سرباز حشری

0 views
0%

مدت ها بود دوس داشتم باهاش باشم و گرمای بدنش رو حس کنم چندباری تو مدرسه و سرکلاس حرف سکسی زده بودم و اونم رو داده بود مثلا یه بار سر کلاس سه نفری نشسته بودیم که حرف از بزرگی کیر افتاد هر کدوممنون میگفتین مال من بزرگ تره که سینا گفت بیاد دست بزنیم تا بفهمیم همه شق کرده بودیم اول از همه سینا با اون دستای استخونی و لاغرش مال منو گرفت و یه خورده فشار دادو لمسش کرد و بعدش برا جوادو بعد نوبت من رسید که دست بزنم من شروع کردم اول از جواد مال جواد واقعا کوچیک بود فقط حرف میزد ولی واسه سینا واقعا دراز بود کلفت میشد از رو شلوار حسش کرد از اون روز گذشت من کامل رفتم تو کف سینا گذشت بعد از تموم شدن مدرسه و رسیدن تابستون اخرین باری که دیدمش سرامتحان بود و هیچی فقط یه گروه که بچها توش بودنو در ارتباط بودیم یه روز رفتم پیویش گفتم چند تا فیلم بفرس برام به شوخی بهم گفت ای جغی و فرستاد چند باری این تکرار شدواونم میفرستاد و بعضی وقتا بهم میگفت کونی یه روز که پیم داد همون موقع بود که جرقه شروع سکسمون خورد گفت پارسا تو مدرسه یهدچیزایی میگفتی راست بود گفتم اره سینا همش راست بود و کلی در مورداین که واقعا من کون میدم و اونم منو بکنهوحرف زدیم و یه روز تو گروه نوشت من رفتم سربازی بچها و خدافظ منم پیشه خودم گفتم این بکن نیست و الکی حرف میزنه حدود ۵ ماهی گذشته بود از رفتنش به سربازی توی این مدت گاه گاهی پیام میداد تو گروه و میگفت خیلی سخت میگیرن و یه شب حدود ساعت ۱۲ بود که دیرم پیام داد سلام پارسا واقعا راس میگفتی کونی هستی و کون میدی منم گفتم اره هستم چه طور گفت عکسه کونتو بده ببینم گفتم نه نمیشه که همین جوری براچی میخوای گفت شاید کیرمو تحویله کونت دادم منم که عاشقه این بودم که منو بکنه گفتم باشه عکسه کونمو براش فرستادم گفتم بیا حالا تو کیرتو بده ببینم عکسشو گرفت و فرستاد بگم من کونمو همیشه دارم تو حالت خصوصی گوشیم نگه میدارم بر عکس چیزیی که فکر میکردم یه کیر منوسط بود نه خیلی دراز و نه خیلی کلفت ولی بازم خوب بود اخه حدود ۵ ماهی میشد که کونمو هیچ چیز پرنکرده بود دوس داشتم کیرو توی کونم حس کنم ولی گفت دارم میرم پادگان یهدروز خالی باشه خونمون میای گفتم اره گفت باشه و خدافظ بعد از حدود ۳هفته با یه دوستم رفته بودم بیرون که گوشیم زنگ خورد تعجب کرده بودم سینا بود برداشتم الو سلام سینا چهدعجب زنگ زدی با یه صدای خسته و گرفته گفت اره کارت دارم کونی چیه کارت که زنگ زدی میای خونمون العان خالیه بیا یه حالی بدهدبهم خیلی تو کفم ۶ ماهی میشه کسیو نکردم گفتم منو واقعا ولی العان که نمیشه بیرونم نمیرسم بیام بزار برا فردا ن العان بیا خیلی تو کفممممم بیا دارم میترکم ن گفتم که فردا اخه خودمو باید تمیز بکنم اهههههه باش فردا ساعت ۱۰ صبح خونهی ماباش توهوتا ۱۲باهم حال کنیم باش ۱۰ اونجا هستم فقط ادرس رو بفرس باش بای بعد از قطع کردنش کلی ذوق زده شده بودم حتی دوستم که باهام حرف میزد یکی درمیون جوابشو میدادم رسیدم خونه بعد از یه خورده استراحت رفتم حموم قشنگ خودمو شیو کردم صافه صاف سده بود کونو رونو ساقه پام شب برام اس دادگفت فردا منتظرتم منو سرکار نزاریا کونی میدونم کونه خوبی داری بیا حتما که کلی حشریم منم با گفتن یه جوووون جوابشو دادم ساعت ۱۰ صبح رسیدم جلو دره خونشون زدمو رفتم بالا درو باز کرد خیلی عاتی سلام کردیم و من نشستم رو مبل اونم رو زمین کلی استرس داشتم که قرار برای اولین بار با دوستم و یه اشنا سکس کنم یه خورده باهم حرف زدیم که من دیگه تحمل نداشتم گفتم فقط میخوای حرف بزنی پاشو شروع کن سینا پاشد و شروع کرد تیشرتشو دراوردن و گفت توم بکن اون توی یه چشم بهم زدن فقط یه شرت پاش بود منم مثه اون اومد روبه روم وایساد منم وایسادم رو کیرم دست کشید و شروع کرد زبون زدن گردنم یه حسه فوق العاده ای بهم دست داد خیلی حشری بود خیلی حرکاتش سریع بود هرچه میگذشت حشرش بیشتر میشدو خشن تر بعد خوردن بدنم نشست جای من خودم شورتشو کشیدم پایین واوووو این اصلا اون کیری نییت که من تو کلاس دست زدم شاید شروالش اونجا بزرگ نشون داد و یا هرجی و یه جوووون تحویلش دادم گفت اینم تورو دوس داره تااینو گفت شروع کردم به لیس زدنه کیرش سرشو کردم تو دهنم و یه نگاه به چشماش کردم داشت نگام میکرد بااین که دیگه استرس نداستم بدنم از تو هنوز یه سردی خاصی داشت بعد از این که کل کیرشو تو دهنم بود سرمو با جفت دستش گرفت تا اخر کرد تو دهنم خودشو بالااورد یه خورده نفس کشیدن برام سخت بود ول کرد با دستش سرمو بالا مایین میکرد بعد از چند دقیقه خم شدو کونمو شروع کرد به انگشت کردن یه خورده که انگشت کرد هیچی نگفت ولی با یه حرکت داشت گردنمو میلیسید و منم رو مبل حالت داگی بودم دوباره انگشت کرد یکی دوتا سهتا کرد تو کونم یهدخورده درد داشت و میسوخت یه تف انداخت کف دستش کیرشو خیس کرد گذاشت رو سوراخم گفتم سینا جون اروما گفت حواسم هست اروم اروم فشارر داد سرش رفت تو خودش صبر کرد دراورد چند بار تکرار کرد که اینبار کرد توم و ادامه داد ولی ارم تا نصفش که رفت دردم گرفت نگه داشت و گردنمو توهمون حالت خورد و گفت جون دردت گرفت عشقم باسر تکون دادم فهموندم بهش که اره در اورد کیرشو و رو سوراخم تف انداخت منم سعی کردم کمرمو بیشتر پایین برم که قشنگ قمبل کرده باشم برا سینا جونم این دفعه سرشو که توم کرد تا اخر فشار داد گفت امروز میخام جرت برم بچه کونی انقدر دردم گرفته بود که حرفم نتونستم بزنم و اونم شروع کرد بهدتلمبه زدن و من هی ناله میکردم و اونم میگفت اره همینه ناله کن جووون دیگه کیرش جاشو پیدا کرده بو توکونم داشتم لذت میبردم ولی سرعتش کم بود گفتم اخرین توانت همینه گعت نه صبر کن یه دفعه تا ته توم کردو یهدونه زد روکونمو گفت اخرین توانیم اینه کمرمو گرفت و با تمام وجودش شروع کرد به تلمبه زدن جوری تلمبه میزد که کل خونه رو صدای کون دادنم پیچیده بود اون دستای استخونیش که کمرمو گرفته بود هی منو بهدعقب میکشید کهیه هو خودشو روم ول کرد دیگه نتونستم حالتمو حفظ کنم و رو مبل ولو شدم اونم رو من و گرماییییییی تو کونم حس کردم ابشو توم خالی کرده بود و کیرش تو کونم بود تو اون حالتم یهدچند تایی تلمبه زد و اروم تو گوشم گفت مرسی پارسا جونم و گردنمو بوسید و بلند شد ببخشید که طولانی شد ولی چون کل ماجرارو براتون گفتم اینجور شد دوستان نظر که میدن لطفا فحاشی نکنن ممنون نوشته کون

Date: September 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.