سکس عاشقانه با برادرم

0 views
0%

صحنه ها تو ذهنم شکل گرفتن جزبه جزئش با حامد برادرم داشتیم فیلم میدیدیم یه فیلم آمریکایی همه چی یهویی شد حامد دستشو روی زانوم گذاشته بود و آروم باهمون دستش زانوم رو نوازش میکرد هم زمان باصحنه ای ازفیلم بود که مَرده تنِ زن رو نوازش میکرد دستمو روی دست حامد گذاشتم دستشو بالاتر کشیدم انگار این من نبودم شهوت تنها چیزی بود که اون لحظه تو وجودم بود دستشو کامل زیر پیرهنم فرو برد اول نگاهش نمی کردم و خجالت می کشیدم ولی صدای نفسهام گوشای خودموهم کر کرده بود دستش که به سینه هام رسید یه آه عمیق کشید آخرشب بود و سوتینم رو دراورده بودم سوتین تنم نبود آروم سینه ی چپم رو توی مشتش گرفته بود و مالش میداد آدرنالین خونم روی هزار بود دستشو کشیدم خودم افتادم رو تخت و حامدم افتاد روم لبامو تو لباش قفل کرد دستام دور گردنش حلقه شد توی گوشم زمزمه میکرد نترس زندگیم نترس کوچولوی من عاشقتم همه کس من راست میگفت حامد قدبلند و ورزشکاری بود و من دربرابرش واقعا کوچولو بودم و البته ۶سال هم ازش کوچیکترم مدام قربون صدقه م می رفت آرامش میگرفتم از حرفاش گردنمو بو می کشید چونمو داد بالا وگردنمو خیس می کرد با رطوبت لبای داغش استخون ترقومو میک می زد دستاش همه جای بدنم می چرخید تبدیل شده بودم به یه عروسک کوکی زیر دستش همش اسمشو زیر لب صدا می زدم و اون توی جوابم می گفت جوووونم عشقم جووونم نفسِ حامد گل زندگیه حامد و آب دهنشو می ریخت تو دهنم نفس زنان قورتش می دادم کاملا شهوتی شده بود دست برد تی شرتمو دراورد بلند شد و بی طاقت دامنمو هم کند انداخت اون سر اتاق شورت هم پام نبود با دیدن کصم و رون هام صورتش قرمز شد و چشماش خمار خم شد سمتم و سرشو برد لای پاهام دیگه نمی دونم چی شد فقط آه می کشیدم هرلحظه بیشتر از حجم لباس هاش کم میشد لخت خیمه زد روم تو چشماش نگاه نمی کردم اونم همین طور انگار هردومون میدونستیم اشتباهه برم گردوند نمی خواست از جلو بکنتم رو شکم دراز کشیدم دست برد وسط پاهام یه انگشتشو کرد توی سوراخ کونم یکم درد داشت و خجالت می کشیدم لب پایینمو گاز گرفتم و سرمو بیشتر توی بالش فرو بردم تنم کوره ی آتیش بود کامل روم دراز کشید ولی همه ی وزنشو ننداخت روم کیرشو می مالید به چاک کونم و شیار کصم تو گوشم حرف می زد از عشقش بهم می گفت از بدنم تعریف می کرد از بوی تنم از صدام فقط آه می کشیدم سرش کنار سرم بود آروم سر کیرشو فرو کرد توی کونم بدنم ناخودآگاه یکم منقبض شد با دستام تشک تختو چنگ زدم یواش یواش با حوصله نصف کیرشو فرستاد توم شروع کرد آروم تلبمه زدن خودشو ریتمیک روم تکون میداد و کیرش هرلحظه انگار بزرگتر میشد و توی کونم حجم می گرفت ناله هام دست خودم نبود کصم داغ داغ بود انگار توی کونم سرب داغ می ریختن ناله هام کم کم بلندتر می شدن توی گوشم می گفت هیسسسسس توی گوش من ناله کن جووووونم نمی خواست صدام بره بیرون و مامان بابا بشنون لذتی که می بردم بی نظیر بود پنج دقیقه خودشو روم تکون داد حس می کردم سوراخ کونم باز شده و نبض میزنه ضربه های آخرشو محکم ترازقبل زد و با فشار ارضا شد آبشو روی کمرم خالی کرد بی حال افتاد کنارم غلتی زدم و سعی کردم فکرم رو از معاشقه ی چند دقیقه پیش با برادرم آزاد کنم قطعا گناه کردیم و من بیشتر ولی یه لذتِ عجیب ته دلم مونده بود که فکرکنم تاثیر عاشقانه رفتار کردن حامده پایان نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.