سكس با زهره مادر دوستم

0 views
0%

سلام اولا ببخشيد من با گوشي تايپ ميكنم اگه غلط و غلوط داشت ديگه ببخشيد من الان ٢٨ سالمه اين داستان بر ميگرده به دوران قبل خدمتم ما تو يكي از روستاهاي ايران زندگي ميكنيم و شرايط مالي و وعض زندگي بيشتر مردم شبيه هم بود ساده و كم توقع ما تو يه خانواده پر جمعيت زندگي ميكنيم كه يه همسايه داشتيم كه پدرشو يادمه خيلي كوچيك بودم از دست داده بود و تك فرزندم بود به خاطر اينكه پدر نداره تو محل خيلي ها حواشو داشتن ما هم كه همسايه بوديم بيشتر يه مادر داشت كه ما خاله زهره صداش ميزديم يه زن لاغر با سينه هاي كوچك و قد معمولي دوران نوجوانيمون با بازي كون كونك بازي با پسرش ميگذشت البته پسرش كه اسمش امين بود كوني بود بيشتر بچه محلا كرده بودنش خاله زهره و امين بعضي وقتا شام يا نهار مامانم به خاطر وعض ماليشون دعوتش ميكرد و خيلي شبا حتا خونه ما ميموندن با اين كه خونشون دوتا خونه با ما فاصله داشت خلاصه كنم ما بزرگ شديم تا اينكه امين رو به سيگار و بعدا تو همون سن رو به اعتياد اورد اينم بگم خاله زهره خيلي زن روكي بود و شوخي هاي زنونه زياد ميكرد تو جمع كه مامانم گوشه لبشو گاز ميگرفت كه يعني بچه ها هستن تو همين روزا بود كه يه شب خاله زهره اومد غروبي خونه ما گريه كنون كه امين ديشبم خونه نيومده و معتاد شده بنده خدا كلي ناراحت بود كه مامانم دلداريش ميداد ازش خواست كه شب و خونه ما بمونه ولي قبول نكرد و از مامانم خواست كه يكي از بچه ها امشب بياد خونش چون تنهايي ميترسه كه شايدم امين امشب بياد خلاصه ما با خاله زهره رفتيم خونشون خب چون زياد با خونه ما رفت و امد داشت با هم رو در بايسي نداشتيم نه در حد شوخي سكسي اينم بگم منم زياد بيادش جقيده بودم خونه كوچيكي داشتن و يه تلوزيون رنگي ١٤ اينچ بعضي وقتا من كمر خاله زهره رو ميماليدم حتي پيش مامانم اينا اخه كمر دردر داشت يه زني تو سن ٤٧ ٥٠ اينطورا يه چايي خورديم و كلي در مورد امين صحبت كرد و ناله نفرين و اين حرفا خاله زهره سيگاري بود ولي خيلي كم كه گفت كمرمو بمال برام البته هميشه مينشست رو زمين منم وايميستادم و ميماليدم كمرشو اين بارم همينطور ولي چون سيخ كرده بودم كيرمو زير كش گرم كن كه پام بود گذاشته بودم تا ضايع نشم اخه خيلي خجالتي ام بعد ماساژ كمرش يه سيگار از پاكت در اورد از اين بهمن دول همون كوچيكا كه يهو به منم تعارف كرد كه من خجالت كشيدم گفت نترس بهً كسي نميگم من باز خجالت كشيدم با اينكه دوست داشتم باهاش قاطي شم ولي روم نشد كه منم گفتم نه بگزريم كه كم كم با ما سر شوخي رو وا كرد كي زن ميگيري و اين حرفا كه منم ميگفتم خاله زوده هنوز گفت شبا چيكارش ميكني كه منم سرخ شدم قبلا هم از اين شوخيا تو جمع پيش مامانم اينا كرده بود كه من سرخ شده بودم اونجا هم اقا هي ساعت ميگذشتو خونه اونا هم كه به غير كانال هاي ايران چيزي مبود حتي ويدیو يا دي وي دي نداشتن كه يه بالش اورد گفت دراز بكش منم سرمو گذاشتم رو بالش كه اونم دوباره چايي اورد كه باز خورديم و اونم اونور تر دراز كشيد و سرشو گذاشت رو يه بالش ديگه پشت من البته يه خورده با فاصله كه دستشو گذاشت رو موهامو ميماليد و حرف ميزد از اين همسايه از اون يكي كه كه باز شوخي رو شرو كرد كه با زنت شبا چي كار ميكردي و منم که شق كرده بودم كه يهو از پشت به شوخي بهم چسبيد كه اينجوري بايد بچسبي و شروع به تلمبه زدن كرد و به حنده و شوخي منم كه داشتم ميمردم از شق درد ولي خجالت ميكشيدم كه يهو دستشو اروم برد رو كيرم كه به خنده گفت شق كردي كه گفت بزار ببينم من خر باز خجالت خب سني نداشتم كه به اسرار دستشو كرد تو شلوارمو كيرمو ماليد منم داشتم ميمردم كه اومد اينور و شلوارمو كشيد تا سر زانو كيرمو كرد تو دهنش كه مامل تو دهنش جا ميشد ميك ميزد و با تخمام بازي ميكرد كه يهو ابم اومد كه ريخت رو دستمال البته ابم زياد نبود كه اون كه دلش ميخواست هنوز خوايد بغلم و سينشو در اورد گذاشت تو دهنم كه ميك بزنم هي سينشو فشار ميداد تو دعنم منم مثل بچه ها ميخوردم و باز سيخ كردم من سينشو ميخوردم اون يه دستش تو شرتش بود يكس هم به كيرم سيخ سيخ كه شد شلوارشو در اورد پاهاشو داد بالا گفت بيا روم منم خابيدم روش و كيرم كردم تو كوسش ولي كيرم كوچيك بود ولي خب داغ بود بيشتر با اه و اوخي كه از لذت ميكرد من حال ميكردم منم كه اولين بارم بود با جنس مخالف سكس داشتم جريان فيل و فنجون بوديم منم هي تلمبه ميزدم كه باز ابم اومد ديگه نا نداشتم كه منو برگردوند بازم كيرمو گذاشت تو دهنشو ميك ميزد و كوسشو ميكاليد تا اين كه ارضا شد بعد كلي بهم گفت به مسي نگي و از اين حرفا ولي ديگه باهم سكس نداشتم ببخشيد كه بد نوشتم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.