم هی سرازیر می شد و آرش از پایین هی می مالوندش و به من بیشتر حال می داد یه لحظه احساس کردم کنترل پاهامو ندارو و دارم می افت ولی ارش منو گرفته بود این بار با این که داد میزدم کاری به کارم نداشت و اون بیشترش می کرد از خودم بی خود شده بودم و یه آه بلند کشیدم و افتادم.آرش گفت چی شد اصلا حال نداشتم جوابشو بدم ولی خودمم نمی دونم چی شده بود آرش گفت من خودم خالی نکردم بلندم کرد و این بار منو برگردوند پاهامو باز کرد وگذاشت تو کونممممم.
این بار که کرد تو خیلی کم درد گرفت و اون هی تلمبه می زد و منم اه اه می کردم بعد چند دقیقه دوباره همون حال بهم دست داد ولی خفیف تر و ارش گفت آبم می اد کجا بریزم .گفتتم می خام اون تو بمونه بریز تو کونم.اونم ریخت تو کونم .احساس کردم اب داغ ریختن تو کونم. بعد پاشد و رفت کیرشو پاک کرد و لباس پوشید و برام یکم اب میوا اورد .ازم پرسید حالا چی کار کنیم گفتم دیگه دیره الان مامانینا میان خونه.اومد تا دم در منو همراهی کرد و تو اسانسور یه لب گرفت ازم طوری که مزه ی لبشو هیچوقت فراموش نمی کنم. رفتم خونه.شب کمی زنگ زد و لاس زدیم .از اون ماجرا به بعد همیشه من اسمس می دادم و جواب می داد کمی سرد شده بو ولی بعد 2 هفته دوباره درست شد و هر وقت موقعیت میشد می رفتم خونشون ولی همیشه که میرفتم سکس نمی کردیم. این اواین سکس من بود و امید وارم با کس دیگه ای به جز اون سکس نکنم.

Date: March 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.