حس آرامش ۲

0 views
0%

8 8 3 8 2 8 1 8 7 9 85 8 4 قسمت قبل نمیدونم بقیه چجوری آروم میشن امامن بین عضلات سینه مردونه اش اروم میشم نیمای من درب پارکینک و زدن تاریک بود و کوچه خلوت ازبالا نگاه کردم دیدم اومدتو حواسم ب پله هابود با اسانسوراومد بالا پشت درب اپارتمان وایسادم اومدتو عرق کرده بود مث همیشه میترسید من جسور تربودم ب خودش ک اومد زل زد ب موهای بلندو مش کرده ام یه شورت کوتاه مشکی توری بایه بلوز کج توری بدون سوتین تنم بودارایشم کم بود از مزه رژلب خوشش نمیومد درو قفل کردم محکم بغلش کردم مث باراولی ک دیدمش همیشه میگه مث اون روز بغلم میکنی ک اولین قرارمون بود نیما ۳۰سالشه من ۲۶ بهم میایم باید رو پنجه پابلندبشم تا لباشو حس کنم محکمتربغلم میکنه میبینه قدم بهش نمیرسه بازوهاش و دورم حلقه کرد کنارگوشم زمزمه کرد دلم تنگ شد چه دیر ازسفراومدی خندم گرفت زل زدم توی چشمهاش دستاشو گرفتم نشوندمش رو مبل لبامو گذاشتم رولبهاش خیلی لبهاش گرم بود معلوم بود میخواد حسشو میفهمم گرم و پرحرارت مث روز اول ساهی اروم چه خبرته ساهی ساهی سینمو گذاشتم تودهنش چشمهاش برق میزد گفت تودیونه شدی مطمنم امروز قرار بدجور مستم کنی اومدم پایین کمرشو باز کردم بلند شد جلوم وایساد کمک کردم شلوارشو دربیاره اخ عالیه من عاشق سایز بزرگ کیرشم بزرگ و کلفت شهوتمو میخوابونه گذاشتم تودهنم اروم اروم خوردم آه میکشید ازبالا نگاه میکرد دوس داشتم ناله هاشو خوردم اززتخمهاش تا بالای کیرش کردم تودهنم تندتند طاقت نداشتم میدونست دهنمم مث کسم داغ حریف نمیشه نشست چیه عشق من نکنه کم اوردی نشستم یهو رو کیرش آه کشید عاشق این مدلم قشنگ خالی میشم ازهوس جای کیرش ته ته بود رفت ب زور نفسم کم اومد لب بازی کردیم تامن بتونم جاب جا کنم خودم جاگیر ک شدم سینمو گذاشت تودهنش زل زد بهم شروع کرد ب خوردن میدونست حساسم دستشو میکشید وسط کونم منم اروم عقب جلومیکردم اب افتاد تو کل کسم لبامو خورد بازوهاشو دورم حلقه کرد میدونست ابم میاد دیونه میشم یهو داغ شدم تندتند عقب جلومیکردم سرمو اوردم کنار گردنش زمزمه میکرد خانمی عزیزم عشق من بیارم بیار برام ابتو حرف ک میزد من دیونه میشدم تندتند عقب جلومیکردم کمرمو سفت تر گرفت دیت کرد توموهام چسبوندم ب خودش صداشو بلندترکرد میکنمت خانم خانما ابتوبیار میخوام جرت بدم اخ بهترین لحظه دنیای ارضاشدن آه کشیدم خط افتاده بود رو کمرو بازوهاش بسکه ناخن کشیدم روتنش تاابم اومد یکم موندم توبغلش خوابوندم روزمین بلشتک مبل و گذاشت زیرسرم لبامو خورد گفت اروم شدی نگاه کردم گفتم خیلی عشقم ممنونم خوابید روم سینه هامو میخورد بازدوباره دیونم کرد یهو کیرشو کرد تو کسم تندتندمیکرد خیلی حس خوبی داشت میکردو میخورد گردنمو یه دفعه وایساد کشید بیرون شروع کرد ازبالا گردنمو لاله گوش اموخوردن داشتم میمردم رفت روسینه هام زبون میشد میخورد زبونشو کشید دورنافم بعدم اخ مست بود میدونستم ازمن بدتره خورد کسمو با ولع حریص انگار تاحالا ندادم بهش ادمهایی ک همو دوس دارن ازهیچ کجای هم بدشون نمیاد میخورن برم گردوند داگی شدم ابش میومد اینجوری طاقت نداشت کونمو ببینه و نیاد بالشت گذاشتم زیر شکمم کردتو کسم اروم کیرشو عقب جلوکرد یهو تاته کرد قفل شدیم اومد کنارگردنمو خورد و گفت وقت جفتگیری خانم خوشگله این ینی داغ شده و بدجور میکنه باید تحمل کنم وزن زیادشو کمرمو بوسید صاف شد بازم عقب جلو کرد اروم اروم شدت داد کل زمین و چنگ میزدم دهنمو گرفته بود میکرد فقط قشنگ میکرد و درمیاورد نمیزاشت نفس بکشم منم آه و نالم دراومد کم کم شدتش بیشترمیشد آه میکشیدم حواسش دنبال ناخنهای لاک زده قرمزم بودچنگ میزدم خوشش میومد بیشتر میکرد ساهی خانم کجابریزم ابمو گفتم کمرم دراورد سری ریخت رو کمرم صدای ارضاشدن یک نرد بهترین لذت برای یک زن کمرمو پاک کرد بادستمال همونجا بغلم کرد یک یک مساوی شدیم نوشته

Date: November 29, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *