سکس توی گیم نت 2

0 views
0%

8 3 9 8 3 8 9 88 8 8 9 85 9 86 8 1 قسمت قبل سلام به همه ی دوستان این داستانی رو که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به یه کونی تمام عیاره توی داستان قبلی گفتم که من داخل گیم نت کار میکنم این داستان مربوط به یه پسری میشه به اسمه سرخه لقبشه طبق معمول هر روز با جیب پر پول اومده بود گیم نت شارژ کرد نشست پای سیستم صبح تا شب اونجا بود منم ساده میگفتم باباش حتمان مایه داره چند روزی گذشت یکی از دوستام اومده بود گیم نت حسین دیدم به به اینا که همدیگرو میشناسن اونم چه جورم شب تعطیل کردم داشتم میرفتم خونه دیدم حسین دم در خونشون نشسته همسایه بودیم رفتم پیشش نشستم گفت علی این پسره سرخ کونی هست همه کردنش خیلی تو کف شم میخوام بکنمش خوشکل بود واقعان حتی برادر حسینم که 5 سال از حسین کوچیکتر بود کرده بودش وای خدای من این حرف حسین اغاز چندین دفعه کردن سرخه بود توسط من فردا رفتم مغازه طبق معمول اومد نشست پای سیستم هی میگفتم چجور بش بگم 1 ساعتی بازی کرد خسته شد اومد نشست جفتم شروع کرد شوخی کردن منم گفتم بس کن میگیرم میکنمت ها دیدم گفت داری مگه بش گفتم میخوای نشونت بدم گفت اره واقعان جا خوردم باورم نمی شود گفتم بیا بریم خونمون نشونت بدم اونم پر رو اومد یکی رو گذاشتم جی ن باش رفتم خونه بردمش طبقه بالا خونمون کیرمو در اورد شروع کرد ساک زدن اینقدر حرفه ای ساک میزد ابم داشت میومد ریختمش تو دستش رفتیم جی ان ظهر تو گیم نت بش گفتم میخوام بکنمت اونم قبول کرد برام ساک زد یه چند دقیقه ای حالت سگی خوابوندمش رو صندلی انگشت میکردم توی کونش دیگه طاقت نداشتم کیرمو در اوردم گذاشتم در کونش فشار دادم داخل تلمبه میزدم همین طور میکردم اونم که انگار نه انگار یه پنج دقیقه ای تلمبه زدم توی کونش بعد کیرمو در می اوردم دوباره میذاشتم تو کونش خیلی این حرکتو دوست داشت دیگه خسته شدم از کونش گفتم بیا ساک بزن اومد بخوره گفتم اینجور نه کیرمو گذاشتم تو دهنش کله سرخه رو گرفتم کیرمو عقب جلو میکردم تو دهنش چه حالی میداد یه دو سه دقیقه ای کیرو تو دهنش عقب جلو کردم فهمید داره ابم میاد میخواست کیرمو از دهنش در بیار ولی من کله اشو محکم گرفته بودم نتونست ابمو تو دهنش خالیش کردم بدش می اومد ولی برام مهم نبود کونی کونیه دیگه چندین دفعه کردمش بعد از مدتی داداشم اینا رفتن مسافرت خونشون دست من بود حسین نمیدونم از کجا فهمید خونه دادشم دست منه پیله کرد سرخه رو بیارم خونه داداشت بکنم منم میخواستم فقط شرشو از سرم بکنم گفتم باشه فقط تنها میای ها قرار شد ساعت 2 ظهر بیاد خونه دادشم زنگ زد گفت دم درم بیا درو باز کن رفتم درو باز کنم وای خدای من چه غلطی کردم چیزی که میدیدم باورم نمیشد حسین با 3تا از دوستام که تاز اشنا شده بودیم اومده بود رومم که نمیشود بگم برید تو دلم هزار تا فوش دادم به حسین اون سرخه کونی هم که انگار نه انگار 5نفر میخوا بکننش میخندید اومدن داخل خونه برادرمم دلش خوش بود خونه داده دست من امانت نشستن روری مبل گفتم سرخه برو تو اتاق خواب شما هم دونه دونه برید بکنید خندیدن لخت شدن انگار نه انگار من از خجالت اب شدم سرخه با اون چهار تا لخت مادر زاد جلو من سوپر زنده داشتم نگاه میکردم سگی خوابوندنش روی مبل داداشم تاز مبلو خریده بود به نجاست کشوندنش یکیشون تف زد رو کیرش کرد توکون سرخه کیرش خیلی کلفت بود سرخه جر خورد حسینم کیرشو در اورد داد سرخه ساک بزنه وای دیونه شدم کیرم بدجور بلند شد یکی از کون میکنه یکی از دهن اون دوتا هم کیرشونو تف زدن سرخ براشون جق میزد مرتب جاشونو عوض میکردن یعنی واقعان سرخه کونی به تمتم عیار بود چهار نفر میکردنش اینقدر جاشونو عوض کردن که همشون ابشون اومد وای سرخ رو غرق کردن تو اب منی به کثافت کشدن بچه مردمو بلند شدن رفتن اون چهار نفر سرخه پیله کرد من میخوام برم حموم من قبول نکردم اینقدر التماس کرد تا گذاشتم بره رفت حموم روی مبل نشسته بودم یه دفعه گفتم بزار برم تو حموم بکنمش کسی هم که نیست رفتم در حموم لخت شدم در رو زدم درو باز کرد دید لختم جا خورد رفتم داخل شروع کرم لب گرفتن نمیدونم تجربه کردین یا نه زیر دوش چقدر حال میده لب گرفتن با کونش ور میرفتمو لب میگرفتم خمش کردم وای بی پدرا سوراخ کونشو درواز کرده بود ن زیر دوش کونشو شستم شروع کردم لیس زدن سوراخ کونش با زبونم حشری شود اینقدر لیس زدم سوراخشو که گفت بسه کف حموم داز کشیدم شروع کرد ساک زدن برام چقدر قشنگ ساک میزد حرفه ای حرفه ای تخمامو لیس میزد سر کیرمو جوری لیس میزد دادم میرفت هوا خمش کردم کیرمو کردم تو کونش اینه وحشی ها میکردمش گفت یواش یواش منم گفتم چهار نفره کردنت هیچیت نشد یواش یواش نکن همین جور که داشتم میکردمش ابش اومد داشت جغ میزد گفت بسه دیگه خودشو کشید اون ور کیرم از کونش اومد بیرون گفتم بچه بازی نکن گفت نمیدم دیگه به زور گرفتمش خوابوندمش کف حموم خودمم خوابیدم روش دستاشو گرفته بودم کیرمو تا ته کردم تو کونش همونجور کیرمو داخل نگه داشتم گردنشو میخوردم دیدم فاید نداره شروع کردم تلمبه زدن اینقدر تند تند میکردم تو کونش داد میزد کونش خیلی گشاد شده بود یه 5 دقیقه ای همون جور کردم داشت ابم می اومد گفت نریز تو کونم منم تو شهوت بودم تا ته خالی کردم تو کونش حموم کردیم اومدیم بیرون لخت لباسا تو اتاق پذیرایی بود خواستیم بپوشیم که دیدیم پسر صاحب خونه که دوستمم بود اومد تو گفت صدا اومد فکر کردم دزد اومده از بس این سرخه داد زد اونم سرخه رو با من لخت دید فهمید اومد داخلو میخواست سرخ رو بکنه از قضا فهمیدیم که خودشم کونیه و عجب سکسی شد 3 نفره واقعان دیونه کننده بود شبش هم پسر صاب خونه بالا خوابید پیش من اگه خوشتون اومد و نظر بدید اونا رو هم مینویسم نوشته

Date: October 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.