داستان بردگی من

0 views
0%

اول از همه اون کسایی ک ب گی و بردگی علاقه ندارن نخونن لطفا داستانشم واقعیه اسم من مهیار هست عاشق گی اونم از نوع ماجرایی و زوری ۲۶ سالمه کیر دراز خیلی دوست دارم و همیشه دوست داشتم یه ارباب واقعی حرفه ای ک ابزار ارباب و بردگی داره داشته باشم یه روز با یه پسر آشنا شدم ب اسم نیما ک بعد صحبت فهمیدم ارباب هم هست قد بلند و ورزشکار بود با کیر دراز و کلفت البته ۲۳ سالش بود خلاصه قراز گذاشتم و رفتم پیشش در رو ک باز کرد دیدم بلیز تنش نیست و کتونی با جوراب سفید پوشیده و یه شلوار تنگ کتون جوری ک کیرش پیدا بود سلام کردم و گفت بشین رو دو زانوت بلیزم در اوردم و روم نشست و سواری ازم گرفت تا جلوی صندلی گفت لخت شو ک لخت شدم پاشو گذاشت روی یه چهارپایه و شروع کردم لیسیدن کفشاش موهام کشید جلو و برام قلاده بست و بعد برای دست و پام دستبند های حلقه دار مشکی بست از اونا ک ب طناب می بندن بعد دوباره کفشاش لیسیدم و کفشاش در اوردم جورابای سفید خوشگلش رو خوردم یکم ک دستام از پشت بست و گفت با دندون جوراباش در بیارم در اوردم و پاهاشو خوب لیسیدم جه حالی می داد اونام مدام دستور میداد بعد قلادم کشید جلو و گفت بلند شد از رو شلوار کیرش رو خوردم کم کم دااشت راست میشد ک شلوارش در اورد و پاش یه شورت تنگ سفید بود باز از رو شورت براش خوردم تا ابن ک بلاخره شورتشم در اورد و کبگیر درازش ک کاملا سیخ بود رو دیدم عجب کیری بود چه تخمایی داشت دستاش رو لای موهام گذاشت و کیرش ب دهنم می زد و کرد دهنم و بعد در اورد و ب صورتم می زد و با حرفاش تحقیرم می کرد نشست رو صندلی و گفت ب کیرم خدمت کن رفتم زیر کیرش و کیرش حسابی خوردم و تخماشم جسابی لیسیدم و تو دهنم کردم بعد رفتم بالاتر و سینه و بدنش خوردم بهو هولم داد عقب و زمبن پرت شدم دستام باز کرد و ب یه ستون از پشت بست جلوم وایسد و کیرش تا ته کرد تو دهنم و حسابی دهنم گایید بعد بازم کرد و طاق باز دست و پام باز کرد و ب تخت بست محکمجوری ک نمیشد اصلا تکون خورد چشمام بست یکم ب بدنم دست کشید و اومد روم وایسد خیلی سنگین تر و بلند قدتر از من بود پاش رو صورتم نی ذاشت و فحش می داد و تحقیزر میـکرد با پا ب کیرم می زد و من داد می زدم ک مبگفت خفه شو بعد یه دقیقه ای رفت و ازش خبری نشد یهو بدنم سوزش گرفت ک داشت رو سینه و پاهام آب شمع می ریخت سوزش داشت ولی خیلی خوب بود بعد بازم کرد و دستام رو ب بالا بست و با کمربند زدم بعد ب کونم دست می زد کون منم تپل و خوش فرمه بعد ب سینه هامـگیره وصل کرد و کسید و بعد موهامـاز عقب کشید تموم ک شد مدل سگی کرد منو و یه دم های مدل سگی کرد توم خیلی خوب بود منو همون جور دمر خوابوند و دستام از پشت ب پاهام بست با دمم یکم ور رفت و فشار می داد کلا از صدای ناله و زجر من نوقع شکنجه لذت می برد و حشریـ میشد دمم در اورد و باز رفت چشمام هنوز بسته بود فهمیدم اومد نشست کنارم یهو دیدم داره ب زور یه چی تو دهنم می کنه ک بعدا فهمیدم جورابشه اول مقاومت کردم ولی دماغم گرفت و سرم کسید بالا منم کاری نمی تومستم بکنم و جورابش گذاشت دهنم بعد روسو با چسب پهن بست دیگه کاملا در اختیار ارباب بودم انگستش رو تو همون حالت ک بودم کرد تو کونم و انگشتم می کرد و با دست دیگش کونم می مالوند و ازش تعریف می کرد بعد باز تحقیر با حرفاش سروع شد و بعضی وقتا تو سرم میزد از اون حالت داشتم لذت می بردم ک بازم کرد و چسمامم باز کرد ولی هنوز جورابش دهنم بود گذاشتم لبه تخت و دستام محکم ب بالا سرم ب شکل کاملا کشبده بست پاهام داد بالا و ب تخت بست و شروع کرد ب گاییدنم کیر درازش کاملا توم بود و من داشتم لذت می بردم گفت می خوام صدای نالت رو بشنوم کونی دهنم باز کرد و جورابش در اورد و شروع کرد تند و محکم کردن داشتم جر می خوردم و صدای نالم بلند شد و بهش التماش کردم ک کیر کلفتت رو در بیار ولی حشری تر سد و فحش می داد خلاصه بعد کلی گاییدنم آبش رو سینم ریخت و منو همون جوری ول کرد و رفت بعد چند دقیقه اومد بازم کرد و گفت آزادی توله هنوزم تو کف این نوع سکسم خصوصا ک واقعا زوری باش نوشته

Date: June 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.