سکس خارق العاده ۱

0 views
0%

وارد خونه ی خیلی بزرگش شدیم از بالا تاپایین همه جا سفید بود به جز وسایل اشپز خونه و پذیرایی که به رنگ سیاه بود عکس سیاه سفید یه شخصیت هم روی دیوار اشپزخونه قاب شده بود _امشب رو اینجا میمونیم موقتا شرط میبندم اصلا خوشت نیومد _من خونه جدیدت رو ترجیه میدم _منم بیشتر به اطراف نگاه کردم همه چیز سرد و بی روح بود چجوری این جارو خریده توی یکی از اتاقا یه اسکیت گوشه اتاق به دیوار تکیه داده شده بود چندتاهم وسیله اسکی نو اطرافش ریخته بود روی یه میز درحالی که توقع داشتم گلدون و وسایل تزیینی ببینم یه کلاه کاسکت و دستکش چرمی دیدم حسابی متعجب شدم _من دیگه نمیتونم مشروب بخورم آب میخوری به طرف یخچالی بزرگ و مشکی رفت و درشو باز کرد _لطفا توی اشپزخونه رفتم و کنارش روی یه چارپایه نشستم از کابینت زیر اوپن لیوانی در اورد و روی یه چارپایه دیگه نشست روشو به سمت من برگردوند و لیوان آب رو دستم داد کتش رو از تنش دراورد و یه لیوان دیگه هم برای خودش پر کرد ران های عضله ای و بزرگش داشتن شلوارشو پاره میکردن بااینکه روی چارپایه نشسته بود اما پاهاش به زمین میرسید برعکس پاهای من روی جاپای اول قرار داشت درحالی که به من خیره شده بود جرعه ای از آبش نوشید اما من داشتم لیوانو توی دستم میچرخوندم آهی کشید لیوانشو روی اوپن گذاشت و لیوان من رو هم از دستم گرفت و کنار لیوانش قرار داد دستشو روی لبه چارپایه ام گذاشت و به سمت خودش کشید لباشو گذاشت روی لبام نفسمو حبس کردم و همراهيش کردم دستامو دور شونه هاش حلقه زدم و لباسشو محکم گرفتم دستشو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند با حرص و ولع لبامو ميخورد و آه و ناله هاي ته گلويي کوتاهي بيرون ميداد نفس هامون باهم يکي شده بود و بدنمون ميلرزيد تاحالا حسي اينطوري داشتي لباشو روي گونه هام کشيد و لاله ي گوشمو گاز گرفت هيچوقت صداي نفس کشيدنشو کنار گوشم ميشنيدم دلم نميخواد ازت مقاومتي ببينم پگاه زبونشو از بالا تا پايين گوشم کشيد و گاز ريزي ازش گرفت از برخورد نفساي داغش با صورتم دخترونه هام به لرزه افتاده بود وای خدا دوباره لباشو رو لبام گذاشت و زبونمو به بازي گرفت اون واقعا ميخواست منو ديوونه خودش کنه همراهيش کردم و زبونمو داخل دهانش تکون دادم انگار روي اتيش وايساده بودم دستامو از شونه هاش رها کردم و گردنشو گرفتم باخشونت بيشتر لباشو مي مکيدم و گاز مي گرفتم اما اون سرشو عقب برد و ناله کرد بدنت چه داغه نفس به چشمام خيره شد نوک بيني و پيشونيمو بوسيد و دوباره لباشو رو لبام گذاشت همه چيت مال منه پگاه بگو که همه چيت مال منه همه چيم مال اونه منظورش چيه روحم روانم فکر کنم اون فقط بدنمو ميخواد اما نه نبايد راجع به احساسش دو دل باشم همونجور که اون دودل نيست ميخوامت همين الان _ باشه عزيزم لباشو با قاطعيت روي لبام نگه داشت يه دستشو دور کمرم و دست ديگشو پشت گردنم حلقه زد اروم منو از رو پاهام بلند کرد و در اغوش گرفت همچنان که لبامو عميقا ميبوسيد درطول اتاق گام برداشت و کمرمو به ديوار تکيه داد وحشيانه لباشو ميخوردم و به گردنش چنگ ميزدم دلم رابطه نزديک تر ميخواست دستمو روي شونه هاش انداختم تا لباسشو دربيارم همچنان که لبامو در حصار لباي خيسش گرفته بود منو زمين گذاشت تا بتونم لباسشو از تنش در بيارم ژاکتشو روي زمين انداختم به پيرهنش چنگ زدم تمام تلاشام براي ناديده گرفتن کیان به هيچ تبديل شده بود من ميخواستم که داشته باشمش کاملا لخت شد و لباس منو تا کمرم پايين کشيد سریع شلوارمو دراورد و با یه حرکت منو تو بغل خودش گرفت و به دیوار تکیه داد پگاه لعنتی داری دیوونم میکنی سر کیرشو با کصم تنظیم کرد و بلافاصله داخل فرستاد چنان درد عمیقی حس کردم که ناخوداگاه اشکم سرازیر شد و روی لباش چکید دستمو لای موهاش کشیدم و از درد ناله کردم دیگه راه برگشت نداشتم تمام وجودم بهش نیاز داشت اره من دلم بیشتر میخواست دلم میخواست تو وجودش غرق شم مردونشو بیرون اورد و یکم لای پام مالید لحظه ای از لبام دست نمیکشید دوباره داخلم کرد و اینبار با سرعت بیشتری تلمبه زد آخ کیان محکمتر بیشتر بیشتر بیشتررررر خدایاااا لباشو ازم جدا کرد و درحالی که سرعتشو بیشتر میکرد تو چشمام زل زد سرم به عقب رها شد آه و ناله هام خفیف شده بود و دیگه جون نداشتم کیان از فرصت استفاده کرد و زبونشو روی سیبک گلوم کشید سوزش لای پام چنان زیاد شده بود که میخواستم گریه و التماس کنم رفته رفته درد و لذت قاطی شد و حس شیرینی بهم دست داد تندتند تلمبه میزد و خودشو با قدرت بهم می کوبید دوست داشتم توی حموم سکس کنیم عاشقانه تر و سکسی تر اون اصلا توی حال خودش نبود یکم خودمو تکون دادم مردونگیش از داخل کصم خارج شد و روی ران چپم ول شد کمی با دست به صورتش زدم تا به خودش بیاد ناله ای بلند و کشدار بیرون داد نمیزارم الان بری نمیرم نفس فقط دوس دارم بریم تو حموم کیان _ ای به چشم گازی از گردنم گرفت تو حموم رفتيم و در رو پشت سرش بست منو روي سينک نشوند و برگشت در رو قفل کنه به اطرافم خيره شدم اينجا برام اشنا بود چشمم به وان بزرگ و مرمري که وسط حموم بود افتاد لبخندي زدم خارق العاده به نظر مي رسيد صداي قفل شدن در رو شنيدم ذهنمو از تحسين کردن کارم به اتفاقي که قرار بود الان بيفته سوق دادم سرمو به سمت درچرخوندم و کیان رو درحال تماشاي خودم ديدم با نگاهي داغ بهم خيره شده بود فکر اينکه قرار بود باهاش سکس کنم دلمو پيچ ميداد وتحريکات لذت بخشي و با پايين کشاله هاي رون هام انتقال ميداد جلوتر اومد و درمقابلم وايساد دلم ميخواست بلند شم و قفسه سينشو ببوسم نتونستم تحمل کنم و انگشتمو روي بالاتنش کشيدم دستشو روي پهلوم گذاشت و يواش يواش لاي پام کشيد تو چشمام زل زده بود اينجا ديگه راه فرار نداري دلم نميخواد فرار کنم چشمامو روي لباش زوم کردم دستامو بالا بردم گلوشو لمس کردم و به لباش رسيدم انگشت شستمو روش کشيدم دهنشو باز کرد و گازي از انگشتم گرفت لبخندي زدم دستامو بالاتر بردم و لاي موهاش کشيدم چشماشو به لباسايي که دور کمرم جمع شده بود انداخت لباسات خيلي زيباست مرسي اما يکم دست و پاگيرن اره موافقم انتظار داشت ديوونم ميکرد لعنتي لباسامو درار ديگه در بيارمش لباشو رو هم فشرد و منتظر جواب من بود لبخندي زدم هرجور دوست داري من اينجوري دوست دارم دستاشو پشت کمرم انداخت دوباره من تنها کسي ام که ميفهمم زير اين لباس هاي زيبا چه خبره لبه هاي لباسمو توي مشتش گرفت ديگه نميتونی این لباسارو بپوشی منو روي پاهام وايسوند لباسمو بالا کشيد و از تنم دراورد درحالي که چشم ازم برنميداشت اونارو بي اهميت به يه طرف پرت کرد بهش اخم کردم بيشعور من اون لباسارو دوست دارم اما ديگه الان فقط به درد تميز کردن شيشه هاي پنجره ميخوردن ميخرم برات يکي ديگه دوباره منو روي سکو نشوند و خودشو بين پاهام جاکرد باسنمو توي دستاش گرفت و منو به خودش نزديک تر کرد درحالي که توي چشمام خيره شده بود مردونشو لاي پام ماليد داشتم ديوونه ميشدم دلم ميخواست سرش داد بزنم و بگم بجنب ديگه لعنتي جر بده منو طاقتم داشت تموم ميشد بند سوتينمو اروم بازکرد و از تنم دراورد خودمو بهش چسبوندم و سينه هامو به بدنش ماليدم گلومو لاي دستاش گرفت و به چشمام خيره شد ميتونم ضربان قلبتو حس کنم تو خيلي تحت تأثير قرار گرفتي نميخواستم دراين باره بحثي کنم چون کاملا حق بااون بود انگشتشو بين سينه ام کشيد و پايينتر رفت برقي توي چشماش موج زد لعنتي پگاه تو خيلي زيبايي کمرمو صاف کردم و سينه هامو جلو دادم لبخندي شيطنت بار زد و نوک سينمو اسير انگشتاي بازيگوشش کرد دست ديگشو بالا اورد و هردو سينه هامو بين دستاي مردونش گرفت يک دفعه برجستگيشو تااخر واردم کرد و ضربه زد ناله اي سردادم و سرم روي ايينه پشتم ول شد لعنتي خيلي ماهره از شدت درد و لذت پاهامو سفت کردم تا هرطور شده جيغ نکشم هرلحظه سرعتشو بيشتر ميکرد ديگه نميتونستم مقاومت کنم و فرياد نزنم دوست نداشتم حالا حالاها به ارگاسم برسم ميخواستم تاابد اينجا در کنار اون باشم و از وجودش لذت ببرم حس ميکردم کصم داره از وسط نصف ميشه لعنتي با بي رحمي ضربه ميزد لبخند شرورانه اي زد و يه انگشتشو داخل سوراخ باسنم کرد دستامو دور شونه هاش حلقه کردم و زير بغلشو چنگ زدم ديگه طاقت نياوردم و جيغ کشيدم اما بلافاصله لباشو روي لبام گذاشت و مانع شد همزمان که لبامو با حرص و ولع ميخورد انگشت دومشم داخل سوراخ باسنم کرد باهر فشار مردونه ش توی کصم و انگشتاش داخل سوراخ باسنم عضلاتم منقبض ميشد اونقدر شهوتم رفته بود بالا که هرلحظه ممکن بود ايست قلبي کنم از لاي کصم اب ميچکيد و کم کم داشتم به ارگاسم ميرسيدم _ برام ناله کن _آاااه با هر ناله ی من ضرباتشو تند تر میکرد و لبامو حریص تر از قبل میمکید داشتم از حال میرفتم و نمیتونستم سرمو ثابت نگه دارم با دست دیگش سرمو محکم گرفت اشکم سرازیر شد بدنم میلرزید و نفسام یکی درمیون با میومد اصلا از کاری که داشت باهام میکرد خجالت نمیکشید و مصمم تر از قبل چهار انگشتشو داخل سوراخ کونم کرد و مشغول تلمبه زدن لای پام بود متوجه حال خرابم شد ضرباتشو اروم تر کرد و لبامو با ملایمت مکید انگشتاشو ولی درنیاورد بوسه هایی ریز از پیشونیم گرفت لعنتی میدونست چطوری حالمو بهتر کنه تا دردم کم شه موهامو ازروی صورتم کنار زد چشامو باز کردم و نگاهم به چشمای سبز وحشیش افتاد بوسه ای نرم از لبام گرفت آه کشیدم رفته رفته سوزش پام کمتر شد و ضرباتش با لذت همراه شد _بهتر شدی انگشتاشو از داخل سوراخ باسنم بیرون کشید _اوهوم اصلاقدرت حرف زدن نداشتم انگشتاشو روی لبم کشید وداخل دهانم کرد زبونمو بیرون اوردم و دستشو لیسیدم از اوج ارگاسم دور شدم انگار میدونست چجوری رابطه رو کش بده توی چشمای همدیگه زل زده بودیم و تنها صدای نفس هامون شنیده میشد دستام ناخوداگاه بالارفت و صورت تراشیده اش رو لمس کرد لبخند دلنشینی زد و انگشتمو بوسید خدایا من همه چیه این مرد و دوست دارم وحشیانه لباشو رو لبام گذاشت و حریصانه مکید شهوتم دوباره بالا رفت و همراهیش کردم با خشونت لباشو لای دندونام گرفتم و زبونمو داخل دهانش فرو بردم انگار داشتیم سر لب بازی باهم زور ازمایی میکردیم دستمو روی کیرش کشیدم و اروم مالیدم حسابی شق شده بود دستشو دور باسنم حلقه زد از جا بلندم کرد و منو وسط حموم وایسوند وحشی تر از قبل لبامو میمکید و میلیسید لعنتی داشت روانیم میکرد به سینه های پهنش چنگ زدم و با خشونت لباشو گاز گرفتم دلم میخواست تمام اعضای بدنش رو ببوسم دستمو پایینتر بردم و بین پاهاش کشیدم بیضه هاشو توی دستم مالیدم و گازی محکم از لباش گرفتم پیشونیمو رو صورتش چسبوندم و لبخند نصف و نیمه ای زد دستمو بالاتر کشیدم و برجستگیشو لای انگشتام گرفتم تند تند دستمو بالا پایین کردم و همزمان چونشو گاز گرفتم بدنش داشت میلرزید قفسه سینه خوش فرمش عقل و هوشمو داشت میبرد پایین تر رفتم و زبونمو از بالا تا پایین قفسه سینش کشیدم _پگاہ باید بدونی وقتی که اینجایی تمام و کمال مال منی اونقدر مست بوسیدن و مالیدن برجستگیش بودم که نمیفهمیدم چی میگه زبونمو به طور دورانی روی سینه ستبرش کشیدم اروم پایینتر رفتم و بین پاهاش رسیدم وای خدای من کیرش خیلی کلفته ازش یکم اب اومده و کلاهکش خیس شده بود نگاهمو بالا بردم و لبخندشیطونی روی لب کیان دیدم هرگز فکرشو نمیکردم اینجوری دربرابرش ضعف نشون بدم و کاری کنم از حرکات من لذت ببره خودمو به پاهاش نزدیک تر کردم با کنجکاوی سرمو جلو بردم و زبونمو روی کلاهک مردونش کشیدم خیلی تمیز بود دستمو روش گذاشتم و داخل دهانم فرو بردم کیان موهامو تو دستش گرفت و سرمو به سمت خودش عقب جلو کرد _آاااه لعنتییی سرمو ثابت نگه داشت و داخل دهانم تلمبه زد وحشیانه تااخر داخل دهانم میکرد و درمیاورد دیگه داشتم عوق میزدم باهر ضربه بیضه هاش به دندونام اصابت میکرد مردونشو دراورد و دست انداخت زیر بغلام که بلندم کنه لرزیدم _قلقکی هستی _نه فقط همین یه جا _اها باشه یادم میمونه بلندم کرد و خشن تر از قبل مشغول مکیدن لبام شد هنوز با دستم مردونشو میمالیدم دلم نمیومد ازش دست بکشم لای پام به طرز وحشتناکی خیس شده بود لعنتی دلم میخواست زودتر دوباره واردم کنه کیان دستشو روی کصم کشید و انگار دنبال چیزی میگشت یه دفعه چوچولمو توی دستش گرفت و با انگشتاش بازی داد وااای خدایا دیگه داشتم روانی میشدم دستامو دور گردنش حلقه زدم و مثل وحشیا لب پایینشو به دندون گرفتم _آماده ای پگاه اصلا نمیشنیدم چی میگه فقط دلم میخواست زودتر واردم کنه و جرم بده دیگه طاقت نداشتم یه دفعه منو پشت به خودش چرخوند و به دیوار حموم تکیه ام داد یه پامو داد بالا و برجستگیشو توی سوراخ باسنم فرو کرد _آاااه لعنتییییی با اولین فشار گریه ام گرفت و اشکام سرازیر شد _حالت خوبه _درش بیار کیان از عقب نه خیلی درد داره _نگران نباش اروم میکنم دستمو محکم به دیوار تکیه دادم و خودمو سفت کردم لعنتی کیرشو تااخر توی سوراخم فرو کرده بود و تند تند تلمبه میزد نمیتونستم جیغ هم بکشم ممکن بود همسایه ها صدام رو بشنون رفته رفته به ضرباتش عادت کردم و درد و لذت قاطی شد بدنم اونقدر داغ بود که سرمای کاشی های حموم رو حس نمیکردم یه دفعه منو به سمت خودش چرخوند و خودشو بین پام جا کرد با یه حرکت دوباره برجستگیشو تااخر توی سوراخ کونم هول داد آهی عمیق از گلو بیرون دادم و دستمو دور کمرش حلقه زدم پیشونیشو به صورتم تکیه داد درحالی که مردونشو توی کونم نگه داشته بود توی چشام خیره شد و گفت _میخوام محکمتر از قبل بکنمت میتونی تحمل کنی محکمتر یاخدا یعنی میشه اره من میتونم من میتونم چندتا نفس عمیق کشیدم کمرمو صاف کردم و سینه هامو به بدنش چسبوندم بوسه ای اروم از لباش گرفتم _پگاه آماده ای _اره تاحالا برا هیچ چیزی انقدر آماده نبودم مردونشو بیرون اورد و دوباره محکمتر داخلم کرد آهی کشیدم و پاهامو باز تر کردم تا راحت تلمبه بزنه مردونشو دراورد و باز داخلم کرد مردونشو دراورد و باز داخلم کرد دوباره و دوباره حس میکردم سوراخ کونم گشاد شده نفس عمیقی کشید _تو مال منی الان پگاه سرم روی شونه اش ول شد و اونقدر بی حال بودم که نمیتونستم جوابی بدم _همیشه مال منی با یک حرکت سریع برجستگیشو بیرون اورد و بلافاصله تااخر واردم کرد طاقتم تموم شد و جیغ زدم با هرضربه مردونش به روده هام اصابت میکرد و بیضه هاش لای پام مالیده میشد منتظر یه حرکت جدید بودم تا نهایت لذت رو بچشم انگار ذهنمو خوند سیلی محکمی به گوشم زد و بلافاصله لباشو رو لبام گذاشت صدای ناله هام بلندتر شده بود درحالی که بدنشو محکمتر بهم فشار میداد زبونشو داخل دهانم فرستاد و زبونمو به بازی گرفت اونقدر داغ و شهوتی شده بودم که هرلحظه ممکن بود به انفجار برسم و تیکه تیکه بشم _لعنتی تاحالا توی یه سکس دخولی به مرز ارگاسم نرسیده بودم _داری ارضا میشی _آرررره جیغ زدم و لب پایینشو با خشونت به دندون گرفتم ناله ای از درد کشید _وایسا باهم ارضا بشیم محکمتر تلمبه زد جیغی کشیدم و کمرشو چنگ زدم تا هرطور شده ارضا شدنمو به تأخیر بندازم اما فایده نداشت چقدر دیگه ممکن بود طول بکشه کیان هم ارضا بشه نمیتونستم صبر کنم بعد از سه بار ضربه فریاد زد _آبتو بیار برام پگاه میخوامش بااین حرفش مقاومتمو شکستم و منفجر شدم از لای پام آب سرازیر شد و سرم از بیحالی به عقب برگشت کیان آه بلندی کشید _اووووه پگاه بلافاصله گرمای لذت بخش ابشو توی کونم حس کردم آه های بلند و کشدارم نشانه ی احساسات کنونی ام بود من واقعا بااین مرد ارضا شده بودم درحالی که با ملایمت مردونشو توی کونم بالا پایین میکرد دستمو دور کمرش قفل کردم و سرمو به سینش تکیه دادم _به من نگاه کن سرمو بالا گرفتم و لبخند خوشحالی زدم تو چشمام خیره شد و بوسه ای عمیق از پیشونیم گرفت _تو خیلی زیبایی دستشو پشت گردنم گذاشت و سرمو روی شونه اش گذاشت کاش برای همیشه تو این حالت میموندم کمرم از رو کاشی های سرد دیوار حموم کنده شد و کیان منو تو بغل خودش به سمت فضای خالی بغل روشویی برد هنوز مردونش داخل کونم بود کمرشو خم کرد و منو نشوند رو پاهاش صورتمو نوازش کرد و بوسه ای طولانی و عمیق از لبام گرفت _اذیتت که نکردم گره ای روی پیشونیش نشست دلم میخواست اونقدر سرشو روی سینه هام فشار بدم تا خفه شه نگاه ها و بوسه هاش منو روانی میکرد کیرشو اروم از داخل کونم دراورد ده دقیقه بعد دوش سرسری گرفتیم و باهم به یه خواب شیرین رفتیم 8 3 9 8 3 8 8 7 8 1 9 82 8 7 9 84 8 9 8 7 8 9 87 2 ادامه نوشته یاسمین

Date: February 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.