سکس تو دوره نامزدی

0 views
0%

توی آینه داشتم به خودم نگاه میکردم که از پشت بغلم کرد دستاشو قلاب کرد تو هم و روی شکمم گذاشت کیرشو چسبوند به باسنم و زیر گوشمو بوس کرد سرم رو برگردوندم و تو چشمای مشکیش زل زدم مژه های بلندش و نگاه کردم که گفت حالا که دیگه به هم محرم شدیمم چرا دیر به دیر میای پیشم و سینه هامو محکم تو دستاش فشار داد دستامو روی دستای مردونش گذاشتم و برگشتم رو پنجه پا بلند شدم و لباشو بوسیدم که حمله کرد به لبام و شروع کرد به مک زدن و گاز گرفتن لبا و زبونم محکم نفس میکشید و موهامو تو دستاش گرفته بود یه لحظه لبامو ول کرد با صدای خمار و گرفته گفت بیشرف سکسی هولم داد روی مبل و پاهامو گرفت منو کشید به سمت خودش رونشو گذاشت لای پامو فشار میداد به کسم و همچنان لبمو میخورد تمام تنم میلرزید و شرتم خیس شده بود از زیر لباسشو گرفتم و از سرش کشیدم بیرون بازو های سکسی و مردونشو تو دستام گرفتم از پشت سوتینم رو باز کرد و سینه هامو از زیر تو دستاش گرفت خیلی محکم فشارشون میداد جوری که نالم در میومد و جوابمو با جونای کشیده میداد صداش میلرزید تمام لباسامو به جز شرتم در آورد و خودش با یه شرت اومد روم یه لب گرفت و سریع رفت پایین کسمو از روی شرت کرد تو دهنش دلم ضعف میرفت شرتمو در آورد کیرش از بالای شرتش بیرون اومده بود و به کسم میمالیدش خیلی دآغ بود سینه هامو تو دهنش میکرد و گاز میگرفت نوکشو ته ریشش رو پوست سینم کشیده میشد درد ولذت قاطی بود یه بوس به شیکمم زد و رفت پایین شروع کرد به لیسیدن کسم انقد میخورد تا داغ میشد و بعدش آروم روش فوت میکرد جییغ میزدم و سعی میکردم پاهامو ببندم که رونامو محکم میگرفت و نمیذاشت با یه حرکت از روی مبل بلندم کرد و تو بغلش برد تو اتاق خواب پرتم کرد رو تخت و شرتش رو درآورد چسبید بهم و کیرشو داد تو دستم نرمو سفت بود یه حالت عجیب و باحال و هنوز کامل راست نشده بود سرشو برد پایین و باز کسمو کرد تو دهنش همونجوری که میخورد گفت توام بخور دیگه کیرشو تو دستم گرفتم و زبونمو به سرش زدم لجز و شور بود یکم که لیس زدم سرشو کردم تو دهنم و مک زدم پاهاش لرزید و کیرش تو دهنم بزرگ تر میشد بهش گفتم سختمه دراز بکش تا برات بخورم دو تا بالش گذاشت پشتش تا بتونه منو ببینه و پاهاشو دراز کرد نشستم کیرشو کردم تو دهنمو حسابی میخوردم اونم دستشو رو کمرم گذاشته بود و منو بالا پایین میکرد انقد خوردم که گفت بسه داره میاد یه لب ازم گرفت اومد وسط پام و کیرشو رو کسم میکشید محکم تا نزدیکه سوراخم میبرد فشار میداد و تو نمیکرد ازم پرسید ارضا شدی با سر گفتم آره کیرشو گرفت و با چند بار مالیدنش روی شکمم ارضا شد نوشته

Date: August 11, 2022

One thought on “سکس تو دوره نامزدی

  1. سلام عشقای خودم خاله مهین هستم 👙 از تهران پایه سکس حضوری هستم مکان دارم خودتم مکان داشته باشی و قابل اعتماد باشی میتونم بیام مطلقه هستم اندام سکسی سفیدی دارم قد وزنم 168-65 کاملا آراسته و خوش اخلاق مهربون هستم اگه واقعا پایه عشق حال سکسی هستین فقط کافی با شمارم 09338617680 تماس بگیرید کلمه شرایط بگین توضیح بدم فیک توهین تهدید مزاحم بیاد بلاکش میکنم منتظر تماستون هستم

Leave a Reply

Your email address will not be published.