من با خودم

0 views
0%

سلام از خودم چیزی نمیگم و یه راست میرم سر اصل ماجرا اول از همه بگم که من از آزار رسوندم به خودم و همینطور کثیف کاری کردن رو خودم لذت میبرم پس اگه کسی از این حس بدش میاد داستانو خوند نظر داد فوش نده لطفاً یه روز که حسابی حشری بودم و خونه هم کسی نبود تصمیم گرفتم یه حالی به خودم بدم که تا حالا ندادم رفتم و وسایلی رو که میخواستم برای اینکار جمع کردم و آوردم که عبارت بود از شمع فندک خودکار کش سنجاق قفلی 2تا اسپری لیدو کائین برس سر ویک بادمجون 30 سانتی کلفت بعد رفتم تو اتاق خودم و یک فیلم بیزاری که توش زنه هر بلای که میخواد سر مرد در میاره کیر مصنوعی میکنه تو کونش میله میکونه تو سوراخ شاش مرده با شمع آب شده میسوزونه تخم مردرو و با لگد و مشت میزنه به تخماشو رو گذاشتم و کلا لخت لخت خابیدم رو تخت تا بازی با دودولمو شروع کونم اول از همه لیدوکائینو ورداشتم و یه عالموشو خالی کردم رو دولم که بیدار نشه حین کار و بیحس بیحس بشه واسه بلایی که میخواستم سرش بیارم بعدش تخمامو گرفتم تو دستم و با کش محکم بستم تخممو به طوری که دوتا قلومبیای تخمم محکم بهم چسبید بعدش همونطور که فیلمو نگاه میکردم محکم تخممو دو دستی فشار میدادم بعدش با پشت برسی که آورده بودم چنتا ضربه محکم به تخمام زدم که کبود و سرد شده بود درد لذت بخشی داشت شروع کردم به ضربه های متوالی زدن هر شش هفتا ضربه که به تخم میزدمو میشمردم و برس رو مینداختم و از درد مثل مار به خودم میپیچیدمم و تخمامو دو دستی میمالیدم و فشار میدادم خیلی حال میداد بعد از حدود یک ربع که تخمامم مثل یه تیکه زغال شده بود قرمز قرمز دست از این کار کشیدم و رفتم سر مرحله بعدی تو فیلم زنه داشت یه میله نازک حدود 40سانتی رو میکرد تو سوراخ دول مرده منم دلم خواست ولی خوب ازون میله ها نداشتم بنابراین خودکارو ورداشتم وحسابی تفیش کردم و دولمو که مرده بود از بیحسی گرفتم دستم که صاف وایسته بعد خودکارو آروم آروم فرو کردم تو سوراخ شاشم و شرو کردم به تلمبه زدن همون کارای که زنه میکرد تو فیلم با اون میله منم با خودکارم انجام میدادم سر دولم حدود پنج مین اینکارو کردم بعد خودکارو از تو سوراخ دولم درآوردم بیچاره سوراخم همینجوری باز مونده بود و کلی میسوخت توش بعد زنه دوباره یه میله کلفتر رو با یه ژلی رون کرد و کرد تو سوراخ شاش مرده منم دلم خواست دوباره ولی امدم بکنم تو خودکارو جیغم رفت هوا توش میسوخت خیلی یهو فکری به سرم زد اسپری بیحسی رو ورداشتم و رو خودکار زدم و با تف آغشته کردم و کردم تو سوراخم اولش یه دار وحشتناکی داشت ولی یهو دردش افتاد و تو دولمم بیحس شده بعد راحت خودکارو تا ته میکردم و در میاوردم و وحشیانه و با تمام سرعت تولمبه میزدم بدون هیچ دردی لذتشو میبردم ولی اون زنه تو فیلم دوباره میلشو عوض کرد و کلفتر کرد منم که دیگه او خودکار ارضام نمیکرد دلم چیز کلفتر میخواست به خودم گفتم تو مرحله بعد یه چیز کلفتر پیدا میکنم بعد سنجاق قفلی هارو با فندک حسابی حرارت دادم تا استرولیزه بشه بعد دباره دولمو گرفتم دستم و چندا محکم به زیر سر دولم کشیده زدم بهش که باد کنه یکم دقیقا تقاطع سر دول و بدنه دول یه پوست اضافه ای هست اگه دقت کنید سنجاق و یواش گذاشتم همون نقطه و یواش فشار دادم دولم بیحس بود و چیزی نمیفهمیدم بعد فشارو بیشتر کردم یدفه یورش سوراخ شد پوست دولم و سنجاق رفت توش بعد تنظیم کردم که دقیق موماس به اونور بشه دوباره فشار دادم اما سوراخ نمیشد دوباره با قدرت زیاد فشار دادم یکم درد داشت ولی تحمل کردم و بازم فشارو بیشتر کردم که یهو دیدم سر سنجاق از اون ور زد بیرون به یکم حول دادم که وسط واسه سنجاق قفلی بهد قفلش کردم بعد گفتم وقتو تلف نکنم و دومین سنجاقو چند میل پایینتر و به همون ترتیب فرو کردم تو ایندفه یکم از بغل سنجاق خون امد بعد سنجاقو بستم و خونو پاک کردم بعد حسابی دولمو برنداز کردم خیلی باحال بود دوتا سنجاق قفلی به پایین سر دولم اویزون بود بعد رفتم سر مرحله بعد دوباره خودکارو ورداشتم و کردم تو سوراخم هنوز بیحسیش نرفته بود ولی خیلی کم شده بود وقتی خودکارو میکردم تو سنجاق قفلیها بهم میخوردن و صدای قشنگی میداد بعد یه کم که اینکارو کردم همونطور که خودکارو با دست تو سوراخم نگه داشته بودم پاشدم وایسادم و این کارو ادامه دادم و با اون دستم برس رو ورداشتم و شروع کردم همزمان اونو محکم به تخمام زدن خیلی حال میداد از یک طرف دردی که تو تخمام افتاده بود از یرف دیگه سنجاق ها به هم میخور و سرو صدا میکرد و سوراخ شاشمم که داشت گاییده میشود بعد دیدم دیگه نوبش عشقمه یعنی سوراخ کونم که هر وقت چیزای کلفت توش میکنم اوج لذت و میبرم رو تخت دراز کشیدم و بادمجونو و رداشتم و حسابی ساک زدمش و بعد دوتا انگشتم تفی کردم و مالیدم به سوراخ کونم اتفاقاً زنه هم تو فیلم داشت مردرو انگشت میکرد یهو حشریتر شدمو دلم خواست دوتا انگشتمو یهو با فشار کردم تو کونم حالا تلمبه نزن کی بزن حسابی که کونم باز شد بادمجونو که 30سانت میشد کردم توش نصفش رفت تو خیلی کلفت بود اشکم در آمد ولی تحمل کردم تا جا بازکنه بعد یهو 30 سانتو جا دادم تو کونم که بادمجونه چسبید به رودهام یکم عقب جلو کردم دیدم کیرمم با او سنجتق قفلها که بهش بسته شده داره نگام میکنه و میخواد که گاییده شه اونم بعد همونطور که اون بادمجون توم بود پاشدم و رفتم که یه چیز کلفتر پیدا کنم فکرم رفت سمت جعبه ابزار وقتی دروشو باز کردم اولین چیزی که دیدم یه آلن بلند کلفت 20 سانتی بود گفتم خود خودشه حسابی شست مش و امدم و روتخت خوابیدم و لنگامو باز کردم و شرو کردم بادمجونو عقب جلو کردن بعد آلن و تف مالی کردم و یکمم بیحسی زدم بهش و کیرمو گرفتم دستم و یواش یواش فرو کردم توش فکر نمیکردم همش جاشه ولی با کمال تعجب دیدم که اره کلش میره توم خیلی حال میداد ته ته آلن رفته بود توم در آوردم و دباره امتحان کردم بعد دیگه گذاشتم توش بمونه و بادجونو که تو کونم بود در آوردم و به صورت وحشیانه یهو کردم توم چشام سیاهی رفت و شرو کردم به تلمبه زدن یه یه ربعی همینطور که آلن تو سوراخم بود و سنجاق قفلیها به دولم دوخته شده بود وصداشو با هر تلمبه زدنم در میومد ادامه دادم و بعد بادمجونو تا آخر تو کونم نگه داشتم و با فشار زیادی که به خودم آوردم بادمجونو با منقبض کردن سوراخ کونم پرت کردم که خورد به در کمدم و افتاد زمین نگاهی به دول بیچارم انداختم که انگار مثل کسی که استخون تو گلوش بوده و خفه شده شده بود یکم با الن بازی کردن و یواش یواش درش آوردم سوراخ شاشم مثل کوسی که کشاد شده باشه باز مونده بود و قطره های شاش و تفم ازش بیرون میریخت بعد سنجاق قفلی ها رو هم باز کردم و آروم آروم کشیدم بیرون جای سوراخایی که انداخته بودن میسوختش بعد یه تف انداختم رو دولم و شروع کردم به جلق زدم ولی نذاشتم آبم بیاد بعد همونطو که کیرم شق بود و بیحسی کاملاً از بین رفته بودش شمع و روشن کردم نگاه به تخمم کردم بر اثر ایکنه محکم بسته بودمش کبود شده بود و بر اثر ضربه های هم که بهش زده بودم سرخ سرخ شده بود شمع که داشت اب میشود گرفتم رو تخمم وقطره های شمع و میچکوندم روی همه جاش به طوری که دیگه پوست تخمم معلوم نبود و مومی شده بود بعد سوراخ شاشم و از هم باز کردم و یه قطره از شمعو چکوندم توش دادم رفت هوا خیلی درد داشت بعد کل دولمم مثل تخمم مومی کردم تا شمع تمام شدو منم بادمجونو که اون گوشه اتاق پرت شده بودو ورداشتم که برم حمام و اونجا هم کونمو ارضاء کنم هم دولمو و هم یه سکس کثیف باخودم بکنم ماجرای حمام رفتنم 9 85 9 86 8 8 8 7 8 9 88 8 9 85 2 ادامه دوستان تمام چیزی که در بالا خوندید واقعی بود و اینکار هارو هر دختری که بخواد و من باهاش حال کنم وهرکار دیگه ای مثل مشت و لگد زدن به تخمم پی پی کردن رو بدنم شاشیدن تو دهنم ویا پاشو بده تا تمیز کنم با زبونم ویا هر کاری که خودش دوست داشته باشه رو میتونه باهام بکنه هرکی خواست پیام بزاره نوشته کیر

Date: February 27, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.