ماجرای گاییدن کون سفید من

0 views
0%

من آرش هستم قد 175 وزن 70 رنگ سفید یک مون تپل و قلمبه الان که این داستانو مینویسم 19 سال دارم و داستان بر میگرده به سه سال پیش وقتی بچه وقتی بچه بودم خیلی ها در کونم من لا پایی میزدن ولی هیچ کس کیر تو کونم نکرد برای اولین بار که یک کیر ناز تو کونم رفت 16 سالم بود تو اون دوران و تو اون سن خیلی حشری بودم و بیشتر وقت ها خودمو با فیلمای پورن گی ارضا میکردم و همیشه دوست داشتم جای اون پسره که دارن کونش میزارن باشم و او کیر تپل تو کونم باشه کونمو همیشه انگشت میکردم تا ارضا میشدم خیلی دیگه حالم خراب بود بارید هر جور که میشد یه بکون پیدا میکرم که منو بکنه میترسیدم گیر یک پسره احمق بیفتم که ازیتم کنه بخاطر همین زجر زیادی میکشیدم تا انکه یک روز با اتفاق خانواده رفتیم خونه یکی پسر عموم توی یک شهر دیگه تازه ازدواج کرده بودن و بچه نداشتن منم اونجا هیچ کس رو نداشتم باهاش حرف بزنم از خونه اومدم بیام بیرون یک پسره در خونه وایساده بود که در خونشون جلوی در خونه پسر عموم بود 25 26 سن داشت هیکل درشتی داشت ازش خوشم اومده بد داشت میرفت بیرو که با من روبرو شد سلام کردم و با هم رفتیم تو اسانسور دم در اسانسور که میرفتیم یک شیطنت کردم و اروم دستمو زدم به کیرش و برگشتم عقب یک نگاه کردم و لبخند زدم اونم یه لبخند زد رفتیم داخل توی اسانسور که میرفتیم پایین دستشو گذاشت رو کونم و یکم مالید منم که همینو میخواستم یه اه کشیدم که انم بیشتر فشار داد پایین که رسیدیم دستشو از روی کونم برداشت و باهم رفتیم بیرون که پسره گفت کجا میری برسونمت گفتم هیچی خواستم یه گشتی بزنم گفت خوب بیا با من بریم گفتم باشه سوار شدم تو راه که میرفتیم دستشو روی رونم میمالید حرف نمیزدیم فقط اون منو انگول میکرد که پسره گفت خودتو معرفی نکردی منم گفتم آرش هستم اومدم خونه پسر عموم انم خودشو سعید معرفی کرد فهمیدم او دانشجو هستش و اونجا هم خونه دانشجویی اجاره کرده و تنها هست داشتیم حرف میزدیم که گفتش چرا جلوی در اسانسور دست به کیرم زدی گفتم آخه دست خودم نبود کار کونمه کیر میخواد اونم یک لبخندی زدو گفت من یک جایی کار دارم کارم تموم شد میریم کونت بزارم باورم نمیشد که یکی کونم میخواد بزاره خیلی خوشحال بودم کارشو انجام دادو برگشتیم اروم رفتیم تو خونه تا کسی نفهمه وقتی رسیدیم خونه درو بست و همون اول یک لب لزم گرفت انداختم روی مبل گفت من میرم لباسامو عوض کنم تو هم برو خودتو خالی که که باهات کار دارم رفتم دست شویی حسابی تمیز کاری کردم وقتی برگشتم فقت شرت پام بود دبدم اونم یک شرت پاشه و کیرش حسابی بزرگ شده از زیر شرت معلوم بود حسابی کلفته رفتم بشینم کنارش گفت بشین روی کیرم منم آروم روش نشستم آخ که چه مزه ای داد کیرشو میمالید به کونم من بیشتر حال میکردم تا او یواش یواش دست برد زیر شرتم و کیرمو میمالید بلندم کرد شرتمو کشید پایین برگردوندم شرو کرد به لیس زدن سوراخ کونم خیلی حال میداد یک انگشت کرد تو کونم یکم دردم گرفت ولی من با لطف خیار گشاد بودم انگشتشو بیرون کشیر و برگردوندم جلوی کیرش سرم جلوی کیرش بود آروم سرمو فشار داد به کیرش که بوی خوب کیر به مشامم رسید شرتشو کشیدم پایین یک کیر نازو کلفت دراز سرشم یک خورده قرمز رگ به رگ بو 22 سانتی بد چه بوی خوبی میداد چه خایه ای داشت چه رنگی خیلی ناز بو آخ یادش بخیرآروم تخماشو کردم تو دهنم میک میزم اوممممممممممم چه مزه ای خیلی خوش مزه بود تمام دهنم پر شده بود از خایه ی سعید خایه هاشو در اوردم یه لیس به قامت کیرش کشیدم و شرشو کردم تو دهنم زبون میکرم تو سوراخ کیرش تمام کونی های دنیا میدونن خوش مزه ترید خوردنی دنیا کیره اونم کیری که من ساک میزدم تا اونجایی میشد کردم تو دهنم و جلو عقب میکرم دوست نداشتم کیرشو در بیارم سعید سر منو محکم گرفت و با تمام وجودش تو دهنم تلمبه میزد داشت حلقم پاره میشد ولی اون کیر ارزش داشت چه لزیز بود کیرشو در آورد بهم گفت برگرد تا کونتو پاره کنم دل تو دلم نبود برای کیر سعید آروم کونمو میمالید انگشت اشارشو آروم کرد داخل دردی نداشت جلو عقب میکرد آروم دوتا انگشت کرد داخل یه خورده میسوخت ولی حال میداد انگشت سوم کرد داخل دردم گرت ولی میدونستم همه اینا برای اینه که گشاد بشم کمم کونم آماده گاییدن شده بود به کیرش یه خورده تف زد وآروم گزاشت در کونم آخخخخخخخخخخخ که چه حالی داد آروم یواش یواش شرشو کرد داخل یه درد لذت بخشی داشت میسوخت ولی چه سوختنی سعید دید که من حال میکنم تا خایه مهکم کر تو کونم یه اه بلند کشیدم و کونم آتش لذت گرفته بود خدای من چه درد شیرینی یواش یواش داشت تلمبه میزد سرعتش زیاد کرد دور کونم داشت میخارید و میسوخت تند تند داشت تلمبه میزد رگای کیرشو تو کونم حس میردم داشت منو تو حالت سگی میگایید کیرشو در آورد و دو باره کرد تو همین کارو تکرار میکرد و هر بار بیرون میکشید من خالی از لذت میشدم و وقتی میکرد تو اوج لذت بودم کیرشو کاملا در اورد و منو بر گردوند پاهامو گزاشت روی شونه هاش و دومابه کرد تو کووونم با تمام وجودش داشت کون منو میییگایید من داشتم گاییده میشدم چه گاییدنی بعد که خسته شد دراز کشید و من روی کیرش نشستم و بالا پاین میشدم روی کیرش دیگه چشام داشت سیاهی میرفت آب دهنمو نمیتونشتم قورت بدم و همش میریخت بیرون منو بلند کر و گزاشت لبه تخت و دوباره شروع به کردن کرد همین جور داشت میگایید که انفجار آب کیر سعید لذت منو کامل کرد و کونم پر شد از آب داغ کیر سعید یه 2 دقیقه همین جوری کیرش داخل بو که شل شد و افتاد بیرون همراه کیرش آبشم اومد بیرو یه 30 دقیقه همونجوری خوابیدیم 2 ساعت شد که کیر سعید تو کونم بود بعد بلند شدم و لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون ما دو هفته اونجا بودیمو سعید هر روز منو میکرد یادش بخیر چه روزهایی بود ادامه دارد نوشته

Date: June 10, 2019

One thought on “ماجرای گاییدن کون سفید من

  1. سلام خاله مهین هستم از تهران حضوری قیمتم برای شب تا صبح 400 برای ساعتی 200 نصف مبلغ کارتی قبول میکنم نصفشو نقدی 26 سالمه مکان دارم از عقب جلو میدم ساک میزنم اگه واقعا پایه حال کردن باشی میتونم آدرس بدم هر شهریم مکان داشته باشی و قابل اعتماد باشی میتونم بیام این شمارمه 09338617680 اونایی که شک دارن یا کلا خیال میکنن سرکاری به قصد مزاحمت بی قید بند بلاک میکنم
    🆔 Whatsapp
    https://wa.me/989338617680
    🆔 Telegram
    https://t.me/mahin7680

Leave a Reply

Your email address will not be published.