شب های سکسی من

0 views
0%

عشقمممممممممم چی میخوای جوجه باز اینطوری صدام میکنی لطفا بیا ی ذره کمک کن من اینارو بنویسم بیا بریم کمکت بدم مرسی عشقم و آروم گونه اشو بوسیدم بیا بریم شیطون نشو دختره چشم آقامون ولی فایده نداشت توخونه فقط با شلوارک میچرخه و من هروخ میخورم به تن داغش امپر میچسبونم والانم از این قاعده مستثنی نبود ولی خودمو خیلی کنترل کردم رفت تو پذیرایی تو کمدم گشتم ی پیرهن کوتاه و تنگ و خوشگل پیدا کردم و سینه هامو خیلی عالی نشون میداد و به نسبت نازک بود و درکل لباس راحتی بود پوشیدم و موهای فرفریمم باز کردم و رفتم بیرون از اتاق نشسته بود کنار برگه هامو تیپمو ندید یکم میوه بردم و نشستم پیشش اونم داشت حل میکرد سوالامو میوه هارو پوست گرفتم و توی بشقاب چیدم و گذاشتم کنار دستش خودمم با فاصله ی سانتیش نشستم عمدا نچسبیدم بهش ک ی ذره کمتر شک کنه میخارم بی حواس و بی اینک نگام کن شروع کرد توضیح دادن منم وقتی دیدم اصلا حواسش نیستو کامل پی توضیح دادنه بیخیال شدم و فازمو انداختم رو درسا ی نیم ساعتی برام توضیح داد و یهو برگشت تو چشام نگاه کردو گفت متوجه شدی خدای من این چشما چی توشه ک منو اینطوری محو میکنه به خودم اومدم دیدم همینطوری محو تماشاش شدمو اونم داره منو نگاه میکنه نگاهم رو کل هیکل مردونه اش چرخید صورتش گردنش سینه پهنش ک مامن منه دوباره ولی اینبار با ارامش پرسید فهمیدی یا باز توضیح بدم سرمو تکون دادم و بازم نگاش کردم ی پر پرتقال برداشتو تعارفم کرد میخوری از دستش گرفتم با لوندی گذاشتمش تو دهنم ولی فقط نصفشو اونم ی تیکه موز گذاشت دهنشو برگشت طرفم برگشت طرفمو دستشو حلقه کرد دور کمرم پیرهنم تا کمر لخت بود و دستش ک به تنم خورد حس کردم اتیش گرفتم از بالا نگاهم کردو یهو لباشو ی جوری گذاشت روی لبام منم هنوز پرتقالو کامل نذاشته بودم تو دهنم و عملا بقیش رفت تو دهن اون شروع کرد مکیدن لبام و منم با همه وجودم همراهیش میکردم مزه ی موزو پرتغال گرفته بودم دهنم و با همه وجودم تیکه های موزی ک میفرستاد تودهنمو میخوردم اب پرتقالم از دهنم راه افتاده بود ریخته بود زیر چونه و حتی یکمش روی سینه ام لباشو از رو لبام برداشت یکم نگام کردو متوجه قطره پرتقالا شد چرخوندم تو بغلش کاملا رو به خودش شروع کرد از روی لبام خوردن تا سینه و با دستاشم شروع کرد پهلوهامو کمرمو ماساژ میداد به حدی ک حس میکردم بدنم شده کوره آتیش تکیه داد به کاناپه و منو کشید بالا سر خودش خواست پاهامو بزاره دورش ک پیرهنم تنگ بود مجبور شدیم تا بالای باسنم کشیدش بالا و منم عمدا جوری نشستم روش ک کیرش درست روی کسم تنظیم شه دوتامون شرت داشتیم و اون ی شلوارک سبکم داشت ولی من سفتی و بزرگی کیرشو حس میکردم وقتی نشستم سرپاهاش ی جووون بلند و کش دار گفت ک بیشتر حشری و داغ شدم و دوباره شروع کرد به خوردن سینه هام اول بالاشو ک از روی لباس معلوم بود گاز میگرفت و مک میزد و هر چنتا مک ی حمله هم به گردنمو لاله گوشم میکرد منم نفسام کند و کندتر میشدو هرازگاهی آه میکشیدم اونم حشری تر میشدو بیشتر میخوردم دستامو کرده بودم تو موهاشو گردنشو نوازش میکردم سرشو عاشقش بود یهو سرشو فاصله داد از سینه ام تو چشام نگاه کرد بازم یهویی بیشتر پاهامو به سمت خودش کشید ک دیگه کیرش قشنگ رفت لای کسم و حمله کرد به گردنم دیگه نتونستم تحمل کنم ی جووووووووووووون بلند و حشری گفتم خودمو رو کیرش چرخ دادم و اه و ناله کردم دستاشو برد زیر باسنم قفل کرد میدونستم میخواد بلندم کنه منم پاهامو انداختم دورشو اینبار من شروع کردم به خوردن گردنش با همه وجودم مکش میزدم و لیسش میزدم خوردن بدنش همیشه برام فوق العاده لذت بخش بود و دیدن لذت بردنش صدبار بهترش میکرد گذاشتم روتخت فرصت ندادم و زانو زدموو دستامو بردم سمت شلوارش و شلوارو شرتشو کندم اونم مشغول پیرهنم شد اول خواست درش بیاره بعد پشیمون شدو از زیر باسنم کشید تا کمرم و بنداشو انداخت پایینو اوردش پایین سینه هام و طبق معمول شرتمو پاره کرد و پرتم کرد رو تخت میدونستم میخواد چ کنه خودمو کشیدم بالاتر و پاهامو باز کردم ک یهو خیسی زبونش رو کس داغ و اب انداختم جیغمو برد اسمون اونم فقط میگفت جوون عشقم جیغ بزن بازبونش چوچولمو بازی میدادو گازش میزدو مکش میزد و انگشتشو میکرد تو کسم منم باهر لیسو مکش ی اه بلند میکشیدم دوتا لیس محکم دیگه زدو اومدکنارم ایندفعه باز نوبت انگشتاش بود ک کسمو بازی بدن انگشتاشو پهن کرد رو چوچولمو شروع کرد تکون دادنش و بردم رو جیغو ویبره و محکم بغلم کرد انقد ادامه داد تا با ویبره وحشتناک تر ارضا شدمو پهن شدم زیر دستش نگاش کردم عمیقو گفتم عشقم عاشقتم تو حرف نداری محشری قربون چشمای خمارت از خجالتت درمیارم و شروع کردم لب گرفتن ازش و دستمو بردم سمت کیرش ک هنوز راست ایستاده بود شروع کردم خوردنش لاله گوشاش اول ی دوست دارم حشری تو گوشش گفتمو و لاله گوششو گاز زدم ک دستاش ک سر پهلوام بود و محکم فشار داد و فهمیدم ک خوب تونستم تحت تاثیر قرارش بدم خلاصه کلی خوردمش گلو و گردنشو شکمشو سینه هاشو و از زیر نافشو شروع کردم به خوردن تا رسیدم به کیر خوشمزه اش جووووووووووووون گفتمو تف ریختم سرش یکم و مالیدمش و کردم تو دهنم ی مک اساسی زدم ک اهش دراومد قربون صدقه ام میرفتو و کیرشو فشار میداد رو به بالا و تو دهنم تلمبه میزد یکم ک اینکارو کرد تخماشو کردم تو دهنمو د بخور انقد کیرو تخماشو خوردم ک یهویی ابش اومد وقتی با اینکارم ابش میومد کیف میکردم چون بعدش مجبور میشدیم دوباره طولانی تر سکس کنیم ابش ریخت سر شکمشو دستمال آوردم تمیزش کردم دراز کشیدم به پشت تو بغلش و شروع کردیم باهم حرف زدن چرخید و کیرش افتاد لای باسنم و ی چن دیقه ای باهم حرف زدیمو قربون صدقه رفتیم ک دیدم شروع کرد دستمالیم و دیدم ک نه شومبول جان بازم داره بلند میشه منم باز اورم اروم کونمو بیشتر دادم عقبو میمالیدم بهش اونم بیشتر خودشو چسبوند بهم و دستشو انداخت لای پاهام و ی خورده قربون صدقه کونم رفت و بعدش شروع کرد انگشت کردنش منم یکم ناز کردم اول ک عطششو بیشتر کنم و بعدش گفتم کونم فقط یکم چون درد داره گفت باشه عشقم همونطوری ی ذره دیگه مالید سوراخمو تا جا باز کرد و بعد کیرشو از پشت کرد تو کونم و با اخو اوخ زیاد من همراه بود وقتی دید دردم زیاده دستشو آورد جلو و شروع کرد مالیدنم دوباره و منم حشری شدم و دیگه برام مهم نبود داره کونمو پاره میکنه انقد مالیدم تا باز من ارضا شدم وقتی کیرشو کشید بیرون کونم بی حس شده بود دیگه پاشد رفت شستشو برگشت با کسم لیزش کردو اینبار یهو هلش داد تو کسم ک جیغم دراومد چرخوندم بالا و سگی شدیم و افتاد روم و کیرش تا ته تو کسم بود و با شدت تلمبه میزد انقد زد ک کسمم بی حس شد و اخرش چنتا تلمبه تندو پشت سرهمو داغی ابش تو شکمم و همزمان باهاش برا بار سوم ارضا شدم اونم ک بار دومش بودو دیگه جون تو تنش نبود من ک پخش تشک بودم اونم پتو رو کشید رومون افتاد سرمو منم چسبیدمش و دوتامون به ثانیه نکشید خوابیدیم یکی از لذت بخش ترین خوابای عمرم بود هرچند کس و کونمو حس نمیکردم نوشته

Date: September 30, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.