دوست دخترم مریم

0 views
0%

سلام من مهدی هستم و 20 سالمه دانشجو نرم افزارم تو تبریز با یکی از دوستام خونه گرفتم خاطره ای که میخوام براتون بگم مربوط به همین ساله من یه دوست دختر دارم به اسم مریم دارم که 18 سالشه ما تو نت با هم اشنا شدیم و خیلی با هم راحت بودیم در هر موردی با هم حرف میزدیم یبار قرار گذاشتیم بریم سینما ساعت 11 صبح میشد که رفتیم سینما اولاش همه داشتن فیلم نگاه میکردن ولی 20 دقیقه بعدش همه داشت لب میدادن تو این حین یه دختر رو پسری که لب میدادنو به مریم نشون دادم که خیلی لب دادنشون برام جال بود مریم ازم پرسید تو هم دوست داری منم جواب دادمم اره و ما هم کمی لب دادم لباتش خیلی داغ بود خوشم اومد این روز همین جوری تموم شد به جز لب کار خاصی نکردیم چند روز تو مسنجر همین موضوع بحثمون شده بود تا اینکه دوستم همون اتاقیم براش یه مشکلی پیش اومد و مجبور شد برگرده شهرشون منم تنها بودم اون روز مریم بهم زنگ زد که میتونیم باز بریم سینما گفتم یجای بهتر از اون سراغ دارم و بهش گفتم که خونه خالیه میتونه بیاد اونم قبول کرد رفتم دونبالشو اومدیم خونه همون که داخل شدیم کفشامونو در اوردیم بغلش کردمو لباشو بوس کردم اونم خوشش اومده بودو منو همراهی میکرد همین جور که لب میدادیم رفتیم کنار دیوار اون چسبید به دیوار دستما گذاشتم رو سینه هاش دیدم اعتراضی نکرد کمی از رو مانتو سینه هاشو مالیدم بعد دگمه های مانتوشو باز کردم از زیر لباس دستمو بردم تو و سینه هاشو گرفتم دستم سینه هاش خیلی خوش فرم نرم بود کمی که مالیدم بهش گفتم خوشت میاد کفت که زیاد احساس نمیکنم کمی فشارش دادم با دستم نوکشو بازی دادم کم کم نوک سینش سفت و برجسته شده بود لباس و سوتینشو دادم بالا سینه های خوشگلشو برای اولین بار دیدم خیلی ناز بود یه بوس کوچیک زدم و مریمو نگاهش کردم دیدم خجالت کشید بعد شروع کردم به خوردن سینه هاش کیرم سیخ سیخ شده بود دیدم هیچ کار نمیکنه دستشو گذاشتم رو کیرم اولش نمیگرفت کریمو خجالت میکشید بعد کم کم براش عادی شد منم کوسشو از رو شلوارش میمالیدم اول زیاد بهم حال نداد بعد که دستمو کردم تو شلوارش از زیر شورت کسشو مالوندم خیلی باحال بود دستم خیس شده بود دستشو گرفتم رفتیم رو زمین نشستیم بعد دوباره شروع کردیم به لب دادن دراز کشیدیم اون کیرمو گرفته بود منم دستم رو کوسش بود بهش گفتم ساک میزنی گفت خوشم نمیاد منم اسراری نکردم باز سینه هاشو خوردم برای اینکه راحت بتونم این کارو بکنم لباسشو دراوردم من مال خودمو در اوردم باز شروع کردم به خوردن سینه هاش اونم داشت با کیرم بازی میکرد بهش گفتم میزاری از عقب بکنمت اولش خیلی ناز میکرد ولی کم کم راضیش کردم من شلوارو شرتمو در اوردم بعد خودم شروع به در اوردن شلوارش کردم وقتی کامل لخت شدیم یه کرمی از کیفش در اورد کیرمو چرب کرد بعد یه بالش گذاشتم زیر شکمشو سر کیرمو مالوندم به کوسش فکر کرد که میخوام بکنم تو کوسش که یهو خودشو جمع کرد با کلی اسرار باز راضیش کردم که همونجوری بخوابه بعد سر کیرمو گذاشتم دم کونش کمی هولش دادم تو خودش سفت نگه داشت خوابیدم روشو از گردنش بوس گرفتم و کم کم کیرمو تا اخر کردم تو کونش بعد یواش یواش شروع به تلنبه زدم کردم اولش یواش یواش شروع شد بعد دیگه کونش به اندازه کیرم که گشاد شد من دراز کشید رو زمین اونم اومد رو کیرم خوشو بالا و پایین میکردم اوقتی اینکارو میکرد سینه هاش به هم میخورد خیلی خوشم میومد زیر نافمم خیس شده بود از اب کوسش دیدم کم کم داره ابمو میاد گفتم بریزم تو کونت قبول کرد ابمو تو کونش خالی کردم بعدشم همونجوری تو بغل هم ده دقیقه ای خوابیدیم و بعد لباساشو پوشید و تا بازار باهاش رفتمو از هم جدا شدیم امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: September 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.