سکس من با دوستم علی

0 views
0%

سلام اسمم آرامه و ۱۹ سالمه هیکلم واقعن سکسی و عالیه و دوستم علی۲۱ سالشه و اهل ی شهر دیگه ما اکثرن تو تلگرام باهم میحرفیم ینی از هر دری حرف میزنیم ی مدت ک از دوستیمون میگذشت ی روز علی زنگ زد ک امده شهر ما برا مسافرت منم خیلی خوشحال شدم چون از نزدیک میدیدمش اونروز رفتم باهم کل شهر رو گشتیم خیلی خوشگذشت اگه حال منو نادیده گرفت چون از همون اول ک بهاش دست دادم داغ کردم هیچی اونروز گذشت و من تو همون داغی موندم دو روز بعدش علی زنگ زد و گفت ک بیا بیرون منم ک همیشه پایه ام قبول کردم خودمو خوشکل کردم و رفتم بیرون ادرس داد بعد ک ی کمی بازارو گشتیم گفت ی خونه اجاره کرده بریم اونجا چون خیلی خسته شده بودیم رفتیم خونه ی کوچیکی بود رفتیم نشستیم بعد پانزده دقیقه علی امد کنارم رو مبل باهم حرف میزدیم ک علی دستشو گذاشت رو سینم نفسم بند امد چون داغ کرده بودم و ب سختی حالمو کنترل می کردم همینجور ک با سینم ور می رفت امد لبامو بوسید تحملم تموم شده بود منم همراهیش کردم با ولع لبای همو می بوسیدیم گاز های کوچیک می گرفتیم همونجور لباسای همو از تنمون بیرون اوردیم هردومون داغ داغ باهم ب اتاق رفتیم و رو تخت دراز کشیدیم امد روم از زیر گلوم تا رو کسم لیس میزد و می مکید داشتم دیونه میشودم علی رو خوابوندم رفتم روش از زیر گردنش شروع کردم لیس زدن تا رسیدم ب کیرش تخم هاشو گرفتم و کیرشو می مکیدم نزدیک دو دقیقه ساک زدم ک امد منو خابوند و خودشم برعکس خوابید روم یا همون 69 من براش ساک میزدم و اونم کسمو لیس میزد با دندون چوچولمو می گرفت و گاز می گرفت می مکید پنج دقیقه همونجور موندیم ک امد با کیرش رو کسم ضربه زدن ب چوچولم با کیرش ضربه میزد و همینجور ور میرفت تو همون حال ارضا شدم ولی هم من هم علی سکس خشن دوست داشتیم بعد ارضا شدن علی امد دوباره کسمو لیس زدن و مکیدن چوچولم بازم حشرم زد بالا تو همون حالا سر کیرشو اروم کرد لای کسم خیلی میترسیدم ولی حشرم بیشتر بود همونجور ک لب میگرفتیم کیرشو اروم کرد تو کسم میخاستم جیغ بزنم ولی با لب علی ک رو لبم قرار گرفت صدام خفه شد خیلی درد داشتم ولی علی اروم اروم شروع کرد تلمبه زدن انقد ک بعد دو دقیقه خوب شدم و لذت می بردم گفتم کیرشو بکشه بیرون خودمو تمیز کردم چون کلن کسم خونی شده بود علیم خودشو تمیز کرد بازم ب حالت 69خوابیدیم بازم براش ساک زدم دیگه کیرش داشت شق میشود هردوتامون عرق کرده بودیم و نفس نفس میزدیم علی کیرشو گذاشت لای کسم حشرم خیلی بالا بود فقط میخواستم منو بکنه همنجور بردش داخل اینبار دردش کمتر بود و تونستم تحمل کنم اولش اروم اروم تلمبه می زد ولی من خشن دوسداشتم گفتم علی تند جرم بده اونم با تموم انرژیش شروع کرد تلمبه زدن فقط صدای اه ناله بود همونجور با فشار تلمبه میزد اه ه اوخخخ علییی تندددد فقط اینارو میگفتم علی هم میگفت جوووننن چقد تنگه کست نزدیکه ۱۵ دقیقه فقط تلمبه زد ولی زود زود کیرشو بیرون می کشید ک ابش نیاد و با تموم سرعت تلمبه میزد و کیرشو تا اخر می برد تو کسم در اخرش با تموم سرعت کیرشو داخل برد و ابشو ریخت تو کسم هردو باهم ارضا شدیم انگار تموم انرژیم ازم گرفته شده بود هردو بیحال رو هم افتاده بودیم درد داشتم خیلی ولی لذتش بیشتر بود با علی لب گرفتیم و بازم همدیگرو ارضا کردیم بعد ب خونه برگشتم اونم ب شهرشون برگشت نوشته

Date: July 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.