سریال من و خواهرم شروع دوباره

0 views
0%

خواهرم ازدواج کرد و خیلی زود بخاطر اعتیاد شوهرش به شیشه طلاق گرفت و اومد دوباره خونه بعد یه مدت از جدایی ابجی آیدا نتایج کنکور و بعدشم جایی که قبول شده بودیم اومد هر دومون تو یه شهر توی ۳۰۰ کیلومتری خونمون من کارشناسی صنایع غیرانتفاعی و خواهرم هم ارشد آزاد با اینکه بابا و مامان از این اتفاق ناراحت بودن و اصرار داشتن که یه سال دیگه واسیم اما من و ایدا اعتراض کردیم و به زور راضیشون کردیم که بریم خلاصه چند وقت بعدش رفتیم واسه ثبت نام و کرایه یه خونه کوچیک دو خوابه واسه ثبت نام خانوادگی رفتیم که یه مسافرتی هم باشه تو ماشین هم که همش دستامون لای پای همدیگه میرفت و جشن شروع کرده بودیم از همون روز اول حرکت خلاصه ثبت نام انجام دادیم و یه خونه تو یه آپارتمان سه طبقه که تو هر طبقش یه واحد بود رهن کردیم خلاصه روزها گذشت و دانشگاه ها شروع شد دو روز قبل باز شدن دانشگاهها چندتا وسیله آوردیم از خونه و چندتایی هم تو همون شهر خریدیم و خونه رو مناسب زندگی دونفر دیزاینش کردیم بعد اینکه مستقر شدیم بابا و مامان که باز هم همراه ما اومده بودن راهی شدن چند دقیقه ای از رفتن و دور شدنشون نمیگذشت که یه نگاهی به آیدا انداختم اونم با یه خنده شیطنت آمیز یه نگاهی بهم کرد و هر دو پریدیم تو بغل هم و لبامون رو لب هم قفل شد یه چند دقیقه ای لب همو خوردیم تا اینکه آیدا بهم گفت که از این به بعد دیگه مث زن و شوهر تو یه خونه تنهاییم و ازم خواست که چند لحظه رو مبل بشینم تا بره خودشو واسه یه سکس عالی آماده کنه چندین بار خواهرمو تو ذهنم برانداز کردم که چه لباسی الان میشه رنگ و مدل شورت و سوتین نوع و رنگ لباس و آرایشش آخه آیدا همش دوست داشت واسه سکس لباس های سکسی بپوشه بعد یه ربع بیست دقیقه در اتاق آیدا باز شد خواهرم یه تاپ تنگ یقه گرد نارنجی پوشیده بود که زیرش معلوم بود تنگ ترین سوتینشو بسته چون سینه های گندش داشتن لباس جر میدادن تا بیان بیرون یه دامن چند رنگ چین دار بالای زانو هم پوشیده بود بدون جوراب و کفش از آرایش هم لباش نارنجی مایل به قرمز بود با سایه و آرایش چشمی که مایل به لباش بود واقعا یه جنده به تمام معنا شده بود که کیر هر مردی رو راست میکرد یواش اومد سمت منو رو مبل ولو شد تو بغلم یه پاشو هم انداخت رو پام و زیر گوشم گفت که چطور شده منم زبونمو رسوندم به لاله گوششو همینطور که گوششو میخوردم آروم گفتم که بهترین جنده دنیا شده خواهری که فقط به داداشش کس و کونشو میداد آروم از رو گوشش اومدم سمت گردنشو و همزمان یه دستمو بردم سمت سینه هاش و دست دیگمو بردم سمت گردن و موها یکم که گردنشو خوردم دیگه کامل شل شده بود و دلش کیر میخواست واسه همین دستشو برد سمت کمربندمو و اونو باز کرد خودشم بلند شد و بین پاهام رو زمین نشست آروم دکمه شلوارمو باز کرد و بعدشم شلوار و شورتمو با هم کشید پایین یه زبونی به کیرم زد که پیش آبم زد از رو کیرم بیرون و با گفتن جوووون سر کیرمو با زبونش پاک کرد واقعا داشت عالی کیرمو ساک میزد و تو یه عالم دیگه بودم یکم که خورد احساس کردم داره ابم میاد و بهش گفتم اونم زودی سر کیرمو تو دهنش جا کرد و ابمو حس میکردم که تو دهنش داره خالی میشه آیدا حتی از یه ذره ابی که رو مبل افتاده بود هم نگذشت و همش قورت داد حالا نوبت من که یه حالی به ایدا بدم و تو این چند لحظه کیرمم دوباره اماده کردن بشه ایدا رو به شکم خوابوندم رو مبل طوری که انگار پیش مبل زانو زده و شکمش رو مبل بود و پاهاش رو زمین دامنشو بالا زدم که دیدم یه شورت قرمز جیغ لامبادا که نه سوراخ کونشو میشوند نه کس خوشکلشو تو پاشه شورت دراوردمو انداختم گوشه مبل و خودم افتادم رو آیدا یه انگشتمو کردم تو کسشو و با زبونم شروع کردم خوردن گردن و گوش و صورتش این کار واقعا دیوونش میکرد یه چند لحظه این کارو کردم و بلندش کردم و تاپشو درآوردم یه سوتین تنگ همرنگ شورتش تنش بود که اونم باز کردمو و آیدا فقط با یه دامن پیشم بود دوباره همونطوری آیدا رو روی مبل نگه داشتمو شروع کردم به خوردن کسش یکم که کسشو خوردم خودش بلند شد و به پشت رو مبل دراز کشید و پاهاشو باز کرد منم انگشتمو تف زدم و شروع کردم به انگشت کردن سوراخ کون آیدا و همزمان کسشو میخوردم کیرم هم بلند شده بود و آماده کردن کس و کون آیدا کس و کون آیدا حسابی خیس شده بود و واسه همین بلند شدم دوباره کیرمو دادم که ساک بزنه تا حسابی شق شه یکم که کیرم گرمای دهان تفی و گرم آیدا بهش خورد مثل سنگ سفت شد آیدا رو بلندش کردمو و چسبوندمش به دیوار و آیدا خودش کسشو داد عقب منم سر کیرمو رو کسش تنظیم کردمو و آروم فرستادمش تو یه کس تنگ و داغ و خیس آروم شروع کردم عقب جلو کردن و تلمبه زدن تو کس خواهرم آیدا هم داشت ناله میکرد و آروم زیر لبش میگفت که بکنمش یکم که سرپا کردمش به پشت خوابید رو مبل و منم کیرمو تا دسته جا کردم تو کسش ناله های ایدا شده بود یه صدای فریاد ولی آروم که تو سالن خونه پیچیده بود یه چند دقیقه که تو کسش تلمبه زدم دیدم آیدا منو سر و کمرشو آورد یکم بالا و منو محکم چسبوند به خودش واسه همین یکم دیگه تو کسش که دیگه حسابی داغ شده بود و پر اب تلمبه زدم و خودمو آماده کردم واسه کون خواهر نازم کیرمو درآوردم که آیدا خودش چرخید و قمبل کرد سمت من منم یه تف انداختم رو کونشو و سر کیرمو چسبوندم به سوراخ کونش آروم آروم کردم تو کونش یکم تنگ بود و ایدام چندبار اخ گفت و ازم خواست چند لحظه واستم تا سوراخ کونش به کیرم عادت کنه بعد چند دقیقه آروم کیرمو آوردم بیرون و همونجوری آروم هم کردم تو و ابتکار چند بار انجام دادم تا اینکه یه بار که بیرون آوردم با دستام لمبرهای کونشو گرفتمو و یا یه فشار و ضربه محکم کردم تو کونش با اینکارم آیدا یه جیغ زد که تو کل خونه صداش پیچید و منم شروع کردم به کردن کو خواهرم و همزمان هم میزدم رو لمبرهای کونش آیدا هم که دیگه تو اوج رفته بود و همش قربون صدقم میرفت و ازم میخواست جرش بدن یکم که اینجوری کردمش دیدم داره آبم میاد و به آیدا گفتم اون زودی نشست رو زمین و کیری که تو کونش عقب جلو میکرد و کرد تو دهنشو و بازم همه آبی که از کمرم دراومده بود رو خورد بعد این سکس با هم رفتیم حموم و تصمیم گرفتیم که برای تنوع سکس های دیگمون لباس های سکسی قشنگ واسه آیدا تهیه کنیم بازم از سکس هامون که تو جاهای متفاوت انحام دادیم و سکس های چند نفرمون اگه خواستین مینویسم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.