خاطرات من و گی هایی که داشتم

0 views
0%

سلام اسمم آرینه 23 سالمه زنپوشم چند تا داستان از گی هایی که داشتم نوشتم قبلا که هرکی یچیزی گفت چه خوب چه بد مهم نیست خاطراتم رو به زبون گفتاری مینویسم و اگر غلط املایی داشت دیگه ببخشید دو سه سال پیش بود که چند وقتی سیمکارتمو گم کرده بودم مشتریام همه پریده بودن توی گروه های تلگرام دنبال مشتری میگشتم چنتا پیام دادن یا کیرشون خوب نبود یا دور بودن یا شرایتشون اوکی نبود یکی پیام داد آشنا شدیم نزدیک بود کیرشو دیدم خوب بود از این کیر سیاها هم شهری بودیم بچه جنوب بودیم جفتمون من 16 ساله که تهرانم اونم چند ساله که اومده یه آدرس داد گفت اینجا خونه دوستمه گفتم این ساختمون کناریمونه اولینبار بود همون شب آشنایی قرار گذاشتم همیشه بیرون قرار میزارم دفعه بعد میرم مکان ساعت 10 اینا بود لباسامو بردم درو زدو اینا رسیدم دم واحد درو باز کرد دیدم یه پسر جوون 25 26 ساله صورت و لهجه جنوبی سبزه منم که جنوبیم خوب زود گرم گرفتیم با هیچکس انقد زود اوکی نشده بودم رفتم لباسمو پوشیدم یه ساپورت مشکی که یکی از مشتریام قسمت گردیه کونشو جر داده بود کونم قلمبه افتاده بود بیرون یه تاپ مشکی زیرشم سوتین مشکی اومدم پیشش دید بدنو تیپمو حال کرد خاستم بشینم زد در کونم به شوخی رفت چایی اورد داشتیم میخوردیم گفتم خوب کیرتو ببینم وایساد جلوم شلوار لی پاش بود گفت ببین خوب منم شلوارشو باز کردم شرتو شلوارشو باهم کشیدم پایین یخورده یه کیر خواب سیاه کوچولو افتاد بیرون خواستم بوخورمش رفت عقب گفت بعدا بخور چایی تموم شد رفتیم تو اتاق سریع لخت شد خوابید رو تخت حالت داگی بین پاهاش نشستم شرتشو دادم پایین کیرشو ماساژ دادم کردمش دهنم یخورده ساک زدم تا سیخ شد دیگه تا تخماش میرف تو حلقم تلمبه میزد تو دهنم لیسش میزدم تخماشو میخوردم یهو پاشد داگی نشستم رو تخت اونم وایساد پایین تخت کاندومو گذاشت رو کیرش تف زد بهش منم سوراخمو خیس کردم کیرشو گذاشت دم سوراخم یه حل داد رفت تو کامل دردش زیاد بود اهو ناله میکردم یخورده نگهش داشت اوکی شد شروع کرد تلمبه زدن منم خیلی حشریم اهو نالم رفت هوا قربون صدقه کیرش میرفتم چک سکسی میزد در کونم محکم تلمبه میزد منم بیشتر حال میکردمو میگفتم بکن همون پزیشن اومد روم انقن تلمبه محکم میزد که دیگه خوابیدم رو تخت اونم فقط میکرد با سرعت 7 8 دقیقه اینجوری کرد فکر کنم بلند شد چند بار کیرشو کرد تو کشید بیرون دیگه گشاد شده بودم که کونم هوا میکشید برگشتم پاهامو دادم بالا کرد تو کونم سریع شروع کرد دوباره تلمبه زدن برخورد بدنش با کونم صدای چک زدن میداد اهو ناله های حشری میکردم خیلی زیاد خیلی ناله هام بلند شده بود و میگفتم کیرتو میخوام بکن منو بگا منو من جندرو بکن کونمو پاره کن با کیرت قربون کیر کلفتت بشم کونمو بکن گشاد شم پاهامو جمع کرد تو سینم تند تند تلمبه زد چند بار تا ته کرد تو کونم که برخورد تخماشو با کونم حس کردم کشید بیرون کاندومو برداشت پاهامو همونجوری گرفت ابش با فشار ریخت روی سوراخمو لپای کونم جفتمون افتادیم رو تخت چنتا زد در کونم پاشد رفت دستشویی بعدم من رفتم دستشویی خودمو تمیز کردمو یخورده نشستیم حرف زدیم بعدم رفتم اینجوری آشنا شدیم باهم دوست شدیم مثل مشتری و جنده نبودیم دیگه بجز مشتریام این شده بود بکنم منم کونیش نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.