لیلا مذهبی لاشی

0 views
0%

یه دوست دخترداشتم که ازوقتی سکس وبااون شروع کردم خودم صیغه عقد رو به اون یاد دادم و صیغش کردم تابه لحاظ شرعی هم مشکلی نداشته باشه خیلی شهوتی بود و من از اون بدتر ما یکسالی بود که با هم دوست بودیم وازاونجایی که لیلا از یه طرف بادوستاش اوتو میزدو میومد سر قرار با من یا از چاپیدن پسرا برام میگفت و لازم به ذکراست من هیچوقت به اتو زدنش و چاپیدن پسرا و عکس العمل اعتراضی و قیرتی که بپرسم اون کی بودو کجابودی و نشون نمیدادم وتازه به اون پیشنهادمیدادم تابعضی ازدوستام روکه ضعف کس دارن روهم بچاپه وپولش رو با هم خرج کنیم ازطرف دیگه نمازخوندن ودین ومنروهم بعضی مواقع ارشادمی کرد تو یک کلمه ادای تنگارو در میووورد منم با خودم عهدبستم تابه لیلابیخودی دست نزنم وکاری کنم تا خودش بیادبگه منو بکن تایک روزکه خونمون بودیم بایدبگم ما دو واحد اپارتمان داریم به همین خاطر اکثرا مکان موجودبود لیلاگفت بیا بخاب رومبل این دفعه من میخام موهای گونه و بالای ابروت روتمیزکنم یکم ایستاده اینکاروکردبعدگفت بزار من بشینم تو سرتو بزار رو پای من بعد یک دقیقه که سرم روپاش بودسرمو بلند کرد چهار زانو رو مبل نشست و سر من رو اینبار تقریبا بقل کرده بودکه دوباره بلندشدو ایندفعه نشست کنار من رو مبل منم حالت نیمه درازکشیده بودم ومثلا برای اینکه بیشتر دقت کنه خم شدو نزدیک به صورتم شد سینهاشو چسبونده بودبه بدنم کاملا معلوم بود شهوتی شده فقط تلاش میکردخودش رو به من بمالونه ومن هم شهوتی کنه من یه ادامس داشتم که خوردمش درحال جویدن بودم که گفت من چی گفتم دیگه ندارم گفت همون که تو دهنته رو بده منم ادامس واوردم بیرون بین لبام گفتم بیاخودم میزارمش تو دهنت که موقع دادن ادامس از هم لب گرفتیم چه حالی داد هنوز نجوییدش گفت بیاپسش بگیر و دوباره لب بازی بعدیکسال اولین باری بودکه داشتیم لب بازی میکردیم و این همه فضای بینمون شهوتی و سکسی شده بوددیگه بهونه ادامس رفت کنارو سفت بقلش کرده بودم وسینه های بزرگ وخوشگلش رو به سینم چسبونده بودم و لبشو داشتم میخوردم وکیرم که حسابی سفت شده بودروبه پهلوش چسبونده بودم وبادستم انومحکمتربه خودم میچسبونم سینش وبااینکارتوسینم میفشارم وفشاربقل کردن روکم میکنم ودوباره فشارازشهوت زیادصداش دراومده شروع به گازگرفتن لبم کردمنم خیلی شهوتی بودم ولی عهدم یادم اومدو باخودم گفتم لیلا هنوز نگفته که منو بکن پس دیگه بس کن و یهو داد زدم گفتم لبم روکندی نوشته

Date: July 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.