ماندانا و دایی

0 views
0%

درود دوستان هشت سال به گذشته بر می گردم و در حالی که با مادر و خواهر و واژه ای بنام پدر زندگی را میگذراندیم که خواهر بزرگم در دانشگاه شهری دیگه قبول شد وبرای اولین بار باید دو سه شب رو تنهایی میگذراندم من 17 سال داشتم که تو این افکار که تو تنهایی چکار کنم بودم که مادرم گفت با داییم حرف زده که گاهی بهت سر بزنه و اگه شب ترسیدی بیا پیشت پژمان داییم 28 سال داشت ویکسالی میشد از زن داییم جداشده بود یه پسر معمولی ولی جذاب که من واقعا بعنوان دایی عاشقش بودم و گاهی که دنبالم میومد دم مدرسه با غرور کنارش جلو بچه ها راه میرفتم ساعت 6 غروب شد که حس خاصی بهم دست داد رفتم جلو ایینه و با شرت و سوتین اندام خودمو نگاه میکردم و لذت میبردم که صدای زنگ اومد سریع لباس پوشیدم و رفتم پشت در گفتم کیه وداییم گفت لیلا جون منم بازکن اومد تو کلی هم پفک و چیپس و خریده بودنشستیم حرف زدن و آتاری بازی کردن که اون حسه رفت تو وجودم و گفتم دایی میشه شب بمونی خیلی میترسم اونم خندید و گفت حتما باشه ساعت 11 شد و رفتم یه تشک اوردم و یه پتو وجاشو انداختم تو حال اخه ما یه اتاق دیگه داشتیم داییم گفت لیلا جون من ساعت 7 میرم سرکار اگه خواب بودی دیگه بیدارت نمیکنم ومنم لبخندی زدم و شب بخیر گفتم رفتم تو اتاق اما همش فکرم پیشش بود یه نیم ساعتی گذشت و به بهانه دستشویی اومدم که برم وااااای دیدم داییم یه پاش بیرون ملحفه بود و فقط یه شرت پاش بود آخ چه صحنه ای بود دقیقا حالت کیرش از زیر شرت معلوم بود سریع برگشتم تو اتاق و داشتم دیوونه میشدم یه فکری کردم لباسامو دراوردم و فقط شرت و سوتین تنم بود یه جوری پتو رو کشیدم روم که یه پام با یه مقدار از شرت صورتیم معلوم باشه و شروع کردم اروم اروم حرف زدن که مثلا من خابم وهمینجور میگفتم کمک کمک وصدامو بلندتر میکردم تا فهمیدم داییم صدامو شنیده و چون تو اتاق تقریبا تاریک بود از زیر چشم اروم دم در اتاق و نگاه میکردم دیدم داییم اومد و تا پا و رون و شرتمو دید جلوتر نیومد وفقط نگاه میکرد منم که مثلا خابم یه تکونی خوردم و به شکم خوابیدم و نصف باسنم دقیقا معلوم بودچند دقه گذشت دیدم ساکته همه جا اروم برگشتم و دیدم داییم رفته بود واای بازم یه چند دقه بعد یه جیغ زدم که داییم همونجوری با شرت دوید و اومد تکونم داد و گفت لیلا خواب دیدی بیدار شو ناخوداگاه دستشو گرفتم و گفتم میترسم پیشم بمون که اونم اروم دراز کشید پیشم ولی پاهامون از هم دور بود منم سرمو گذاشتم رو سینش و اروم گفتم دایی اونم گفت جوونه دایی گفتم بچسپ بهم سردمه که اونم اروم یه پاشو گذاشت بین دوتاپام طوری که رونش اروم کسمو لمس میکرد که با تکون من قشنگ فشار میاورد به کسم چه حالی میدادکه داییم گفت لیلا چته چی میخای منم کمرمو چسپوندم بهش وکیرشو که حسابی راست شده بود احساس کردم واروم خودمو میمالیدم به کیرش و اه میگفتم بعدش از رو سوتینم دست کشید رو سینه هام و همزمان رونشم فشار میداد به کسم آخخخخ چه لذتی من فقط اه میکشیدم که دیدم سینمو که اندازه یه لیمو درشت بود رو دراورد و شروع کرد لیسش زد که همون موقع گفتم واااااااای دایییی من دارم دیوونه میشم نمیتونم جلو خودمو بگیرم که یدفعه افتاد روم و دقیقا کلفتی کیرشو رو کسم البته از رو شرت حس میکردم شرت من که خیسه خیس بود و دیدم داره با فشار کیرشو میماله و سینمو لیس میزد که دیدم دارم ارضا میشم با صدای بلند اه میکشیدم و اروم جیغ میکشیدم که احساس کردم رو کس و شکمم داغ شد وفهمیدم داییم ارضاشده واز شدت شهوت و لذت این گرما منم ارضا شدم امیدوارم لذت برده باشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.