مالش داخل تاکسی پراید

0 views
0%

یه بار کنار خیابون منتظر تاکسی خطی بودم که یه تاکسی که پراید بود جلوم وایستاد پر بود فقط عقب یه نفر جا داشت که یک زن و یک مرد بود وقتی در عقب رو باز کردم اون زن پیاده شد تا من وسط بنشینم منم همین کارو کردم همین که نشستم خانمه اونم سمت راست من نشست ولی چه نشستنی چون پراید بود مثل پژو و پیکان جا دار نیست همین که نشست چسبوند به من سمت راستم کلا چسبیده بود بهش اولش تعجب کردم گفتم شاید حواسش نیست ولی دیدم نه خودش میخاد هر جند دقیقه پا رو میالوند به من یا میزد بهم دیدم به کارش داره ادامه میده من همون کارا رو باهاش میکردم دست سمتش نبردم چون نفر سمت چپم ممکن بود ببینه تا رسیدیم به یه میدون نفر جلویی و نفر سمت چپم پیاده شدند من اون خانم عقب بودم و راننده سرگرم رانندگی منم دستم را اروم بردم سمت پای راستم را مثلا بخوارمش ولی همزمان که میخواروندمش دستم به پای زنه میخورد اون زنه چیزی نمیگفت منم جرات کردم دستم رو اروم گذاشتم روی رانش و اروم اروم نوازش میکردم تا بردم داخل رانش رو هم لمس میکردم تا به اینجا رسیدم اونم دستش رو روی رانم گذاشت ولی سریع رفت سمت کیرم و میمالوند منم فرصت رو غنیمت شمردم دستم رسوندم به کسش شروع کردم به مالوندنش یه پوشه پلاستیکی داشت که یه سری کاغذ توش بود اونو گذاشت روی دستامون که کسی نبینه ولی حیف شد زیاد طول نکشید چون انتهای مسیر بود از ماشین پیاده شدیم و شماره ازش گرفتم و تا بعدا که ادامه داستان رو بگم بچه ها این داستانم جدی واقعی بود مسخره

Date: March 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.