مریم دختربقال محل

0 views
0%

یه روز که این کیرزبون نفهم راست شده بود هیچ حرفی هم سرش نمیرفت رفتم سراغ قاسم دوستم گفتم قاسم جلقی یه کس پیداکن بکنیم جون جدت این کیر دیونم کرده قاسم یکم فکرکرد گفت اها یافتم شوکت جنده کوچه پشتی گفتم اخه شاشو اونو که هرکی ازراه رسیده کرده دیگه کسش اندازه اتوبان شده حتی شنیدم پشم کسش شپش هم داره قاسم گفت پس سوراخ از کجا پیدا کنیم که درهمان لحظه ملکوتی دختربقال محل ازجلومون ردشد تواون لحظه انگار نیکی میناج بود که ازکوچه رد میشد به قاسم گفتم من میرم دنبال این تو برو جلقت بزن افتادم دنبالش کوچه به کوچه تااین که فهمید دنبالشم برگشت گفت کونی چرا دنبالمی بدم داداشام پارت کنن گفتم مریم جون قربون کست بشم معرفتی بیایه بار به بچه محلتون بده مارو شرمنده این کیر نکن درچند صدم ثانیه مثل دخترای بامعرفت ایرانی مخش پیاده شد گفت کجابریم گفتم بریم پشت بوم خونه ما خلاصه چندثانیه ای رفتیم حیاط نردبون گذاشتیم رفتیم بالا هیچ کسی نه تو کوچه نه تو حیاط نه توخونه ازدم ندیدمارو رفتیم پشت بوم لباسارو کندیم مریم وقتی کیرمارو دید از ترس یه دوسه دقیقه ای بیهوش شد فشارش افتاد اب قند دادم خورد حالش اومد سرجاش حالابماند که اب قنداز کجا اوردم مریم گفت این کیره یا دسته بیل گفتم این کیرخره وقتی بچه بودم دریک حادثه ناگوار کیرم قطع میشه اینو پیوند میزنن بهم اونم ازخداخواسته همه کیر ۵۰سانتی کرد تو دهنش حتی اخ هم نگفت بانوک کیرم لوزالمعده اش حس میکردم انقدر رفته بود تو خلاصه ابم توهمون حالت ریختم تو لوزالمعدش بعد تو کسری از ثانیه بازم تخمام پر اب شد کیرم بلندشد اینبار گفتم شلوارتو بکش پایین یه لیس مجلسی واست بزنم هیچ وقت یادت نره اقاکشید پایین کس که نبود غارعلیصدر بود گفتم چیکارکردی از لوله بخاری هم گشادتری گفت ولش کن تو لیستو بزن خلاصه لیس زدم اعمال مربوطه به جااوردم رفتم سرعملیات همون که کیر کردم تو اصلا چیزی حسی نکردم انگار داشتم هوارو میکردم گفتم اینطوری نمیشه برگرد ازکون بکنمت اول ادای تنگا دراورد ولی بعد وقتی نمیکردم می گفت تندتند بکن خوابم گرفت تااین گفت چنان کونی ازش کردم که تاچندروز تو کوچه میدیدمش داشت می لنگید اخرش کیرکشیدم بیرون مثل سرشیلنگ گرفتم جلو صورتش اندازه یه چهارلیتری ازکیرم اب رفت طوری که مریم کلا بدنش خیس خیس شد بقیه اب کیرم هم تو پشت بوم جاری شد از طریق ناودون رفت تو باغچه همسایه همه گل هاشون خشک شد رفت درپایان کار اول صورت مریم پاک کردم بعد دوتا بوس از لپش گرفتم یدونه ساندیس کلوچه واسش گرفتم خورد بعد بدونه هیچ چشمداشتی مثل اکثردخترای بامعرفت ایرونی خدافظی کرد رفت پی کارش بعداز اون دیگه اون شده رفیق جینگ ماهروقت نیازباشه مثل سوپروومن خودش میرسونه یه حالی به ما می ده مثل اکثر دخترای بامعرفت ایرونی پایان نوشته قنبر

Date: February 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.