من خيلي بدبختم

0 views
0%

من عاشقش بودم قصه هميشگي گول خوردن دخترا فك ميكردم چطوري دختراانقدساده گول ميخورن چطوري حاظرميشن پاكيشونو ازدست بدن چطوريه پسر راحت راحت گولشون ميزنه ازبدنشون استفاده ميكنه وبعد آره فك ميكردم خيلي احمقن كلاآدم مغروريم فك ميكردم خيلي زرنگم باهزارنفرچت ميكردم عكس نميدادم قدووزن نميگفتم تابفهمم كيه چيه گيراون آدماي هوس بازنيفتم دوسه ماه بايه نفرچت ميكردم ببينم آدموواسه چي ميخوان باسوادباشه منوواسه خودم بخواد نه جسمم آخرشم پيداش كردم فك ميكردم پيداش كردم بعدماههاچت پيداش كردم اولين قرارمون متروبودالكي بش گفته بودم خوشگل نيستموسياهم اول كه ديدم كلي ذوق كرد ديگه ديدارامون حضوري شدوتوپاركاوكافي شاپاخونواده باكلاسي داشت برعكس خونواده داهاتي من همش پيشش كم ميوردم واسه جلب علاقه ش شدم ازهموناكه خودم متنفربودم جسممو ميدادم كه محبتشوبگيرم آخرشم چي شد به خونه رفتن وسكس رسيدم ازماليدن ولاپايي تا الان ديگه هيچي ندارم ازخودم بدم مياد نه ميتونم ازش دست بكشم نه به اين بي شرافتي ادامه بدم هرهفته ميرم خونش بدنم دراختيارشه كه بجاش محبت ازش ببينم من خيلي بدبختم نوشته

Date: August 20, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.