جر خوردن کونم

0 بازدید
0%

من یه لزبینم و چیزی غیر از لز ارضام نمیکنه داستانی که میگم واقعیه فقط اسم هارو عوض کردم سه سال پیش با یه دختر به اسم سمیرا اشنا شدم که حالت عادی نداشت از چیزای خاص لذت میبرد من برای لز پول میگرفتم و چون سمیرا پول خوبی بهم میداد روزایی که شهوتش بالا میزد کاملا در اختیارش بودم باهام هماهنگ کرده بود امروز برم خونشون قبلش دوش گرفتم اماده شدم و رفتم خونشون هردو اهل مشروب بودیم یکم مشروب خوردیم و سمیرا داغ داغ شده بود گفته بود که هرکاری انجام داد حق هیچ اعتراضی ندارم سمیرا شروع کرد به خوردن گردنم و گازهای محکم از گردنم میگرفت سینه هامو فشار میداد و گاز میگرفت منم داغ شده بودم روی سینه هامو شکلات ریخت و لیس زد هم اون لذت میبرد هم من سمیرا عاشق ک ون کردن بود فقط شورتم پام بود شورتمو دراورد شروع کرد با کسم ور رفتن یه دستش توی کسم بود یه دستش توی دهنم تا مچ دستشو کرده بود توی دهنم کسم حسابی اب افتاده بود داشتم ارضا میشدم که دستشو کشید بیرون و اجازه نداد ارضا بشم سوراخ کونمو چرب کرد شروع کرد به کونم ور رفتن روی شکم دراز کشیده بودم کونمو براش قمبل کرده بودم خودم با کسم بازی میکردم و سمیرا هم با کونم اول دو تا انگشتشو توی کونم کرد تعداد انگشتاشو بیشتر کرد دستش تا مچ توی کونم بود کونم داشت جر میخورد دیگه تحمل نداشتم دستشو کشید بیرون و ظرف روغن رو توی کونم خالی کرد دوباره تا مچ کرد توی کونم و بیشتر فشار داد داشت ارضا میشد و من داشتم از درد جر خوردن میمردم گفت باید تا ارنج بره توی کونم بعد دست برداره درد امونمو بریده بود اینقدر دستشو توی کونم فشار داد که تا ارنج رفت توی کونم تا چند روز نمیتونستم راه برم ولی پول خوبی بهم داد و کامل راضی بود ازم بعد ها گفت لذتی که اون روز برده هیچ وقت تکرار نشده امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: May 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.