سکس نوید و پسرخاله

0 views
0%

این خاطره ی اولین سکس منه! اول بگم که من گی هستم.
اسم من نویده 23 سالمه و شیراز زندگی می کنیم،
من از وقتی که شروع کزدم به دیدن فیلم سوپر، فهمیدم که علاقه دارم به سکس با مرد
به اینکه نقش زنه رو تو فیلم سوپر بازی کنم و خودم بذارم جاش

یادمه سال اول دبیرستان بودم، خونه تنها بودم و داشتم فیلم سوپر میدیدم که یه مرد کیرشو تا ته می کرد تو حلقه زنه
زنه هم با تمومه وجود ساک می زد تخمای مردرو می خورد و خلاصه خیلی فیلم توپی بود
من که کلی حشری شده بودم رفتم دستشویی خواستم جلق بزنم، اول دستشویی کردم حسابی بعد اومدم خودمو بشورم یه فکرری زد به ذهنم
انگشتم و کردم تو کونم اولش نمی رفت یه کم درد داشت اما کمکم هلش دادم تو
وای چه حالی میداد داشتم دیوونه می شدم همونجور که انگشتم تو کونم بود واسه خودم جلق زدم و آبم اومد
اون موقع بود که فهمدیم کون دادن چه لذتی داره

تصمیم گرفتم یکیو پیدا کنم که بتونیم باهم سکس کنیم اما از یه طرفم به علت مشکلات جامعه نمی خواستم همچین کاری کنم
خلاصه چند سالی رو خودم به خودم حال می دادم یه روز انگشت می کردم، یه روز خیار، یه روز بادمجون… اما بازم می خواستم
بازم دوست داشتم یه کیر واقعی رو حس کنم
تا اینکه یک سال پیش با داستان سکسی آشنا شدم
وقتی داستان کون دادن پسرها رو می خوندم از خود بی خود می شدم می خواستم من جای اونها بودم
خلاصه این سایت ها منو ترغیب کردن که واسه خودم یه کسی رو گیر بیارم، اما چه جوری؟؟؟؟؟
اینم بگم که من یه پسر تقریبا خوشتیپ و نسبتا خوشگل و تقریبا سفید با کون خوش فرم که همیشع موهاشو میزنم

باز مدتی گذشت و من با خوندن این داستانها خودم رو ارضا میکردم اما همچنان عطش خوردن یه کیر واقعی در من بیدار بود
گذشت تا اینکه یک روز خونواده ی خالم اومدن خونه ی ما
خالم 48 سالشه و یه پسر داره که 3 سال از من بزرگتره. من نسبت به پسر خالم که اسمش رضا بود هیچ حسی نداشتم
خلاصه اون روز کلی چرت و پرت گفتیم و خندیدم و فیلم دیدیم تا شب شد. شب موقع خواب من و رضا تو یه اتاق خوابیدیم
من خیلی حشری شده بودم. قبلش رفته دستشویی و کلی ریدم . کونم رو تمیز کردم و کلی هم انگشت کردم خودم و آخرش هم یه جقی زدم
اما بازم حشری بودم
اومدم تو اتاق و تشکم کنار تشک رضا پهن بود. خوابیدم اما خوابم نمی برد پشتم رو کردم به رضا و قمبل کردم تا به خیال خودم حشریش کنم
اما فایده نداشت. پاهامو تو سینم جمع کردم و کونم حسابی قمبل کردم. وای داشتم دیوونه می شدم از شهوت
اما بازم فایده نداشت… انقدر با خودم فکرای سکس کردم که کیرم راست راست شده بود…
صدای خروپف رضا بلند شده بود. اعصابم خورد شد. برگشتم دیدم طاق باز خوابیده اما جرات نداشتم برم سمتش
با خودم فکر کردم برم شلوارکش بکشم پایین و کیرش رو بخورم اما نمی تونستم، می ترسیدم از عکس العملش

دستم و کردم تو شرتم و انگشت سبابمو کردم تو کونم وایییییی چه حالی بود با دست دیگمم جلق زدم، همین جور که جلق می زدم به بدن پسر خالم نگاه می کردم
قد بلند و شکم دار و پر مو من اینجور مردی رو دوس دارم که جرم بده داشتم دیوونه می شدم به خیال کیرش خودم انگشت کردم و کلی جلق زدم یه نیم ساعتی جلق زدم و دوبار آبم اومد و بعدش خوابیدم

فردا صبح که بیدار شدم واقعا از حالت دیشب خودم متعجب بودم. دیدم تشک رضا نیست پاشدم دیدم کسی خونمون نیست
بابا و مامانم که رفته بودن سر کار. گفتم حتما خاله اینا هم رفتن آخه من زیادی خوابیده بودم
رفتم دستشویی صورتم رو بشورم که دیدم صدای آب از حمام میاد حمام ما هم دستگیرش شکسته بود و چند روزی بود کا دستگیرشو در اورده بودیم نه قفل داشت نه چیزی وقتم نشده بود که دستگیره بخریم

خلاصه باز من حشری شدم اطزافم نگاه کردم دیدم کسی نیست خونه دیگه خم شدم سمت سوراخ بزرگ قفل در
البته می ترسسیدم کسی که داخل حمومه بفهمه اما شهوت به ترسم غلبه کرده بود
خلاصه از سوراخ قفل نگاه کرده. باورم نمیشد رضا بود! تنش خیس شده بود… از هیجان و استرس دهنم خشک شده بود و نفسام به شماره
نگاهم فقط به کیر بزرگ و خوش فرمش بود
شروع کرد به لیف زدن خودش رسید به کیرش دستش و گذاشت زیر تخماشو مالوند و اورد بالا کیرش کفی کرد
من دیگه داشتم از حال می ذفتم از شهوت. کاش می تونستم بخورمش
دیدم یهو داره دستشو می کشه رو کیرشو جلق میزنه وای چه کیری شق که شده بود راحت 20 سانت میشد
من دیگه ترسم ریخته بود و داشت کمکم آب از دهنم میومد
رضا زیر دوش بود و داشت جلق میزد گفتم بهترین فرصته که تا حشریه مال خودم کنمش
بدون اینکه فکر دیگه ای بکنم لباسامو در اوردم
کیرم راست شده بود
کونمم مثل همیشه سفید و بی مو بود
موهای تنمم که همیشه میزدم
خلاصه دل رو زدم به دریا در حمومو باز کردم
یهو تا صدای در اومد رضا سرش رو اورد بالا و من دید خشکش زد. انگار می خواست یه چی بگه اما زبونش بند اومده بود
دستش رو کیرش بود و کیرش داشت می خوابید
بدون کلمه ای حرف رفتم جلوش زانو زدم و دستش زدم کنار و کیرش رو گرفتم دستم اولین بار بود از نزدیک کیر می بینم
کیرشو بو کردم و مالیدم به صورتم، خیلی بزرگ و خوش فرم و خوردنی بود
رضا هنوز هنگ بوود
سر کیرش روو گذاشتم رو لبم رضا تازه به خودش اومد شیر آب بست سر کیرش رو بوسیدم و دهنم رو باز کردم باز کردم و سرم رو بردم جلو رضا ثابت وایساده بود انگار هنوز باورش نمیشد که من بخوام بهش بدم
کیرش به زور می رفت تو دهنم اما من همه تلاشم رو میکردم دوس داشتم مثل یه جنده بتونم ساک بزنم
کیرش تمام فضای دهنم رو پر کرده بود تا جایی که می تونستم کیرشو فرو کرده بودم تو دهنم
داشت حالم بهم می خورد می خواستم عق بزنم اما تحمل کردم و یه کم کشیدم کیرشو بیرون
یهو دیدم رضا دستاشو گذاشت رو سرم و کیرشو باز کرد تو دهنم
وای چه حالی میداد سرم رو تو دستاش به ثابت نگه داشته بود و به زور کیرشو تو دهنم عقب جلو می کرد
اما آروم این کار و می کرد رضا سکوت رو شکست و یه آهی کشید
منم سرم از دستاش کشیدم بیرون و کیرشو گرفتم تو دستم سر کیرشو زبون زدم و اومدم پایین
سرم گذاشتم زیر تخماش و کردمشون تو دهنم وای چقدر نرم بوودن میمکیدمشون و لیسشون می زدم
سعی می کردم مثل فیلم سوپرا واسش ساک بزنم یهو رضا گفت بچه کونی همچین جرت بدم … من این حرف رو شنیذم خیلی حشری و البته خوشحال شدم
رضا با سرم و گرفت تو دستاش و منو چرخوند جوری که افتادم رو زمین اومد رو سینم نشست و کیرشو گذاشت دم دهنم
وای من عاشق این حالت بودم
کیرشو فرو کرد تو دهنم و رو زانوهاش وایساد و شروع کرد به تلمبه زدن
من هیچ کاری نمی تونستم بکنم زیر کیرش و اون هرچقدر می خواست و می تونست کیرشو فرو می کرد تو دهنم
سرعتش خیلی زیاد شده بود و من خیلی حال می کردم البته چند باری احساس عق زدن کردم اما دو داشتم اون حالتو
دوس داشتم یکی به زور من بکنه
رضا شروع کرد به داد و بیداد و میگفت هم خودت رو میکنم هم ننتو بچه کونی … تو از صدتا جنده بهتر کیر می خوری
ببین مامانت چه طور می خوره…. یهو برگشت و اومد بالا سرم و تخماشو ولو کرد رو دهنم و منم دهنمو باز کردم و تخماشو می خوردم رضا هم آخ و اوخ می کرد و می گفت کون تو و ننه ات رو جر می دم صب کن…
دوباره تو همون حالت که بالا سرم زانو زده بود خوابید روم و مثل حالت 69 کیرش و کرد تو دهنم تخماشو می دیدم که جلو صورتم عقب جلو می رفت این منو خیلی حشری می کرد صورتم پر شده بود از آب دهن خودم
کیر رضا هم سفت و کلفت و خیس شده بود
شکم گنده و پشمالوشو انداخت رو سینم و کیرشو تا جایی که تونست چپوند تو دهنم
وای چه حالی می داد
یهو از روم بلند شد و بزور برگردوند منو و گفت کونتو هوا کن ننه جنده می خوام کونت بگام که بفهمی کیر یعنی چی
من خرکیف بودم حسابی بزور هلم داد رو شکم پهن زمین بود
کونم گرفت و اورد بالا جوری که سگی شد حالت نشستنم
کونم و دید گفت پدرسگ چندساله کون میدی؟ منم انگار یخم تازه واز شده بود گفتم تو اولین نفری
اونم گفت خودم صفرتو وا می کنم بچه کونی
کیرشو گذاشت لا لمبرای کونم و چسبوند به سوراخم کیرشم که حسابی خیس بود از آب دهنم
فشار داد تو… یهو یه دردی کونم گرفت که داشتم می مردم اما لذت داشت واسم
دوباره فشار داد
اینبار یه کم رفتم جلوتر تا از دست کیرش یه کم فرار کنم… اما رضا اومد جلوتر گفت کجا میری کونی… جرت میدم الان
انگشتتو یهو کرد تو کونم وایییییییییییی چه حالی داد عقب جلو کرد انگشتشو منم حال می کردم سرم چسبیده بود به دیوار حموم
انگشتشو کشید بیرون و کیرشو سریع کرد تو کونم… وای سرش رفت تو خیلی درد داشت منم سرم خورد به دیوار
یه زور دیگه زد نصف کیرش رفت تو…. خیلی لذت بخش بود من کامل تو دبوار بودم دیگه
نمی تونستم تگون یخوردم
یهو با یه ضربه کیر 20 سانتیشو جا داد تو کونم و یه آهی کشید
وای من از شهوت کیرم شق بود. کیرشو یکم تو کونم نگه داشت و بعد شروع کرد به تلمبه زدن
وای خیلی لذت داشت مخصوصا اینکه من نمی تونستم کاری کنم از این سکس نسبتا زوری بیشتر حال می کردم
تند تند کیرشو عقب جلو میکرد و گهگاه محکم می کوبید با دستش رو کونم بهم می گفت خوب جرت دادم ننتم میکنم
مثل اینکه واقعا دوس داشت مامانمو بکنه ازین حرفش من بیشتر حشری می شدم
بعد از 10 دیقه که حسابی تلمبه زد تو کونم احساس کردم ضربه هاش داره محکمتر میشه
رسما جر خوردم دیگه آه و اوه کرد گفت می خواد آبم بیاد بدون اینکه ازم چیزی بپرسه کیرشو یهو کشید بیرون و من و برگردوندو خوابوند رو زمین و نشست رو سینم و کیرشو گذاشت تو دهنم دستام گرفت با دستاش و چسبوند رو زمین وای چه حالی میداد
کیرش و تا جایی که می تونست کرد تو دهنم و گفت باید همشو بخوری دو سه تا تلمبه زد تو دهنم یهو چپوند کیرشو تو دهنم و وایستاد دیگه قشنگ رگ زیر کیرشو احساس کردم که داره توش آب حرکت می کنه و میریزه تو دهنم
تو دهنم گرم شد و احساس کردم داره از دهنم می زنه بیرون کم مونده بود بالا بیارم اما هرجور بود تحمل کردم
یه 20 ثانیه ای طول کشید تا آبش کامل خالی شد. هر دفعه که آبش می پاشید تو دهنم کیرشو بیشتر فشار میداد تو دهنم و آه میکشید
بلند شد از روم جلو واستاد بلندم کرد نشستم گفت بخورش
منم سعی کردم بخورمش اما نمیشد خیلی غلیظ و یه جوری بود اما یهو چشامو بستمو تو یع لحظه خوردمش
گفت آفرین عزیزم کیرشو اورد جلو صورتم و مالید به دور دهنم که یه کم آب کیرش زده بود بیرون
آب کیرارو با کیرش جمع کرد و دوباره کیرشو کرد تو دهنم
گفت بخور عزیزم بخور کونی من بخور کیرمو تمیز کن
منم کیرشو تمیز کردم با اینکه خوابیده بود اما 12-13 سانتی میشد
خیلی حال میکردم تو اون لحظه… سوراخ کونم وا مونده بود
کیرشو از دهنم کشید بیرون و رفت زیر دوش منم پاشدم که برم
دستمو گرفت گفت کجا عزیزم هنوز باهات کار دارم!!
گفت می خوای بازم؟؟ گفت نه واست هدیه دارم… بخواب رو زمین
خوابیدم رو زمین کیرشو گرفت دستشو و اومد باز رو سینم نشست و دستامو گرفت و چسبوند کف حموم
کیرش جلو صورتم بود باز فک کردم باز می خواد سکس کنسم
اما اشتباه می کردم یهو یه آه گفت و شروع کرد به شاشیدن
وایییییی خیلی عالی بود… واقعا سوپرایز بود واسم
با اینکه قبلا بهش فکر نکرده بودم اما تو اون لحظه خیلی خوشم اومد
گفت دهنتو وا کن دهنمو وا کردم و کیرشو گذاشت رو لبمو همه شاشش ریخت تو دهنم و میومد بیرون
خیلی حال داد
شاشش که تموم شد بلندم کرد و رفتیم زیر دوش گفت خیلی کونیی می خوامت
گفتم عاشق کیرت شدم رضا گفت مال خودته
خلاصه یهکم چرت و پرت گفتیم
گفت تا عصر پیشم می مونه من دیگه خیلی خوشحال شدم

Date: March 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.