حشر بود يا عشق

0 views
0%

من سارا 19 سالمه اين ماجرا مال حدود 1 سال پيشه وقتي مدرسه ميرفتم بعداز ي شكست عشقي حماقت سخت از طريق با ي پسري اشنا شدم طرف عكسمو ديد قيافم بدك نيست پيله كرد كه بيا دوست باشيم گفتم نميخوام من نه اهل سكسم نه بيرون رفتن نه ازدواج هنوز خير سرم عاشق بودم گفت عيب نداره من چيزي نميخوام ي هفته اي پيله كرد تا قبول كردم از اينكه بعد از اينهمه ناز كردن ول كن نبود خوشم اومد بعدها گفت قصدش گاييدن بودو بس ي چندماهي گذشت روز ولنتاين نزديك بود روز سه شنبه بود سه شنبها بچها چون معلم فيزيكو قبول نداشتن نميومدن ما تو مدرسه با معلم پلاس بوديم كه معلممون گفت بچها هفته ديگه شما چندنفرم نياين كه من مجبور نباشم بمونم مدرسه هفته ديگه ميشد روز ولنتاين بخاطر دهن لق بودنم نيما خبر داشت روز قبل از ولنتاين بهم گفت من كادو ميخوام گفتم چي بخرم واست گفت هيچي مامانم رفته تهران نيست داداشمم تا 1مدرسست مياي خونمون كلي اصرار كرد گفتم نه شبش رفتم حموم تميزكاري كردم چون ميدونستم ممكنه بزنه به سرم پاشم برم رفتم مدرسه ديدم بچها نيومدن فقط دوستم مهسا كه بي افش با نيما دوست بود اومده اونا قرار داشتن لطف كردن منو رسوندن خونه نيما زنگ درو زدم دستمو گذاشتم رو زنگ يكسره كنار وايسادم منو نبينه اومد دم در تو هواي به اون سردي ي شلوارك پاش بود با حلقه اي خشكش زده بود صورتشم نشسته بود زود منو كشيد تو كه همسايها نبينن خونشون ويلايي و يكم قديمي بود نيما منو برد تو ي اتاق كه طبقه دوم بود راه پلش جدا بود گفت بشين الان ميام رفت صورتشو شست كادومو اورد من دست خالي رفتم چون خانوادم با بي افو اينجور چيزا مخالف بودن بايد يواشكي كادو ميخريدم كادومو باز كردمو لپشو بوسيدم اتاق سرد بود فقط بخاري برقي داشت كه از شانس من برق رفته بود نيما گفت لباستو در بيار گفتم راحتم نشستم رو تخت اومد كنارم دكمه پالتومو واكرد گفتم سردمه گفت گرمت ميكنم ديدم عجب غلطي كردم اين منو ميگاد پالتومو كند مانتو مدرسمو كند بلوزمو كند ديد ي حلقه اي پوشيدم زد زير خنده گفت چندلايه ديگه مونده من ساكت بودم تاحالا جلو پسر لخت نشده بودم استرس داشتم رو اخري كه رسيد نذاشتم در بياره منو انداخت رو تخت بلوزمو داد بالا زورم نميرسيد بهش گاگول نبودم ولي نميدونم چرا وقتي لباشو رو سينم ديدم يهو اشك از چشمام درومد سري اشكمو پاك كرد بيخيال شد بقلم كرد و گفت غلط كردم ازم ناراحت نباشو از اين حرفا منم ديدم بخاطر اشكام انقد ناراحت شده گفتم عيب نداره تو بقلش نشسته بودم موهامو نوازش ميكرد دوتامون ساكت بوديم زياد همديگرو دوست نداشتيم بيشتر حس تنهايي مارو كنار هم نگه داشته بود انگار واكنشش به اشكام ي حس خاصي بهم داده بود ناخوداگاه ديدم ديوونه وار بهش چسبيدمو دارم لبشو ميخورم سرماي اتاق تو بقلش بودنو لذت بخش كرده بود از سكس چتامون ميدونست كجاهام حساس تره لبشو اورد پيش گوشم كنار گوشم نفس كشيد ي جوري شدم چسبيدم بهش دستشو از زير لباس كشيد رو كمرم نقطه ضعفام رامم كرده بود اروم گوشمو ميخورد داشتم ديوونه ميشدم كم كم بلوزمو در اورد مال خودشم همينطور چسبيد بهم واي برعكس من اون چه داغ بود افتاد روم ديگه گريه يادم رفته بود با تمام زورم به خودم فشارش ميدادم اونم گوشو گردنمو ميخورد واقعا حشري بودم ديدم پاشد شرتو شلواركشو دراورد گفت كيرم تركيد جاش تنگ بود منم زل زده بودم به كيرش كه چقد بزرگه گفت ميخوري گفتم نه اصرار كرد قهر كردم به شوخي كيرشو ميماليد به لبام كه ديدم ول كن نيست جلو دهنم بود يكم زبون زدم قبلا فكرش حالمو بهم ميزد ولي ديدم بدم نمياد ميك زدمو يكم خوردم گفتم بسه ديگه نميخوام نيما گفت پس كون ميخوام ديگه پررو شده بودم حشريم بودم كه شرتو شلوارمو كند بقلش خوابيدم كيرشو گذاشت لاي پام واي چه حس خوبي لبامو ميخورد گوشمو ميماليد گير دادم گردنشو بخورم گفت باشه رفتم روش لبامو روگردنش كشيدم يهو حس كردم زورش زياد شده چرخيد اومد روم خيلي حشري بود گفت نه به گريت نه به اين كارات شروع كرد سينهامو خوردنو ماليدن ديگه دادم رفته بود هوا ول كن نبود گفتم 69 بشيم گفت باشه اومدم روش كيرشو ميليسيدم يهو ديدم زبونش رو كسمه واي چقد با خود ارضايي فرق داشت منم كيرشو ميماليدمو ميخوردم حس كردم ابم داره مياد كه وقتي انگشتشو كرد تو كونم همه چي پريد به نسبت تپلم كونمم يكم تنگ بود فك كنم طاقت دردم ندارم دادم رفت هوا گفت بخور كيرمو الان خوب ميشه شرو كرد به ليسيدن كسم واي دردم يادم رفته بود كه گفتم بسه كيرتو بمال به كسم بقلم كرد كيرشو گذاشت لاي كسم چه حالي ميداد كونمم انگشت ميكردو لب ميگرفتيم تو فضا بودم گفت بسه مدل سگي بمون ميخوام جرت بدم يكم ميترسيدم اخه طاقت انگشتو نداشتم چه برسه به كير رفت كرم اورد ماليد به كونم كيرشو گذاشت رو سوراخش اروم فشار داد دادم رفت هوا گفتم ولم كن نميخوام سر كيرش يكم تو رفته بود دستشو گذاشت رو كسم ميماليد لباشو ميكشيد رو پشتم اروم شدم قربون صدقم ميرفت كيرشو فشار داد باز داد زدم ماليدن كسمو تندتر كرد گفتم ابم داره ميادكيرشو جلو عقب ميكرد از حشر دردم يادم ميرفت كسمو كه ميماليد ديدم ابم اومد شل شده بودم نيما منو خوابوند بالش گذاشت زيرم پامو وا كرد كيرشو فرو كرد تو كونم دردم كمتر شده بود يكم تلمبه زد ميگفت صداي ناله هات ديوونم ميكنه ديگه اخراش خيلي تند شده بود دستشو فشار ميدادم كه ابش اومد ريخت تو كونم گرم بود ابش كيرشو دراورد افتاد روم كلي بوسو تشكر با اينكه ي مدت كونم درد ميكرد ولي بازم دوس داشتم منو بكنه نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.