لذت اولین باری که کون دادم

0 views
0%

تقریبا همزمان با وقتی که متوجه شدم مالیدن کیر احساس خوبی به آدم می ده متوجه شدم نوازش کون و مخصوص سوراخش هم لذت بخشه در شهر کوچیک و خانواده بسته بزرگ شدم و تقریبا تمام تجربه سکسی من تا زمان دانشگاه محدود به خودارضایی و ور رفتن با سوراخ کون خودم بود و تقریبا هر چیزی که فکر کنید شباهتی به کیر داشت رو مانند خیار و بادمجان و رو به خودم فرو کرده بودم ولی هیچ وقت فرصت لذت بردن با فرد دیگه ای رو نداشتم تقریبا این برای خودم هم پذیرفته شده بود که امکان تماس جنسی با دیگری رو ندارم و فقط روابط جنسیم در حد تخیل بود که خیلی هاش هم تخیلاتی بود که دیگری ترتیب منو می داد این روال حتی در دوران دانشجویم ادامه داشت با این تفاوت که تنها جای که برای خود ارضایی داشتم حمام خوابگاه بود خوابگاه ما یک سبک مسخره داشت و اون این بود که چند بلوک ساختمانی داشت که هیچ کدوم حمام نداشتند و به جاش یک ساختمان در داخل مجموعه بود که 20 30 دوش داشت یک بار که تو حمام بودم و مشغول ور رفتن با خودم متوجه شدم داخل یک حفره مسخره که برای گذاشتن صابون و وسایل حمام تعبیه شده بود یک نایلون است که جلب توجه می کرد جلو رفتم دیدم ظاهرا دیوار بین حمام ها خیلی باریک تر از اونی است که فکر می کردم و ظاهرا در اون قسمت فقط یک کاشی بوده که اون هم نصفه نیمه شکسته و می شد حمام بغلی رو دید اولش ترسیدم که نکنه کسی منو در حال جلق زدن دیده باشه و سریع دوش گرفتم و جلق نزده در رفتم دو سه روز بعد با خودم فکر کردم شاید همون کاشی شکسته فرصتی باشه واسه دید زدن یک کیر واقعی رو این حساب باز رفتم تو همون دوش خوشبختانه انگار هنوز تعمیرش نکرده بودند آهسته گوشه نایلون رو فشار دادم که داخل دوش رو ببینم متوجه شدم کسی داخل دوش نیست نایلون رو باخیال راحت تنظیم کردم و منتظر شدم کسی بیاد داخل دوش زمان زیادی طول نکشید که یکی داخل دوش شد از شانس ما یک پسره ریقو بود که تا لحظه آخر هم شرتش پاش بود و فقط آخر کار شرتش رو در آورد که بدتر کون ریقو و کیر بدشکلش حالم رو گرفت خواستم من هم دوش بگیرم و بیا بیرون و بیخیال داستان بشم که باز دیدم اولا الان حمام خلوته و کسی متوجه نمیشه اشغال شدن دوش نمیشه در ثانی اون موقع روز نه کلاسی داشتم و نه کار مشخصی گفتم صبر کنم یک نفر دیگه رو هم ببینم اگه اون هم تخمی ازآب دراومد می رم دنبال کارم اون یاروه بیرون رفت و من چند دقیقه ای تو حمام بیکار بودم که دوباره شروع کردم ور رفتن با خودم از عقب و جلو که متوجه شدم یکی داخل دوش کناری شد سریع پریدم پشت سوراخ و هی سرک می کشیدم ولی متاسفانه چیزی پیدا نبود دو سه دقیقه بعد چشام چهار تا شد یک کون و کپل خوشگل داخل کادر آمد پاهای زیبای داشت ورزیده و کم مو و کپل خوشگلش که در اثر خیس شدن زیر دوش محشر شده بود ولی متاسفانه از اون زاویه کیرش پیدا نبود ولی معلوم بود داره با خودش ور می ره آب دهنم خشک شده بود معلوم بود داره جلق می زنه حرکت نرم عضلات کپلش داشت دیونم می کرد در تمام مدت داشتم با کیرم ور می رفتم که آخر سر تکانی به خودش داد و کیر در زاویه دیدم قرار گرفت وووووای عجیب کیری داشت از کیر خودم بلند تر و کلفت تر بود و به شدت شق شده بود و در کف صابون غرق شده بود تازه متوجه شدم دلیل برگشتنش این است که می خواهد صابونش رو بذار تو اون جا صابونی مسخره ریدم به خودم صابون رو گذاشت و متوجه نایلون داخل دیوار شد خم شد که ببین داستان چیه که متوجه شد یکی پشت سوراخ است سریع خودم رو عقب کشیدم نمی دونستم چکار کنم نایلون از داخل سوراخ بیرون کشیده شد و دیگه هیچی در اون فضا خالی وجود نداشت چند ثانیه ای مانده بودم چکار باید بکنم و پشت دیوار قایم شده بودم که صدا یکی اومد که می گفت چی رو داشتی نگاه می کردی نمی دونستم جواب بدم یا نه خواستم سریع با همان کف رو بدنم خودم رو خشک کنم و در برم که دوباره گفت اگه دوست داری خوب بیا نگاه کن من که بدم نمی اید و آرام خندید شروع کرد آرام حرف زدن چیه بابا چرا ترسیدی بیا من دوباره شروع کردم بیا نگاه کن و از این جور حرفها آرام آرام ترسم ریخت و سرم رو جلو بردم دیدم دوباره کیرش تو دستش است داره می مالش و همیجوری داره آرام آرام حرف می زنه خوب کیرم رو دوست داری خوشگله و کیرش در نزدیک ترین فاصله در سوراخ کاشی شکسته بود دلم می خواست لمسش کنم ولی متاسفانه جوری نبود که بهش دست رو از سوراخ رد کرد یا اون کیرش رو بکنه داخل چند بار پرسید دوست داری حسش کنی اره آخرسر با صدا آروم گفتم اره ولی این جوری نمی شه که گفت چرا نمی شه تو بخواه جورش می کنیم گفتم چطوری من می آم پیشت دوباره از ترس ریدم به خودم گفتم نمی شه بابا آبرومون می ره گفت تو در حموم رو باز بذار من می آم پیشت همین جوری پشت دیوار باهم حرف می زدیم و آخرش راضیم کرد در تمام این مدت ما صورت هم رو ندیده بودیم و نمی دونستم طرف کیه و این خودش بدترین دل نگرانیم بود ولی از طرفی هیجان فرصت یک تجربه واقعی وحشتناک بود آخر سر رفتم در حمام رو باز کردم و تو راهرو رو نگاه کردم هیچ کس نبود ظاهر تعداد دوش های خالی زیاد بود که خودش خبر خوبی بود در رو روی هم گذاشتم وبگشتم داخل حمام گرم و گفتم در بازه اگه می تونی بیا از هیجان و وحشت داشتم قالب تهی می کردم که متوجه شدم درب حمام سرد بسته شد همین جوری لخت لباسها و وسایلش رو زده بود زیر بغلش و آمد داخل حمام شناختمش یکی از دانشجو های رشته بود که تو بلوک بغلی ما ساکن بود و دو سه سالی ازمن بزرگ تر بود ورزشکار و خوش هیکل بود اون هم منو شناخته بود و هر دو از حسن اتفاق راضی بودیم برای این که از اون حمام به این حمام بیاد شرت پاش کرده بود و ظاهرا اون هم یک کم ترسیده بود چون کیرش حسابی خوابیده بود سریع شرتش رو در آورد و به سمتم آمد و محکم بغلم کرد و ازم لب گرفت راستش زیاد لذت بخش نبود ولی خوب برای شروع بدنبود تا به خودم آمدم دیدم دو دستی کپلم رو تو مشتش گرفته و داره فشار می ده شروع کرد بیخ گوشم نجوا کردن که با سربه سوراخ کاشی اشاره کردم که یعنی ساکت اگه کسی بره اونجا صدامون رو میشنوه برگشت از داخل وسایلش یک کیسه نایلون در آورد و کرد داخل سوراخ و برگشت به سمتم کیرش دوباره شق شده بودم دستم رو گرفت گذاشت رو کیرش و آرام بیخ گوشم گفتم مال خودت بخورش با حالت تردید کیرش رو تو دستم گرفته بودم حس متفاوتی داشت از تمام آنچه که انتظارش رو داشتم محکم و در عین حال دارای بافتی نرم و بسیار گرم و داغ با دست شروع کردم براش جلق زدن که بعد چند بار گفت بخورش زانو زدم جلوش و کیرش رو دو دستی گرفتم و آرام سرم رو بردم جلو وووووواااای چه حسی بود اصلا قابل توصیف نبود تمام دهنم از کیرش پر شده بود با تا جای که می تونستم کیرش رو تو دهنم جا دادم و شروع کردم به میکدنش با حرکت دستش بهم توجه داد که سرم رو عقب جلو کنم محشر بود حسی که اصلابرام قابل هضم نبود کیری داغ و کلفت تمام فضا دهنم رو پر کرده بود و خایه هاش رو تو دستم گرفتم داغ نرم و لذت بخش بود کیر رو ول کردم شروع کردم به خوردن خایه ها می دونستم باید خیلی دقت کنم والا دردش می گیره هر دو خایه رو تو دهنم گذاشتم وآرام می مکیدم بالا رو نگاه کردم داشت از لذت از حال می رفت دوباره کیرش رو گرفت و گذاشت تو دهنم چند دقیقه ای باره کیرش رو خوردم که آرام دوباره آمد بیخ گوشم گفت پاشو کونت بذار خوشگله من هم کاملا تابع پاشدم پشتم رو بهش کردم بهترین حالتی که فکر می کردم مناسب کونم رو به سمتش گرفتم خوشبختانه چون قبلش کلی با خودم ور رفته بودم حسابی باز باز بودم برای اولین بار در زندگی گرما یک کیر رو بین کپلهام حس کردم سرکیرش رو گذاشت بین کپلهام و آرام فشار داد جلو سوراخم نبود متوجه شدم بر خلاف ظاهرش حداقل اینقدر ها هم وارد نیست و شاید هم این اولین کونی است که داره می کنه چون بعد از چند بار تنظیم کردن بازهم کیرش رو جای بی ربط می ذاشت و فشار میداد آخرش خودم کیرش رو گرفتم گذاشتم جلو سوراخم اون هم آرام شروع کرد به فشار دادن حس کردن سرکیر داغ جلو سوراخ کونم با هیچ حسی که تا حالا تجربه کرده بودم قابل مقایسه نبود خوشبختانه کیرش از خیلی از چیزهای که تو کونم کرده بودم باریک تر بود رو این حساب برخلاف اونی که همه می گن برای اولین بار کون پاره شد و دهنم صاف شد همه اش لذت بود سوراخم تا حد ممکن از هم باز شد و کیرش آرام آرام تا ته تو رفت حس بی نظیری بود که اصلا قابل مقایس با ور رفتن با خودم نبود یک کیر داخل کلفت داخل کونم بود که عین سفتی رویه نرمش سوراخم رو نوازش می داد و از اون لذت بخش تر حس تماس فیزیکی بین دو بدن بود در تمام مدت با دستش کپل و کمرم رو می مالید و هر از گاهی رانهاش رو پشت ران هایم حس می کردم کم کم سرعت تلمبه زدنش رو زیاد کرد معلوم بود که داره می اید دوست نداشتم اینقدر زود تموم شه خودم رو کنار کشیدم و کیرش از کونم در آمد برگشتم بغلش کردم و آرام بیخ گوشش گفتم آرام تر این جور زود آبت می آید زانو زدم و کیرش رو زیر آب دوش شستم و دوباره شروع کردم به بازی کردن با کیر و خایه اش و به تناوب کیر و خایه اش رو می خوردم شانه هامو گرفت و با اشاره به من فهموند پاشم بیخ گوشم گفت من دارم دیونه می شم برگرد دوباره بکنمت این جوری آبم رو می ریزم تو دهنت ها با وجود این که دوست داشتم خوردن آب کیررو هم تجربه کنم پاشدم و پشتم رو بهش کردم و دوباره کیرش رو گذاشت در سوراخم و این بار محکم فشار داد تا ته رفت تو کونم این بار دیگه حرف گوش نمی کرد و به سرعت تلمبه می زد حس بی نظیر بود با هر برخورد کیرش به پشت پرستاتم حشری تر می شدم وقتی به خودم آمدم دیدم کیر خودم هم حسابی راست شده از پشت داشتم به شدید گاییده می شدم و از جلو خودم با کیرم ور می رفتم یک مرتبه محکم منو بغل کرد داخل کون داغ شد حرکت ضربه ای کیرش که داشت تخلیه می شد رو کاملا تو کونم حس می کردم بیخ گوشم آرام ناله می کرد واقعا حالت شهوت انگیزی بود من هم محکم کیرم رو می مالیدم تو تقریبا 30 یا 40 ثانیه پس از این که اون ارضا شد من هم آبم آمد نوشته

Date: August 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.