مامان شیطون و کیرپرست

0 views
0%

از بچگی یادمه همیشه لباسای باز تنگ سکسی لختی میپوشید و کسو کون قلمبشو مینداخت بیرون از بچگی یه حس سکسی بهش داشتم همیشه وقتی بیرون میرفتیم یه تیپ هایی میزد که نگو مثلا مانتو نازک و تنگ میپوشید زیرشم هیچی نمیپوشید حتی سوتینم نمیپوشید معمولنم نوک ممش میزد تابلو بیرون یه ساپورت نازک کوتاهم میپوشید شالشم انقد نازک و لیز و کوچیک بود همیشه که از سرش میوفتاد چاک سینش بیرون بود همیشه ۲ ۳ تا دکمه مانتوشو باز میزاشت چاک سینشو مینداخت قشنگ بیرون مانتوهاشم انقد کوتاه بود که از پشت کون گنده و قلمبش میزد بیرون از جلو هم ممه هاشو چاک کسش پاشنه بلند میپوشید موهاش همیشه بلوند و کلیپس میزد میبست کون ممه هاش انقد گنده بود همیشه میخاست مانتوشو ساپورتشو جررر بده بیرون که میرفتیم اکثر مردا پسرا نگاش میکردن بهش تیکه مینداختن میگفتن جووووون چه کیونی داری خانومییییی یا مثلا میگفتن خانوم این ممه ها هممش مال خودته اینا رو حتی جلوی منم میگفتن ولی من چیزی نمیگفتم راستش خودمم خوشم میومد مامانمم وقتی بهش تیکه مینداختن اگه از طرف خوشش میومد یا خیلی تابلو بهش آمار میداد شماره ردوبدل میکرد یا میخندید یا میگفت جوووون یا جوابشو میداد یا این که میرفت جلوتر یه جا مثلا وایمیستاد جلو یه مغازه جلو ویترین مغازه قمبل میکرد که مثلا پایین ویترینو ببینه اون طرفم میومد چند بار حسابی کیرمالیش میکرد از پشت یا انگشتش میکرد مامانمم فقط میخندید یه بار چند وقت پیش باهم رفتیم مترو با اصرار اون جفتمون رفتیم تو مردونه وایساد تو شلوغی بغل دست من میدیدم که قشنگ ۷ ۸ نفر میان از پشت کلی کیرشونو میمالن در کون قلمبشو میرن یه بار تو همون شلوغی یه مرده پشتش داشت کیرشو میمالید در کونش مامانم کلیدشو از قصد انداخت زمین تابلو بود از قصده بعد قشنگ قمبل کرد دولا شد برش داره همون لحظه قطار ترمز زد هرکی پرت شد یه سمتی اون مرده دستاشو گذاشت یواش بغلای کونشو گرفت ۳ تا تلمبه یه محکم زد در کون مامانم بعدم محکم چسبید در کونش مامانم که بلند شد صاف شد دیدم قرمز شده داره میخنده مرده خودشو بازم مالید به کونشو پیاده شد رفت معلوم بود آبش اومده ماهم داشتیم پیاده میشدیم که دیدم ۴ ۵ نفر محکم از پشت مامانمو انگشت کردن مامانم یه جیغ کوچیک زدو با خنده زود از قطار پیاده شد ولی به رو خودم نیاوردم که مامانم شک نکنه فهمیدم ازش پرسیدم چی شد گفت هیچی بریم خلاصه ازین کارا زیاد میکرد من یه روز خیلی حشرم زده بود بالا مامانم خونه نبود داشتم با یه سوپر میزدم که یهو مامانم اومدو منم جمع کردم ولی کیرم هنوز شق بود رفتم آشپزخونه دیدم اونجاس طبق معمول یه جوری لباس پوشیده که دلم میخاد بگیرمش همونجا بکنمش یه تپ نازک کوتاه با یه ساپورت نازک مشکی انقد نازک که شورت قرمزش زیرش معلومه کاملا رفتم از پشتش رد شم یه لحظه کونشو داد عقب منم از فرصت استفاده کردم کیرمو چسبوندم لا چاک کون قلمبش اونم اصلا به روی خودش نیاورد داشت کار خودشو میکرد منم روم بیشتر شد فشار دادم کیرمو رفتم جلو اونم کونشو داد عقب حدس میزدم این کارو کنه وقتی با بقیه میکنه با من نکنه من یهو کیرمو کشیدم کنار رفتم اونور که بزارمش تو کف همینم شد برگشت بهم گفت عزیزم یه کمک بهم میدی گفتم چه کمکی گفت یه لحظه بلندم کن از پشت دستم به این قابلمه نمیرسه تو کابینت گفتم باشه رفتم پشتش دستمو حلقه کردم دور شکمش زیر سینه هاش جوری که راحت بتونم با دستام سینه هاشو مشت کنم کیرمم چسبوندم در کونش هی میمالیدم بهش هی الکی میگفتم آماده ای اونم میگفت آره بعد جفت ممه هاشو مححححکم فشار دادم کیرمم فشششار دادم به کونش یکم انداختمش بالا دستش رسید قابلمه رو برداشت ولی من تا یه ۱۰ ۲۰ ثانیه ولش نکردم همینجوری داشتم میمالوندمش که یه آهههه کشید که نزدیک بود آبم بیاد بعد دستشو گذاشت رو میز خودشو هل داد سمت کیرم قمبل کرد یه نگاهی با عشوه به عقب کرد منم دست انداختم از رو ساپورت انگشتمو با تمام قدرت فرو کردم تو سولاخ کونش که خندید منم حشرم حسابی زد بالا انقد محکم انگشتش کردم ساپورتشو جر دادم از سولاخ عقبش بعد دست انداختم توش شورت قرمز توریشو گرفتم جر دادم پاره کردم دراوردم مالیدم به کیر شق کردم گذاشتمش کنار شروع کردم تند تند کسشو از پشت انگشت کردم بعد یه دستمو تقریبا تا مچ کردم تو کسش ولی فقط میخندید دیگه فهمیدم مامانم حسابی پارس کلی کس داده گشاد کرده کسشو اینو که فهمیدم هم خوشحال شدم هم حشری دست کردم تو موهای بلونده کلیپس زدش سرشو گرفتم کشیدم سریع سمت کیرم دستمو که از کسش بیرون آوردم لیسیدم خیس آب کس بود کیرمو یجا کردم تا خایه تو حلقش همشو چپوندم تو دهنش محکم داشتم فشار میدادم که گفتم جنده خانوم از بچگی تا الان یه بند کیرمو شق کردی امروز میخام پارت کنم کیرمو دراوردم گفت جووووووووووووون من ماله همه ام هر کی خواس جررررم بده پارم کنه گفتم واااااای کیرمو با شدددت کوبوندم تو حلقش سرشو دو دستی گرفتم فشار دادم به کیرم انقد هل دادم کیرمو تو حلقش داشت له له میزد نزدیکه ۱ دقیقه نگه داشتم بعد وحشیانه شروع کردم تو دهنش تلمبه زدم تمام آرایش غلیظش بهم ریخته بود موهاش بهم ریخته بود لبای پروتز کردشو که دور کیر کلفتم میدیدم دیوونه میشدم محکمو محکمتر تلمبه میزدم سرشو چسبوندم به کابینت انقد محکم تلمبه زدم کیرمو تو دهنش که سرش محکم میخورد به کابینت تا این که بعد ۲۰ دقیقه حس کردم داره آبم میاد سرشو دو دستی گرفتم بردمش عقبتر جفت پاهامو گذاشتم دو طرف سرش کیرمو تا بیخ چپوندم تو دهنش نگه داشتم چنتا تلمبه قوی زدم آب کیرمو تا قطره آخر خالی کردم تو حلقو دهنش همشو خورد بعد نشستم رو دهنش چند دقیقه کیرم تو دهنش بود بلند شدم بلندش کردم لبامو بوسید گفت عاشقتم کاش همه مث تو منو میگاییدن بعد با همون وضعیت وایساد به ادامه کارش رسید از دهنش آب کیر میچکید شورتش پاره یه گوشه افتاده بود ساپورتشم از سولاخ کونش پاره شده بود ممه هاش بیرون بودموهاش بهم ریخته بود رفتم یه استراحت کردم گذشت تا چند روز بعد یه اتفاق جالب افتاد منو مامان یه سکس داغ وحشی کرده بودیم من دراز کشیده بودم درو زدن مامانم همونجوری لخت لخت یه چادر گل گلی سفید ناااازک سرش کرد رفت درو باز کرد مث این که مدیر ساختمون بود اومده بود راجعب کاشی کاری دم در بحرفه از اتاق میدیدم که لای چادرشو باز کرده قشنگ کاملا کسو رون تپلشو داره نشون مرده میده قه قه بگو بخند میکنه چادرش کامل سر خورده بود از سرش افتاده بود رو شونه هاش بود یه لحظه چادرشو کامل باز کرد که درست سرش کنه کل هیکل لخت کردنشو نشون یارو داد طرفم قفل کرد تا یه دیقه یه جوری جنده بازی میکرد که انگار نه انگار که همین یه ربع پیش داشت زیر کیرم له له میزد کس و کون میداد انگار سیرمونی نداشت خلاصه با مرده صحبتشون طولانی شد بهش گفت بفرمایید داخل اینجوری معذبید مرده گفت نه مزاحم نمیشم الان رفع زحمت میکنم دیگه تا اینو گفت مامانم یهو چادرشو ول کرد کلا افتاد زمین چادرش مرده رنگش سفید شد کل هیکل سکسی و کردنی و گوشت مامانم لخت جلوش بود مامانم گفت اوا ببخشید آقا محسن از دستم افتاد اومد مثلا چادرشو برداره برگشت دولا شد کاملا سولاخ کونشو کسشو نشون یارو داد یه مکث طولانیم کرد که مقلا چادرشو از رو زمین برداره طرفم امون نداد در جا کیرشو درآورد تا دسته همونجا تو راهرو فرو کرد تو کس مامانم فک کرد الانه جیغ بزنه اومد دستشو بگیره جلو دهن مامانم که مامانم خندید گفت آآخخخخخخ جوووووون چه داغههه مرده همینجوری مونده بود گفت شهره جووون دیوونم کردی دارم میمیرم الان ننتو میگام شروع کرد محکم تلمبه زدن مامانم همونجوری که قمبل کرده بود گفت چرا مامانم خودمو بگا محسن حشری محسن بعد چنتا تلمبه به چند روش تو همون راه پله گاییدش مامانمو بعدم آب کیرشو خالی کرد تو کس مامانمو راهشو کشید رفت مامانم چادرشو برداشت اومد تو همینجوری که داشت از کسش آب کیر محسن میچکید اومد با صورت سرخ تو اتاق گفت چقد حرف میزنه این همسایه هه من که کیرم حسابی شق کرده بود مامانم کیرمو دید منم گفتم آره چقدم تو بدت اومد خندید گفت دلم کیر میخاس خب میدونی که من مال همه ام گفتم ای جووووون اونم یه تف گنده انداخت رو کیرم اومد با همون کسی که توش پر آب کیر مرد همسایه بود نشست رو کیر من بالا پایین پرید من که این صحنه رو دیدم بدجور حشری شدم کیرمو دراوردم یه لیس حسابی لا چاک کسو کونشو زدم کون قلمبه ی گندشو کلی ماچ کردم گفتم الهی قربون این کیون گنده بشم که کیر همه رو شق کرده افتادم روشو د بکن موهاشو چنگ زدم گلوشم فشششار دادم افتادم به جون مامانم انقد کردمش که آبم اومد هممشو خالی کردم تو کسش که با آب کیر محسن قاطی شه مامانم گفت آیییی سوختم فدای آب کیراتون بشم که انقد داغههههه خلاصه تا شب بخاطر جنده بازی خفنی که مامانم کرده بود ۴ ۵ دفعه دیگه کردمش اتفاقات دیگه رو هم بعدن تعریف میکنم که چجوری تو مدرسه اومد به ۴ ۵ تا از بچه ها و مدیرو ناظم و ۷ ۸ تا معلما کسو کون داد رفت کیرتون دهن مامان حشری جندم بوووس رو کونش که میپرستمش نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.