من مینو وتجربه سکس 3نفره ۱

0 views
0%

دو سال قبل بود با همسرم مینو ازدواج کردم و یک ماه بعد از ازدواج تصمیم گرفتیم به دعوت دوستم علی بریم متل قو و چندروزیرو توویلای علی باشیم چمدونو بستیمو حرکت کردیم به سمت متل قو توی مسیر مینو در مورد لباس پوشیدنش میگفت که باید راحت باشه و اگه فکر میکنم علی جنبشو نداره اصلاً بهتره نریم که بهش اطمینان دادم که علی جنبش بالاست وسالها تو اروپا زندگی کرده تو میتونی راحت باشی خلاصه رسیدیم ویلا وقتی علی دروباز کرد شوکه شدم تصور چنین ویلای شیکو بزرگیرو نمیکردم با یه استقبال گرم وارد ویلا شدیمو رفتیم تو اتاقی که علی برامون در نظر گرفته بود لباسامون عوض کنیم که مینو چمدونشو باز کرد ولباساشو در اورد تا توی کمدی که تو اتاق بود بزاره همینطور که لباساشو در می اورد دقت کردم هیچ لباسه پوشیده ای با خودش نیاورده بود و همه لباساش ازادو باز بود لباساشو تو کمد گذاشتو من از اتاق بیرون اومدم رفتم پیش علی که داشت برامون چای اماده میکرد از اشپزخونه بیرون اومدیمو نشستیم رو مبل که مینو از اتاق با یه لباس خیلی سکسی اومد بیرون و پیش من نشست قشنگ سوپرایز شدن علی رو از تو رفتارش میشد تشخیص داد مینو با یه شلوارک خیلی کوتاه و چسب که قشنگ خط کوسشو میشد دید با یه تاپ بدون سوتین که برجستگی سینه هاش کاملاً مشخص بود از اونجایی که مینو سینه هاشو پروتز کرده خیلی از مهمونیارو بدون سوتین میرفت علی پاشد که برامون چای بیاره به مینو گفتم لباست خیلی تابلوی که گفت من همین جوری راحتم اگه برات سخته میتونیم برگردیم منم چیزی نگفتمو با اومدن علی چای رو خوردیمو رفتیم توحیاط و تو الاچیق مشغول صحبت شدیم بعد از ده دقیقه مینو بهمون اضافه شد و در مورد زیبا بودن ویلا با علی شروع به صحبت کرد وعلی هم با اشتیاق در مورد ویلا به مینو توضیح میداد میگفت که دو سال طول کشید که اینجارو ساختمو خیلی واسش هزینه برداشته توضیحاتش کاملاً جز به جز بود و مطمعناً اگه من ازش میپرسیدم اینجوری توضیح نمیداد معلوم بود که علی خیلی دوست داره با مینو صحبت کنه ومینو هم خیلی خوشش اومده بود یه یک ساعتی تو حیاط بودیم که مینوبه سمت استخر داخل ویلا رفت وبه من گفت که سینا دوست دارم بهم شنا یاد بدی میدونست من شنا بلد نیستم گفتم من که بلد نیستم بیخیال شنا شو که علی گفت من بهت یاد میدم خیلی راحته تو دو روز بهت یاد میدم که مینو گفت پس فردا با سینا میریم مایو میخریم بعد شما زحمت یاد دادنو بکشید خلاصه فرداش باعلی و مینو رفتیم پیش یکی از دوستای علی که مغازه پوشاک ورزشی داشت یه مایو واسه مینو بخریم از اونجایی که فروشنده دوست علی بود و من احساس میکنم که علی بهش گفته بود ما میایم فقط مایوهای سکسیشو واسمون بیاره مینو هم خیلی از مایوهایی که میاورد خوشش میومد وانتخاب براش سخت شده بود از این همه تنوع که به من گفت تو انتخاب کن منم که تو شیش وبش انتخاب مایو بودم که علی گفت من پیشنهادبدم که مینو گفت شما انتخاب کنید و علی سکسی ترین مایورو به مینو داد و گفت اینو بردار مینوهم قبول کردو خودشم پول مایورو حساب کرد و به سمت ویلا حرکت کردیم به ویلا رسیدیمو علی گفت برو بپوش منم برم مایو بپوشم بریم تو استخر مینو رفت تو اتاق مایورو پوشید و خیلی راحت اومد سمت استخر انگار نه انگار که علی روتازه دو روزه میشناسه و اصلاً خجالتی تو کارش نبود کنار استخر بودیم که علی با یه مایو که از مدل هفتیا بود اومد کاملاً میشد حدس زد که کیره علی خیلی بزرگه وقشنگ بزرگ بودنش تو مایو معلوم بود هر چند من کیره علی رو دیده بودم وتا پونزده سالگی چند بار بهش کون داده بودم که علی باخونواده از ایران رفت و دیگه رنگ کیرشو ندیده بودم خلاصه علی مینورو اروم برد تو استخر و یکم تو استخر راه رفتن وبه مینو گفت که باید رو دستاش به صورت افقی بمونه و شروع کنه به شنا کردن مینوهم رو دستای علی تلاش میکرد که کمکم بتونه شنا کردنو یاد بگیره علی هم به بهانه های مختلف دستشو به کوسو کون مینو میزد و سعی میکرد بیشتر وسط استخر اینکارو انجام بده که من کمتر بتونم ببینم حتی یکبار مثل نجات قریقا مینورو گرفت وبه سمت انتهای شنا کرد که تو این حالت کاملاً دستش رو سینه های مینو بود دیدن این صحنه هااولش برام سخت بود ولی هر چی زمان میگذشت انگار تعصبم کمترو کمتر میشد تا جایی که دوست داشتم علی جسارتو بیشتر کنه ورفتار سکسی تری انجام بده تو همین فکرا بودم که دیدم علی به مینو گفت برن کنار استخر و زیر ابی رفتونو بهش یاد بده وقتی اومدن کنار استخر دست علی پشت مینو بود و یه حرکت سریع بند سوتین مینو رو باز کرد وتو همین لحظه زیر ابی رفتن و وقتی روی اب اومدن دیگه سوتینی در کار نبود مینو که تازه متوجه شد سوتینش باز شده به علی گفت که بره براش سوتینو بیاره که علی گفت باید ازم بگیریش و سوتین مینورو واسه من پرتاب کرد مینوهم که معلوم بود اینجوری راحتتره به من گفت سوتینو واسش پرتاب کنم که علی مخالت کرد و گفت خودت باید بگیریش منم که دیگه داشتم لذت میبردم از اینکه زنم لخت تو اب شنا میکنه با علی همکاری میکردم و سوتینو نمیدادم دیگه مینوهم سراغ سوتینو نگرفت و با علی مشغول شنا شد علی هم که دیگه جسور شده بود اومد پیش من و گفت سینا میخوام شورته مینورو بکنم یکم حال کنیم منم بهش اوکی دادمو با یه زیر ابی رفتن شورته مینورو در اورد وتو دستاش نگه داشت مینو که انتظار این حرکتو اونم جلوی من نداشت رفت سمت علی وتلاش میکرد شورتشو بگیره علیم که تو یه دستش شورت بود با دست دیگش مثلاً داشت مانع میشد ولی عملاً داشت به سینه های مینو دست میکشید ومینو هم خودشو تو دستاش ولو میکرد مینو که از این دستو پا زدن خسته شده بود به علی گفت که خسته شدم بدیم استراحت کنیم علی ومینو به سمت پله های استخر اومدن ووقتی مینو از پله ها بالا میومد علی دستشو رو کون مینو گذاشت که مثلاً کمک کنه واسه بالا اومدن وقتی اومدن بالا کیره علی کاملاً شق بودو هیچ راهی واسه قایم کردن کیر شق شدش نداشت مینو هم که زیر چشمی داشت کیر علی رو نگاه میکرد و اصلاً دلش نمیخواست مایوشو از من بگیره مینو که لخت بود و دیگه براش مهم نبود که علی اونو اینجوری ببینه به من گفت که برو برام حوله بیار که تو حمومی که تو حیاط بود دوش بگیره وقتی میرفتم که حولرو بیارم علی گفت که بیزحمت حوله منم از اتاقم بیار که منم یه دوش بگیرم وقتی میرفتم به این فکر میکردم نکنه میخواد با مینو دوش بگیره که به اتاق رسیدمو حولرو برداشتم به سمت حیاط رفتم و حولرو به دوتاشون دادم که مینو گفت اول من دوش میگیرم علیم گفت من اول دوش میگیرم که مینو گفت که تو که منو لخت دیدی پس باهم دوش میگیریم علیم از خدا خواسته قبول کرد و به سمته حموم رفتن منم دیدم اینجوریه گفتم پس منم میام و سه نفری رفتیم حموم تو حموم علی با یه عذر خواهی شورتشو در اورد و کیر شق شدشو به رخ من و مینو میکشید منم لخت شدمو شورتمو دراوردم علی وقتی کیر شق شدمو دید مطمعن شد که من از این شرایط خیلی حال میکنم و سریع کیرمو گرفت و گفت سینا کیرت نسبت به گذشته خیلی گنده تر شده مثلاً داشت بهم یاد اوری میکرد یادت نره که به من کون میدادی که مینو پرسید مگه شما همو لخت دیدین که علی گفت من و سینا خیلی همدیگرو لخت دیدیم بعداً واست تعریف میکنم که مینو گیر داد همین الان بهم بگین جریان چی بوده که علی گفت سینا تو تعریف کن که من قبول نکردم چون میدونستم علی میخواد تحقیرم کنه خلاصه علی شروع کرد به تعریف کردن که سینا به من کون میداد و واسم ساک میزد یجورایی سینا برده من بود هر وقت دلم میخواست میبردمش خونه میکردمش با گفتن این حرفا مینو شهوتی شدو بهم گفت که سینا اگه میشه میخوام این صحنه جلوی من اتفاق بیفته که من قبول نکردمو گفتم اون مال بیست سال پیش بود و دیگه دوست ندارم کون بدم که علی گفت سینا بیا یبار دیگه حال کنیم تو که کون دادنو دوست داشتی و با اصرار علی خلاصه قبول کردم که جلو مینو بهش کون بدم علیم یکم نرم کننده برداشت وبا انگشتش کونمو یکم باز کرد و کیرشو با یه فشار انداخت داخل و شروع کرد جلوی مینو منو کردن علی که به ارومی تو کونم تلمبه میزد به مینو گفت دوست دارم شوهرت کوسکشیمو بکنه مینوهم میگفت بسه دیگه دوست دارم منم بکنی علیم کیرشو دراورد و به مینو گفت واسم ساک بزن مینوهم با ولع براش ساک میزد همینطور که مینو داشت ساک میزد علی بهم گفت برم از تو خونه گوشیشو بیارم و از این صحنه ها فیلم بگیرم که من مخالفت کردم که علی بامحکم زد تو گوشم و گفت گمشو برو گوشیرو بیار کوس کش منم رفتم و گوشیشو اوردم شروع کردم به فیلم گرفتن علی که داشت تو کوس مینو به شدت تلمبه میزد یهو کیرشو کشید بیرون وگوشیرو از دستم گرفت و بهم گفت بیا کنار مینو وایستا و شروع کرد از من ومینو فیلم گرفتن و میگفت این اقا که اسمش سیناست داره واسه زنش که اسمش مینوی کوس کشی میکنه و از من میپرسید سیناجان درسته که من حرفشو تایید میکردم بعد گوشیرو داد به مینوو بهم میگفت بیا برام ساک بزن منم براش ساک میزدم و مینو هم فیلم میگرفت یکم که واسش ساک زدم دوباره گوشیرو از مینو گرفتو داد به من وشروع کرد به کردن مینو همینطوری که مینورو میکرد به من گفت با اجازت میخوام بکنم تو کون مینو که من گفتم تا حالا از کون نداده دردش میاد که گفت تو کاریت نباشه و مینوهم بهم گفت تو دخالت نکن دوست دارم کون بدم و با همون نرم کننده یکم سوراخه مینورو باز کرد و به راحتی کیرشو کرد تو کونش و معلوم بود مینو در گذشته چندین بار کون داده والا به همین راحتی علی نمیتونست تو کون مینو بزاره علی شروع به تلمبه زدن کرد تنگ بودن کون مینو باعث شد بعداز دو دقیقه تلمبه زدن ابش بیاد و همرو تو کون مینو خالی کنه بعداز اینکه اب علی اومد مینو ازم خواست دستم بکنم تو کوسش تا کاملاً ارضا شه منم تند تند دستم تو کوسش میکردمو در میاوردم تا مینو ارضا شد و سه تامون دوش گرفتیمو رفتیم داخل ویلا ادامه دارد نوشته

Date: April 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.