دختر کیرپرست

0 بازدید
0%

سلام مهسا هستم ۲۲سالمه از ۱۶ سالگی با پسری ب اسم میثم دوست شدم رابطع خیلی خوبی داشتیم قرار بود وقتی دانشگاه من تموم میشه با میثم ازدواج کنم چند وقتی بود که میثم خیلی روم حساس بود میگفت تو با بچه های دانشگاه لاس میزنی من خوشم نمیاد منم هرچقد که بهش میگفتم بخدا من تورو دوست دارم نمیفهمید تا اینکه یه روز پسر خالم ازم خاستگاری کرد موقعیتشم خیلی بهتر از میثم بود میثم وقتی فهمید خیلی ناراحت شد و گفت میرم تا خوش بخت بشی ولی هرچقد میگفتم من تورو دوست دارم نمیفهمید جوابمو تا چند روز نمیداد وابستش بودم بدون میثمم میمیرم رفتم دم خونشون با گریه گفتم بخدا من جز تو با کسی نیستم و نمیخام باشم گفت چه جوری باور کنم گفتم میخوام پردمو تو بزنی اولش قبول نکرد گفت حتی اگ یه درصد ب هم نرسیم نمیخام بدبخت بشی منم گفتم من عاشقتم دوست دارم باهات باشم حتی اگ ولم کنی بازم بهت میدم قرار شد فردا برم خونه یکی از دوستای میثم تا برای اولین بار باهاش سکس کنم رفتم اپیلاسیون کسمو براش برق انداختم شرت سوتین مشکی پوشیدم با یه شلوار لی و مانتو ارایش غلیظ رژ قرمز جیگری لاک دستو پامم قرمز ب کسم عطر زدم بوی خوب بده رفتم ب اون ادرسی ک داده بود من قدم ۱۶۰ پوستم سفید سینه هام ۶۵ کوچیکه ولی نوکش صورتیه مثل کسم کمرم باریک باسنم نسبت ب هیکلم قلبمه بود خیلیم حشریم همیشه کسم خیسه زنگ زدم رفتم خونه میثم درو باز کرد دیدم فقط یه شرتک تنشه رفتم تو خونه ی دل سیررر ازم لب گرفت ک همونجا شرتم خیس شد و کسم داغ میثم گفت مهسا مطمینی دیگ پردتو بزنم منم لباشو خوردم اروم گفت اره زندگیم بلاخره ب ارزوم میرسم مال خودت میشم مانتو شالمو دراوردم با تاپ قرمز و شلوار لی نشستم روپاش باهم مشروب خوردیم زیاد نخوردم ک مست نشم فقط هات بشم زیر گردنشو مک میزدم قربون صدقشم میرفتم میثم منو برد تو یه اتاق ک ی تخت دو نفره داشت لباسمو شلوارمو دراورد از رو شرت شروع کرد کسمو مالوندن ازینکه اینقد کسم خیسه خجالت کشیدم دوست داشتم اونقد بهش حال بدم ک خوش بخت ترین مرد زمین باشه همونجور که واستاده بود زانو زدم جلوش کیرشو بو کردم از زیر شرتک شرت پاش نبود صورتمو میمالوندم ب کیرش شرتکشو دراوردم برای اولین بار که کیر میدیدم اونم کیر ب این کلفتی خجالت میکشیدم ولی عاشق ساک زدن بودن بهش نگاه کردم خندیدم سر کیرشو بوسیدم تا جایی ک جا داشتم کردم تو دهنم با دستای لاک زدم براش جلق میزدم زل میزدم تو چشاش میدونستم عاشق اینه ک اوق بزنم اونقد عوق میزدم تا صدام وحشی ترش کنه از ته تا سر کیرشو لیس میزدم تخماشو مک میزدم واقعا از ته دلم براش میخوردم از دهنم در میاوردم محکم میزدمش تو صورتم با لبام و زبونم با سر کیرش ور میرفتم نتونست واسته نشست لب تخت پاشو باز کرد من رفتم لای پاش وحشی شده بود موهامو گرفته بود تو دستش سرمو فشار میداد بکیرش بیشتر کیرش تو دهنم بود براش عق میزدم نگاش میکردم کیرش ابو نونم بود از دهنم دراورد خابوندتم رو تخت با دندوناش سوتین و شرتمو دراورد پاره کرد اولین باری بود ک لخت مادرزاد بودم جلوش شروع کرد لبامو خورد گردنمو لیس زد سینه هامو مالوند منم با کیرشق شدش ورمیرفتم میدونست عاشق اینم نافمو لیس بزنه زبونشو دور نافم میچرخوند صدای ناله هام بلند شده بود کسم داغ خیس بود پاهامو کشید لب تخت افتاد لای پام کسم و کونمو لیس زد مثل ماهی تو بغلش تکون میخوردم اونقد سریع با زبونش با چوچولم ورمیرفت از شدت شهوت دیوونه شده بودم داد میزدم زبونشو از پایین سوراخم میکشید تا بیاد بالا لرزیدم اب کسم راه افتاد همه ابمو لیس زد رونامو گاز زد بلند شد گفتم بزار دهنم نشست روم کیرشو کرد تو دهنم تخماش جلو چشام بود خودشم کسمو انگشت کرد بلند شد یه لب ازم گرفتت کیرشو گزاشت رو شیکمم سنگینیشو حس میگردم حشری شده بودم میگفتم پارررم کن جرم بده عروس خودتم پارم کن بزار تووم میگفت تو چی میگفتم تو کسم کسمو بگاااا میثمم سرشو گزاشت تو کسم اروم هول داد تو دردش خیلی غیرقابل تحمل نبود کیرشو از تو کسم دراورد خونی بود با دستمال کاغذی کسمو کیرشو تمیز کرد گفت مال خودم شدی عشقم کسم میسوخت لنگامو باز کردم میثم کیرشو گزاشت تو کسم سینه هامو میمالید کم کم جای کسم باز شده بود سرعتش بیشتر بود اونقد ناله کردم گلوم خشک شده بود پاهامو حلقه کرد دور کمرش اونم محکم تلمبه میزد چشام از شدت شهوت و لذت و درد خمار شده بود عضله های کسم منقبض شد پامو جمع کردم صدای نالم تبدیل به جیغ شده بود ابم با فشار از کسم خالی شد میثم کیرشو دراورد شروع کرد کسمو لیس زدن دوباره ابم خیلی زیاد با فشار پاچید بیرون خجالت کشیدم میثم خندید گفت خوب داری خالی میشی ممه کوچولوی من ی لب ازم گرفت خوابید رو تخت رفتم لای پاش شروع کردم براش ساک زدن با ولع براش میخوردم عاشق خوردن تخماش بودم واقعا حشری میشدم با خوردن کیر از خایه هاش لیس میزدم تا نوک کیرش زل میزدم ب چشاش موهامو با دستاش جمع میکرد سرمو میاورد بالا منم براش له له میزدم ک بزاره دهنم سینه هام میخورد ب پاهاش قربون کیرو خایه هاش و کمر قویش بشم کیرشو پاهاشو بوسه بارون کردم بلند شدم نشستم رو کیرش کسم سوخت از درد جیغ زدم احساس میکرذم الان از دهنم میزنه بیرون میثم دید دیر بالا پایین میکنم خودش محکم با سرعت کیرشو کرد تو کسم جیغ میزدم بالا پایین میپریدم ممه های کوچولوم تکون میخورد موهام تو صورتم بود عرق کرده بودم هرجا من سرعتم کم میشد اون از زیر میگایید منو سرعتمو کم کرد خابیدم روش ازش لب گرفتم سینه هام میخورد ب بدن داغش دیگه نای کیر سواری نداشتم خابیدم پامو باز کردم کسمو میسوخت کسمو لیس زد اونقد حشری بودم فقط دلم کیر میخاست که تو کسمو دهنم باشه بهش گفتم بگا میثم کسمو بگا جرم بده صدام اروم بود میثم خیمه زد روم وحشیانه تلمبه زد رو ابرا بودم فقط رو تختی و جمع میکردم چشام بسته بود ناله میکرذم کیر تو کسم عقب جلو میشد دستای مردونش سینه هامو میمالوند بعد چند دقه میثم گفت مهسا داره ابم میاد بلند شد زانو زدم جلوش زبونمو دراوردم براش جلق زدم ابشو خالی کرد تو دهنم قورت دادم شروع کردم ب ساک زدن مک زدم شیره وجودشو اب کمرشو کشیدم تو دهنم ابش اومد نگاش کردم خندیدم زیر دلم درد میکرد بی حال جفتمون خوابیدیم رو تخت واقعا عاشق کیرشم همیشه تو ماشین هرجا ک موقعیت گیر میارم براش ساک میزنم بهم گفته باید کون بدی ولی میترسم از دردش ممنون ک داستانمو خوندید بار اولم بود مینوشتم اگه باز بهش دادم یا کون دادم براتون تعریف میکنم اگ دوست داشته باشید نوشته

Date: December 11, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.