روز آفتابی

0 views
0%

یه روز گرم تابستونی که تو خونه خنک خنک بود بخاطر کولر و آفتاب از پنجره تو خونه میتابید رفتم دوش گرفتم حوله ی سفیدمو دور خودم پیچیدم و رفتم زیر پنجره دراز کشیدم که آفتاب بهم بتابه حولمو باز کردم اون اونطرف سرش تو گوشیش بود و یکم اخمای تو هم رفته این صحنه احتمالن خیلی براش طبیعی بود چشمامو بستم حس کردم که داره بطرفم میاد انگشتشو روی شکمم کشید لبخند زدم که اومده پیشم انگشتشو رو بدنم میکشید اخرشم اوردش رو کسم خیلی آروم انگشتشو از روی شرتم میکشید و من نفسم حبس شده بود شرتم خیس خیس بود خیلی خیس بوی کسم بلد شده بود انگشتشو اورد روی لبمو و من مکیدمش بهم گفت جنده اروم و زیر لب یکم اخم کردم صدای نفساشو تو گوشم شنیدم که گفت خوشگل جنده ی من انگشتشو همچنان رو کسم میکشید و من سینه های خونمو تو دستم گرفته بودم سر یکی از سینه هام لای انگشتام بود ارروم لیسش زد و مکیدش بعد شروع کرد به خوردن زیر سینه هام چون بهش گفته بودم عاشق این کارم بعد شروع کرد به خوردن لباو گردنم و من هنوز چشمام بسته بود یه ایده به ذهنش رسیده بود که منو غافلگیر کرد روم دراز کشید و حس کردم کیرش داره به صورتم میخوره داشت کس خیسمو از رو شرتم میلیسید میمکید شرتمو زد یکم کنار انگشتشو میکرد تو سوراخم منم با ریتم انگشت کردنش کیرشو میخوردم خیلی اینو دوس داشت تخماشو میلیسیهدم میکردمشون تو دهنم و با زبونم باهاشون ور میرفتم ناله مردونش بلند میشد بهم میگفت چقدر جنده ای چشمامو باز کردم بهش اشاره کردم که بخوابه رو زمین حولمو درآوردم دستمو گذاشتم رو گلوش و یکم فشارش دادم زیر لاله ی گوششو میخوردم و کسمو به کیر سفت شدش میمالیدم ناله میکرد دوستمو میبردم تو موهاش و گاهی میکشیدمشون گلوشو میخوردم و اروم میومدم پایین تر نوک سینه هاشو میخوردم و نالش بازم بلند میشد پایین تر و پایین تر عضله های زیر شکمش عاشق اونام نوازششون میکردم و میلیسیدمشون شلوارکشو درآوردم کیرشو یجا کردم تو دهنم اونتو میمکیدمش یا زبونمو دورش میچرخوندم با دستامم تخماشو نوازش میکردم بوی جفتگیری شدیدی میداد لای پاش که کسمو خیستر میکرد وقتی که حسابی خوردم و لیسش زدم بهم گفت بشین روش کستو بذار روش یکم بازی درآوردم کسمو بردم سمت دهنش اونم زبونشو کرد تو سوراخمو یکمی آبمو خورد کسمو ار وم گذاشتم رو کیرشو آروم داشت میرفت تو آهم بلند شده بود کونمو با دستاش مثل وحشیا گرفت و خوش منو میکرد بعد منو خوابوند پاهامو از هم باز کرد یکم با دستش ضربه میزد رو کسمو من میلرزیدم میگفت جنده من کیه عشق من کیه با لبی که گازش گرفته بودم آروم میگفتم من و محکمتر میزد کیرشو فرو کرد توم و با یه ریتم عالی میکرد منو منم با دستم خودمو میمالیدم و اوج حشری بودنم بودم گردنمو با دستش میگرفت و محکم میکرد کس منم خیس و آبدار و داغ داغ شده بود هی بهم میگفت تو چجوری اینقدر داغو حشریی منم فقط میگفتم عاشق کیرتم بینهایت داشتم حال میکردم با ا ون چیزی که توم بود بعد کلی کردن دیگه ناله هام دست خودم نبود حس کردم دارم ارضا میشم بهش گفتم که ادامه بده همون ریتمشو تا اینکه ابم اومد ازون تو و همچی خیس شد بهم میگفت اروم باش اروم باش عزیزم ارووم روم خوابید و یکم دیگه منو کرد تا اینکه اب اونم توی من اومد با بدنای عرق کردههمو بغل کردیم و بوسیدیم بعدشم رفتیم دنبال کار و زندگیمون نوشته لیمو

Date: April 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.